Hechos 10

1Ari itimaiti anta Sesareaqui shirampari pajitachari Coronerio. Iriotaque iyapitanote oshequi soraro, poneayetachari Itariaqui. 2Quemisantasanotatsiri ini, ipincatsatiri Tasorentsi. Aisati iquempejeitari maaroni ishanincapee iriori, saviquimojeitiriri. Oshequi icavintsaajeitiri atiripee. Icantani iquenquetsatacairi Tasorentsi. 3Ishaavijitanaque catsirincaiteri ineashitavacari inampire Tasorentsi, iconijatasanotapaaque. Iquempejitapaacari, icantapaaqueri: --Coronerio. 4Yamenasanotavaqueri, sorerere. Itsaroasanotanaque catsini. Icantavaqueri: --¿Paita, Novincatsarite? Icantiri: --Iquemaquempi Tasorentsi piquenquetsatacaapinitaqueri, aisati ineaquempi pintacotapinijeitacari atiripee. 5Icoaque meeca pintianque aparopee shirampari anta Jopequi. Pincajemacanteri yora Shimo, ipajiyeetiri aisati Petero. 6Irio isaviquimotiri pajitachari aisati Shimo, yora vetsicapinitiriri meshinantsi. Otimi ivanco otsapijaqui incajare. 7Ari ipianaja inampire Tasorentsi, yora neanaitiriri. Icajemaqueri Coronerio inampire apite, aisati soraro aparo. Quemisantasanotatsiri ini soraro. Icarajeitiri amitacojeitiriri Coronerio. 8Icamantajeitaqueri maaroni oca icantaqueriri inampire Tasorentsi, impoiji icantiri: --Nocoaque pijajeite Jopequi, pamenaiteri yora Petero. Ari ijajeitanaque. 9Oquitaitetamanaji, itampaticatapaaque catsirincaiteri. Iquenapaaque, irosati iquempejitantapaacaro nampitsi. Iriori Petero, yataitanaque jenoqui, iquenquetsatacairi Tasorentsi. 10Itasheavetaca, icoaveta iroyeame. Ainiroquera ovetsiquiniri iroyeari, omapocapaaqueri ineashitacaro. 11Ineaquero inquite tsompoina. Oaniimaotapaaca quipatsiqui shiavetarori tocoya antearo. Yajiriqueetaquero anta ocaramaotapaaque. 12Iteyetaca yora caari yoyeeta; jeri iteyetaca maranquepee, vanquiyetachari, maaroni. 13Iquemavaqueri Tasorentsi, icantiri: --Petero. Jeri yoca, poyeri, impoiji poyeari. 14Icantanaqueri: --Novincatsarite, eiro noaritsi. Te nameteariji caari yoyeeta, caari icoacayeetana noyeari. 15Yapiitajiri: --Tempa narotaque Tasorentsi, nocamantimpi nainti: "Cameetsari ini, poyeari". Eiro picantashitaritsi avirori: "Te incameetsateji". 16Yapiitajiniri aisati: --Poyeri, poyeari. Irosati yoancacotanteetajariri jenoqui. 17Te iriotacoteroji Petero oca ineaqueri. Irosati yareetantapaaca pancotsiqui itiancane Coronerio. Isampitacotapaaqueri: --¿Jaoca ivanco Shimo, yora vetsicapinitiriri meshinantsi? Icamanteetiri: --Irootaque oca ivanco. 18Ari isampitajiri: --¿Ariompa isaviquimotimpiri yora Shimo Petero? Icanteetiri: --Je, aitaque isaviquiri. 19Irosatiquera iquenqueshiretiro Petero ineaqueri. Ari ocantaqueri Ishire Tasorentsi: 20--Jerijeitapaaque shirampari, coimpiri. Pijate, paniireashitanaqueri. Eiro picantashiretitsi, poijajeitanaqueri. Tempa narotaque amajeitaqueriri. 21Ari yaniireashitapaaqueri, icantapaaqueri: --Narotaque picoiri. ¿Paita pipocashitantanari? 22Ari yacanaqueri iriori: --Itiancaquena Coronerio, yora capitanotatsiri. Icameetsashiretasanoti, aisati ipincatsatiri Tasorentsi. Maaroni joriotatsiri ineacameetsajeitiri. Icantiri inampire Tasorentsi: "Pincajemacanteri Petero pivancoqui. Pinquemisantavaquero irineane". Irootaque itiancantanari aca. Ari icantavaqueri: 23--Pinqueapee. Ari ineshinoncatavaqueri. Ari oquitaitamanaji yoijatanaqueri, itsipajeitanacari iyemisantaririnte aparopee, yora jopesati. 24Aparo imaajeitanaque nianqui, irosati yareetantamanaca anta Sesareaqui. Yoyeaqueri Coronerio anta, yapatojeitaqueri maaroni ishaninca aisati itsipatapinijeitari. 25Iqueapaaque Petero. Yovetsatavacari Coronerio, impoiji itiyeroashitavacari iitiqui. 26Ari yoatiajiri Petero, icantiri: --Pincatianaje. Te naro Tasorentsi, tempa narosati narori atiri, aquempetavacaaca. 27Ari iquenquetsatavacaaca, iqueapaaquero pancotsi. Ineapaatiiri oshequi apatojeitainchari, 28icantapaaqueri: --Naro jorio. Piojeiti avirori te irishinetenaji noshaninca nontsipajeiteari pashinisatipee atiri. Aisati te irishinetenaji nonquivanteri. Iro cantaincha yoametaquena Tasorentsi te oncameetsateji nompinqueri pashini atiri, te oncameetsateji noncante: "Te incameetsateji". 