Hechos 13

1Icarajeitiri quemisantatsiri anta Antioquiaqui camantantatsiri, aisati oametantatsiri: jeri Verenave, aisati Shimo Nijeri. Iroshio shirenesati, Manaemi ishaninca pincatsari Eroreshi, Saoro, maaroni. 2Ari pashini quitaiteri yapatojeita iquemisantajeitiri Avincatsarite, tecatsi iroajeiteari. Irosati icantantacari Ishire Tasorentsi: --Pincantajeiteri Verenave aisati Saoro: "Pimateneri Tasorentsi paitarica incoacayempiri". 3Ari impoiji yajiricainajeitaqueri iitoqui, irosati icantantariri: 4--Pijate pantero icoacaimpiri Tasorentsi, naroquea canterineri Tasorentsi iramitacotempi. Ari otiancaqueri Ishire Tasorentsi, irosati ijatantacari anta Sereoshiaqui. Yoijatanaqueri Joa Maricoshi iramitacotanteariri. Ari itetapaaca pitotsiqui. Otiancacotiri tampea, iquenacotanaque Tsipirequi. Otimi anta nampitsiqui pajitachari Saramina: yareejeitantapaacari anta, iquenquetsatapaaquero irineane Tasorentsi anta pancotsiqui yapatotapinijeitantari joriopee. 6Impoiji itsoteajeitanaquero maaroni nampitsipeequi anta Tsipirequi, maaroni. Impoiji yareejeitapaaca Pajoshiqui. Anta ineapaaqueri sheripiaritatsiri, pajitachari Varijesoshi. Jorio ini. Irishiyerime camantantatsiri, icantapiniti: --Naro quenquetsatirori irineane Tasorentsi. Ja, itseeyani. 7Itsipatapinitari pincatsaritatsiri pajitachari Serijio Pavoro. Ainiro iotantari iriori. Icajemacantaqueri Verenave, jeri Saoro: icoaque inquemero irineane Tasorentsi. 8Iro cantaincha itsaneavetacari yora sheripiari: te irinintacaaveteariji inquemisante yora pincatsaritatsiri. 9Ari iotacotaqueri Saoro, pajitachari aisati Pavoro. Oametasanotiri Ishire Tasorentsi, yamenasanotanaqueri sheripiari, 10icantanaqueri: --Pamatavitantasanotaque. Te catsini pincameetsateji: piquempetacari camaari. Te pininteroji cameetsayetatsiri, irointi picoasanotaque pamatavitante. Picoaque pamatavijeiteri maaroni coatsiri irioteri Novincatsarite. ┬┐Eirompa piquenqueshiretatsi? 11Meeca intasonquempi Novincatsarite pinquitapoajaquitanaque. Osamanitanaque, eiro pamenitajatsi. Irosati icamarajatantanaca, otsiteniiteacotanaqueri. Ipamipamitanaque, pami, pami; icanti: --Teve namenajeve. Pancatsatanajenave. 12Ari ineavaqueri yora pincatsaritatsiri, aisati iquemiro irineane Avincatsarite, irosati iquemisantantanaca. Icanti: --Cameetsave oca icamantacotiriri Avincatsarite. 13Iponeanaja Pavoro Pajoshiqui, itetanaja pitotsiqui, itejeitanaja aisati maaroni icarajeitiri. Iquenacotanaque anta Perejequi, ora Pampiriaquiniri. Iriori Joa yojocanajiri, ipianaja iriori Jerosarequi. 14Impoiji itsipapee, yovaajeitanaja aisati. Yareejeitapaaca anta pashiniqui Antioquia: ora Pishiriaquiniri. Quitaiteri imaoreantajeitari iqueajeitapaaque pancotsiqui yapatojeitantari, ari isavicajeitapaaque. 15Ineanayeetiro isanquenareni Moishishi, aisati isanquenareni camantantatsiniri. Yora jivatacantantatsiri anta pancotsiqui, icantavaqueri: --Noshaninca, pincoaquerica avirori pinquemisantacayeri ashanincapee aca, pincamanteriqueti. 16Ari icatianaca Pavoro, yacotashitaqueri yoimajerentajeitaqueri. Icanti: --Noshaninca, ariorica pipincatsataqueri Tasorentsi, pinquemisantajeitavaquena. 17Meeca nonquenquetsatacotempiri Tasorentsi iquemisantiniri Ishiraerini. Peerani icoyeaqueri intacantayetacariniri inquemisanteri. Impoiji, itimantacari ashanincani anta Ejipitoqui, yoshequiacaaqueri. Itasoncacoventajeitiri, irosati ishinetantacari peranavetariri ijajeitanaque. 18Ocarati 40 osarintsi itimajeiveitani ashanincani anta caaraiteriqui, iro cantaincha oshequi itseencajeitaqueri Tasorentsi. 