Hechos 1:2

2Ari oshequi ineacatsitacaro, icamaque, itinaanaja aisati, irosati yonijaantapaajariri iroamerepeeni. Oshequi ineacotapinijeitajiri yantayetapaajiri, irootaque iotasanotantajariri itinaanaja. Ocarati 40 quitaiteri yonijaapinitantajariri. Iquenquetsatacotaquero jaoca icantari Tasorentsi ipincatsariventanti. Itiancajeitaqueri iroamerepee, iriotaque yora icoyeajeitaqueri. Iro cantiriri Ishire Tasorentsi. Impoiji yoancajiri Tasorentsi inquitequi, irosati narori novecaratantacarori noyenquetsare peerani. Meeca novaajempiro: noncamantajeitempiro yantayetiri iriori iroamereni Jesoshi, yora itiancanaqueri peerani.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More