29Ari picajemacantaquena, irosati nopocantanaca, te nonquisotanaque. Meeca nosampitempi, ¿paita picajemacantantanari? 30Icantiri Coronerio: --Ocarati meeca 4 quitaiteri, ishaavijitanaque catsirincaiteri, iquempetaca meeca. Noquenquetsatacairi Tasorentsi aca novancoqui. Noneaqueri aparoni shirampari, icatiimotapaaquena. Iquitsaataro shipaquireatsiri iitsaare. 31Icantapaaquena: "Coronerio. Iquemavaquero Tasorentsi piquenquetsatacaaqueriri. Iotaquempi pintacotantayeta. 32Pintianque anta Jopequi, pincajemacanteri Shimo, ipajiyeetiri aisati Petero. Isaviquimotiri itsipa Shimo, yora vetsiquiriri meshinantsi. Otimi ivanco otsapijaqui incajare". 33Intsipaite nocajemacantaquempi, irosati pipocantacari. Meeca nocarajeitaqueri iriori Tasorentsi aca. Nocoajeitaque nonquemajeitero oca inintacaaquempiri Avincatsarite. 34Ari ineaveetanaque Petero iriori, icanti: --Meeca niotasanotaque te irinashitacaajeiteeji Tasorentsi, tempa icanti: "Piquempetavacaajeitaca, eiro pipincavacaajeitatsi". 35Te inquenqueshiretacoteeroji onashiyetarica aneane aisati ameyetari, irointi ineacameetsajeitaqueri maaroni pincatsajeitiriri, aisati maaroni antapinitirori cameetsayetatsiri. 36Naro jorio. Piojeitavaquero irineane Tasorentsi ijivajeitaquena, iotacaajeitaquena. Cameetsa oca icamantaquenari: "Ariorica pinquemisantajeiteri Jesoquirishito, cameetsa nosavicacaajeitempi, pinquempetavacantajeiteari". Tempa iriotaque Jesoshi Avincatsarite maaroni, 37piojeitaquero. Ijivataque Joani iquenquetsatacotaqueri, icanti: "Cameetsa pivaotisatimentajeiteari Quirishito". Impoiji iquenquetsatacotaqueri itsipapee, intanacaro anta Carireaqui. Yovaacaanacaro maaroni nampitsipeequi anta Joreaqui. 38Icamantajeitiri atiri jaoca icantaqueriri Tasorentsi Jesoshi, yora nasaretesati, itiancantacariri Ishire, aisati ipantacariri itasorenca; irootaque iquenaquenayetantacari, yantantayetacarori cameetsayetatsiri. Yoavisacojeitiri neajeitiriri camaari. Quiso yoiri Tasorentsi, irootaque imatantacariri. 39Noneajeitaqueri yantayetiri anta inampipeequi noshaninca, aisati anta Jerosarequi. Noneaqueri yoanteetacariri, ipajacotanteetacariri coroshiqui. 40Omavatapaaque quitaiteri itinaajiri Tasorentsi, yonijaajanari. 41Te ironijaajeiteriji maaroni, narojeitaque nainti, yonijaajiri. Icoyeaquena Tasorentsi, irootaque noneantavajariri. Icamasanovetaca, itinaanaja aisati. Impoiji noacaavajari, aisati niracaavajiri. 42Icantaquena: "Pincamantajeiteri atiri: 'Inintacaaqueri Tasorentsi Jesoshi incantacoventajeiteri maaroni atiri: aneatsiri aisati camaintsiri'". 43Tempa peerani iquenquetsatacotirini Quirishito yora camantantatsiniri, icantajeitini: "Ainiro yantajeitaquero maaroni atiri caari cameetsatatsi; iro cantaincha ariorica inquemisanteri Quirishito, incavintsaajeiteri irinti, eiro iquishimentiritsi yantajeitiri, eiro iquenqueshireacotiritsi". 44Ainiroquera iquenquetsati Petero, irosati opocashitantacari Ishire Tasorentsi. Aisati opocashijeitaqueri maaroni quemajeitavaquerori icantaqueriri. 45Ari yoajeitanaque cavaco yora jorio, quemisantatsiri: yora tsipatariri Petero. Ari iojeitaque itiancasanotaquero Tasorentsi Ishire, quiso oantacariri pashinisati atiri. Irootaque yoajeitantanacari cavaco. 46Iquemajeitavaqueri ishaninca Coronerio ineanatantashitanacaro pashinipee neantsi, aisati icantajeiti: --Cameetsa ini Tasorentsi. Ari icantanaji Petero: 47--Iquempetaquee arori, yaashirejeitaquero Ishire Tasorentsi. Tempa ocameetsati irivaotisajeitea. Icantiri itsipapee jorio: --Je, cameetsataque. 48Irosati icantantariri Petero ishaninca Coronerio: --Pivaotisatimentajeiteari Jesoquirishito, iriojeitantempiri atiri pipincatsajeitaqueri. Icantajeitanaqueri: --Jentsiqueti pivaotisatena. Ari ivaotisajeitaqueri. Impoiji icantajeitavaqueri: --Pisaviquimotanaquenatsita aparopee quitaiteri, poametasanotajena aisati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\