2 Timoteo 4

1Coajica impocaje Jesoquirishito impincatsaritapaaque. Ariorica impocaje, ari irinijaajeitapaaqueero yantayetiri maaroni aneajeitatsiri aisati maaroni camajeitaintsiri. Incamantajeitee jaoca incantajeiteeri. Ayojeiti icarajeitaquee meeca, aisati icarajeitaquee Tasorentsi, irootaque meeca nocamantantimpirori oca. 2Pinquenquetsatapinitero irineane Tasorentsi maaroni quitaiteriqui. Jaocarica incarateri catsirincaiteri, jaocarica pisaviqueri, eiro catsini pimajeretitsi, irointi pinquenquetsatacayeri maaroni atiri. Terica oncameetsateji oca yantaqueri, ari pincanteri, aisati pintsaroteri. Pincantajeiteri cameetsa irisavicajeite. Jentsiquero poametasanojeiteri itsipapee, eiroquea piquisatsatiritsi. 3Coajica, ariorica cameetsa avamejeiveteari atiri irineane Tasorentsi, iro cantaincha eirorica iquemisantajeitirotsi. Eiro icoirotsi, irointiquea incoasanojeite oamejeiterineri tseeyantsi. Irooquea icoasanotaqueri inquemero, irointi. 4Eiro iquemisantirotsi irineane Tasorentsi, irointi inquemisantashitearo iquenquetsatashiyetari atiri. 5Aviroquea, avinti, paamaventea: piquempetaricari. Ariorica pincatsitimenteri Avincatsarite, eiro poashiretatsi. Pinquemisantacayeri itsipapee. Pimatasanotaqueneri Tasorentsi maaroni icoacaaquempiri. 6Iro nocamantantimpirori oca, irotaintsi iroyeetena, irotaintsi nojate narori inquitequi. 7Nopomerentsiventasanotiniri Avincatsarite, nomataqueneri maaroni icoacaaquenari, te namataviteriji. 8Coajica, impocajerica Avincatsarite, impashiyetenaro cameetsayetatsiri. Eiro ipanarotsi apaniro narori, irointi impajeiteri maaroni atiri, yora yoameetsantaqueri: arojeitaque maaroni aamaajeitacariri. Tempa cameetsa icantacoventajeitaquee maaroni. 9Pishintsite pimpoque pineena. 10Yora Temashi, icoaque iriveshireimentearo timayetatsiri quipatsiqui. Yojocanaquena, ijatanaque Tesaronicaqui. Yora Queresente, ijatanaque Carashiaqui, yora Tito ijatanaque Taramashiaqui. 11Apanivaniji Irocashi, itsipataquena. Ariorica pimpoque, pamaquenari Maricoshi, oshequi nocoaque iramitacotena. 12Aisati ijatanaque yora Tiquico. Notianquiri iriori Ejesoqui. 13Aisati pamaquenaro noicoro noanajiri Toroarequi, otimi anta ivancoqui Caripio. Aisati pamaquenaro maaroni sanquenarentsipee, aisati novaperitepee. 14Yoashinoncaasanotaquena Arijantero, yora vetsicapinitirori ashiro. Coajica iroasanqueteri Avincatsarite. 15Paamayeariyea avirori, yoashinoncaimpicari. Oshequi iquishimentaquenaro nocantajeitaqueriri. 16Ijivatantacari pincatsari isampitacoventana, te intimeji cantacoventenaneri, ishiapitsajeitanaquena. Te noncoyeji iroasanqueteri Avincatsarite. 17Irintiquea irinti, quiso yoana. Itasoncaventaquena, nomatantarori noquenquetsatacaajeitiri itsipasati atiri, maaroni. Iroashinonqueetename, iro cantaincha yoavisacotaquena Avincatsarite. 18Ariorica iroashinonqueetaquename aisati, niotaque ari iroavisacotajena aisati; irisavicacayena inquitequi, anta ipincatsaritinta iriori. Tsame ampincatsatasanojeiteri, aitaque ancantaitatiyempani. 19Novetsataro Pirishira, aisati iriori Aquira. Aisati novetsatari maaroni ishaninca Oneshijoro. 20Ainiroquera Erashito, isaviqui anta Corintoqui. Navisantacarori Miretoqui, noneanajiri Torojimo: ijoquiitaca. 21Pishintsite pimpoque, tequeratsita onquimojate. Ivetsajeitimpi Eovoro, Pororente, Irino, Iraoria, jeri maaroni ayemisantaririnte. 22Nocoaque incavintsayempi Avincatsarite, irineshinoncatasanotempi. Narotaque sanquenatimpirori oca:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\