19Icoajeivetaca irareejeiteame Cananaqui, iro cantaincha isaviqui pashinisatipee atiri, ticaajeivetavacariri. Inashiyetaca iriori, ocarati irineanepee 7. Impoiji itasoncaventiniri Tasorentsi ashanincani, itsoncajeitaqueri savicajeiveitachaniri. Impoiji ipaqueri ashanincani iipatsite, icantiri: "Jero oca, pisavicajeitanteari". 20Ari ocarataque osarintsi isavicajeitaque 450. Te intimeji pincatsariventasanojeiterineri, irinti ijivatashijeivetacarini itsipapee savicacantayetatsiri. Impoiji ijivatacanti yora camantantatsiniri pajiveitachaniri Samoiri. 21Impoiji icantaqueri ashanincani Tasorentsi: "Nocoajeitaque pincatsariventasanojeitenaneri". Ari icoyeaqueneri Saoro, ipincatsariventantariniri ashanincani. Irio iriri iriori Saoro ipajita Shishi. Iriojeitaque ishanincapeeni Vejami. Ocarati 40 osarintsi ipincatsariventantaque Saoro, 22impoiji icanti Tasorentsi: "Eiro ipincatsariventantajitsi aisati Saoro, te incameetsateji, irinti pincatsaritajantsine Iraviri, yora itomi Jese. Irio noneacameetsatasanotaqueri, irantenaro irinti maaroni nonintacayeriri". 23Iriotaque ishanincani Iravirini oavisacotajeeri: ipajita iriori Jesoshi. Tempa icantini Tasorentsi: "Irio ishanincani Iravirini oavisacojeiterineri atiri". Moncarataca meeca icantitacaniri. 24Ijivataqueri Joa iquenquetsatacaajeitaquerini maaroni ashaninca: "Pinquenqueshirejeitajea, eiro piquempejeitajatsi peerani, impoiji novaotisajeitempi, aisati iroavisacojeitempi Tasorentsi". Impoijiquea iquenquetsatapaaque Jesoshi. 25Iriori Joa irotaintsi incame, ari icanti: "Te narosano yora piquenqueshirejeivetari. Te naro Quirishito oavisacojeitempineri, irintiquea impoitapeenaneri. Oshequi nopincatsatasanotaqueri narori; irompa nainti, te nompincatsatimateaji". 26Ari yovaajiniri aisati Pavoro, icantiri: --Noshaninca, tempa ashanincajeitarini Avaramani, tsame anquempetasanojeiteari, ampincatsatasanojeiteri Tasorentsi. Meeca noncamantajeitempi: ariorica ampincatsatasanojeiteri Jesoshi, ari iroavisacojeitee. 27Te iriojeitavaqueriji jerosaresati, itseencajeitavaqueri. Aisati iquempejeitaqueri ivincatsaritepee, te iriojeiteriji Quirishito ini. Maaroni saavaro ineanatapinijeivetaro isanquenayetiniri camantantatsiniri, iro cantaincha te inquemasanotavaqueroji, irootaque caari iojeitantaro oquenquetsatacotiri Jesoshi. Iriotaque oquenquetsatacotiri Sanquenarentsi: "Iroyeeteri Quirishito". Ari yoacantajeitaqueri ashanincajei Quirishito, iro cantaincha te irioteriji. 28Tecatsi irantavetea, yoacantashitacari. Icantacoventashitacari Pirato: "Poacanteri". 29Moncarayetaca maaroni isanquenatacotitacariniri: oshequi yoashinoncaaqueri, ipajacotaqueri coroshiqui, icamanaque, torein. Impoiji yoaniireajiri, yoaqueri anta omoroqui imperita. 30Icamasanovetaca, iro cantaincha yoitinaajiri Tasorentsi. 31Ari ocarataque oshequi quitaiteri inijaapinijeitajari iroamere, yora tsipajeitapaajariri chapinqui Jerosarequi: yora poneachari Carireaqui. Iriojeitaque meeca camantajeitiriri atiri. Jero aisati icantajeitiriri Pavoro: 32--Ocameetsataque icamantaqueriniri peerani Tasorentsi ashanincani. Isanquenatacaaqueri peeraniniri otimantacari pampoyeantsi, oca apitetaintsiri. Ocantini: "Incanteri Tasorentsi Quirishito: 'Ariorica nontinaajempi noncantajempi notomi'". Meeca noncamantajeitempi: imataquero Tasorentsi icantaqueriniri ashanincani: yoitinaajiri Jesoshi, ayojeitantacari Quirishito ini. 34Jeroca pashini icantaqueriniri Tasorentsi: "Notiomi, nomoncaratasanotempiro maaroni nocantaqueriniri Iravirini: nontasoncacoventempi pimpincatsaritasanotanteari. Queariotasanotaque: tempa narotaque cantaquempiri". Irootaque, noshaninca, piojeitantacariri yoitinaasanotajiri Tasorentsi Quirishito, irootaque ipincatsaritasanotantajari. Icamasanovetaca, yoitinaajiri, te impatsayeji quipatsiqui. 35Tempa irootaque oca isanquenataqueniri pashini pampoyeaveitachaniri: "Tasorentsi, niotaque eiro pishinetiritsi pitomi impatsaye quipatsiqui: tempa oshequi pineacameetsataqueri". 36Pinquenqueshireteri peerani Iravirini, imoncarataqueneri Tasorentsi maaroni icoacairiri. Impoiji icamaque iriori, torein. Itijeetaqueri, itsipayeetaqueri ishanincapeeni, irosati ipatsaasanotantanaca. 37Irompa irinti Jesoshi itinaajiri Tasorentsi, te impatsayeji irinti. 38Meeca, noshaninca, piojeitavaquero oca. Ainiro pantajeitaqueri caari cameetsatatsi, iro cantaincha aneatsi meeca irinti Jesoshi, icavintsaajeitaquempi. Te incoacayempiji pijajeite Sharincaveniqui, irointi icoaque iroameetsajeitempi, iroavisacojeitempi. Ocari meeca isanquenare Moishishi, tecatsi oncantea oameetsajeitempi. 40Paamaventeayea, piquempetaricari yora iquenquetsatacotiniri camantantatsiniri icantini: 41"Pamene, tseencantatsiri, pinquenqueshirejeitanaquea: pijajeiticari Sharincaveniqui. Coajica pineajeitena nontasoncantasanotanaque, nomayetero caari pineapinijeiti. Ariorica noncamantavetempi paitarica nanteri, eiro piquemisantanatsi". Irootaque icantaqueriri Pavoro ijorioririnte. 42Ari isoquijajeitanaji, icantasanojeitavajiri: --Coajica otsipani saavaro pimpocajanteya aisati. Pashini pinquenquetsatacaajeitenaro niotasanotanteari. 43Ari ijajeitanaji. Jeri Pavoro iquenanaji avotsiqui, itsipatanajari Verenave. Yoijajeitanaqueri quemisantatsiri: jeri joriosanori aisati peajanchari jorio. Ari icantaqueri Pavoro: --Pinquemisantasanoteri Jesoshi irineshinoncatantempiri Tasorentsi. 44Ari otsipani saavaro yapatojeitaca oshequi nampitsiquiniri. Te irishequiteji caari apatotacha. Yapatotimentaro inquemisantero irineane Tasorentsi. 45Yora ivincatsaritepee jorio ineaqueri apatojeitainchari, irosati ocantimoneentantanacari. Icantajeiti: --Te oncameetsateji oca icantiri Pavoro, aisati te incameetsateji iriori. Oshequi yamatavitanti. 46Cameetsa yacasanotanaqueri Pavoro, jeri Verenave. Te intsaroashiretanaqueji, icanti: --Avirojeitaque nintavetacari nocamantajeivetaquempiro irineane Tasorentsi, iro cantaincha pitseencavaquero avinti. Meeca niotaque te pincoyeji pincantaitatiyempani paneasanotaje anta inquitequi. Meeca nojatashiteri irinti pashinisati atiri, niotaque inquemisante irinti. 47Irootaque nojatashitanteariri, tempa icantitaquena Novincatsarite: "Tempa avirotaque notiancaqueri pincamantayeteri pashinisatipee atiri, iravisacotantajeari iriori. Pinquenquetsatacaajeiteri maaroni, pintsoteajeitanaquero maaroni nampitsipeequi". 48Iquemantajeitavacari yora caari joriotatsi, iquimoshirejeitanaque. Icantajeiti: --Cameetsa oni irineane Avincatsarite. Ari itimi oshequi caari joriotatsi icoyeaqueri Tasorentsi intime inquitequi, incanteani: iriojeitaque quemisantajeitaintsiri, maaroni. 49Otsoteayetanaca irineane Avincatsarite maaroni nampitsipeequi anta. 50Irinti ivincatsarite jorio, oshequi iquisajeitanaca. Ijatashijeitiro quemisantincaro shanincatacariri savicacaantayetatsiri, aisati ijatashijeitaqueri savicacaantajeitatsiri iriori. Icantajeitiri: --Tsame, anquisajeiteri yora Pavoro, jeri Verenave. Te incameetsateji. Irosati itiancantajariri: --Tsame pijajeitaje. Eiro pipocajitsi aisati aca nonampiquica. 51Ari iriori, ipacaraanajiniri quipatsi iitiquiniri, pacara, pacara. Icantiri: --Meeca piojeitaquena eiro nopiajatsi. Te pincoajeiteji pinquemisante. Irosati yovaantanaca Iconioqui. 52Ari iquimoshiretasanojeitanaque quemisantatsiri anta. Quiso oasanojeitaqueri Ishire Tasorentsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\