Hechos 14

1Anta Iconioqui iqueapaaque Pavoro, jeri Verenave, anta pancotsiqui yapatojeitantari jorio, iquenquetsatapaaque. Iquemisantavaque oshequi catsini jorio, aisati caari joriotatsi. 2Yora jorio, caari quemisantatsi, yoamejeitaqueri pashinisatipee atiri, iquisajeitavaqueri quemisantajeitatsiri. 3Ari osamani isavicapaaque Pavoro, iquenquetsatacotapinitiri Avincatsarite, te intsaroyeji. Yora Avincatsarite, imatacaaqueri quemisantatsiri itasoncantayeti, imatacaaqueri paitarica caari ineapiniyeti. Iotacaaqueri atiri queariotasanotaque ineshinoncatasanotantaque. 4Iro cantaincha icantavacaajeitanaca nampitsiquiniri. Itimi aparopee quempeayetanacariri jorio. Irio itsipa quempeayetanacariri quemisantatsiri. 5Jeri yora jorio, caari joriotatsi, pincatsaritatsiri: icoajeivetaca iroatsinayerime, impichaanaterime Pavoro, jeri Verenave. 6Ari iotanaque, irosati ishiajeitantanaca anta Irishitaraqui. Impoiji yovaanaja Terevequi. Irootaque oca nampitsi Iricaoniaquiniri. Aisati ijati otsapiyetapaa, 7icamantajeitapaaqueri atiri jaoca incanteari iravisacotantajeari. 8Anta Irishitaraqui isavicaque shirampari yamashita iitiqui. Choritatsiri ini. Aitaque icantitapaani iroaquera itimapaaque. Te iraniitimateji capichaji. 9Iquemisantavaqueri Pavoro. Ari yamenapaaqueri iriori iotacotaqueri, iquenqueshiretiri Tasorentsi, iravisacotantajeari. 10Antearojenca icantaqueri: --Pincatiasanotaje. Ari imitajaitanaque iriori, mita, irosati yaniitantanaja. 11Oshequi catsini icarati neaquerori oca imataqueri Pavoro. Ari ineanatantajeitaro irineane iricaoniasati, antearojenca icantajeitanaque: --Yaniireashitapaaquee tasorentsitatsiri, iquempetapaacari shirampari. 12Iriori Verenave ipajitashitari Seoshi. Yora Pavoro quenquetsatacaantatsiri, irootaque ipajitantacariri iriori Eremeshi. 13Anta oquempejitaro nampitsi ovanco Seoshi. Jeri yora saserotetimentarori Seoshi, yamajeitaqueri toropee, aisati inchateaqui. Yamayetaqueneri anta iqueapinitiro nampitsi, icarajeitaqueri oshequi ishanincapee. Icoajeivetaca iroyenerime toropee; imperime Verenave, jeri Pavoro. 14Iquemantavaitiari iriori, itsereanaquero iitsaare. Ishiashijeitanacari apatotimentariri. Icajemanaque, 15icanti: --Ashaninca. ┬┐Paita pantajeitiri? Aisati aquempeavacaajeita, atiri anajeiti. Iro nopocantacari noncamantempiro pojocajero caari cameetsatatsi pantayetiri. Eiro meeca patsipetashitajarotsi pimpincatsatashitajearo pivetsicayetiri. Pinquenqueshirejeiteri Tasorentsisanori irinti, yora aneasanotatsiri. Iriotaque vetsicajeitirori inquite, quipatsi, incajare, maaroni; yovetsicajeitiri aisati maaroni timantajeitarori. 16Peerani ishinejeitimpi maaroni caari joriotatsi paitarica pameyetacari. 17Iro cantaincha yovetsicaquempiro Tasorentsi iotacaajeitimpiri. Ineshinoncajeitaquempi. Yoariajeitimpiro incani. Itimacayetiro oitsoquitapinitantari inchatopee. Iquemacaapinitimpiro poari. Yoimoshirencapinijeitimpi. Iriotaque yoca nocoacaaquempiri pimpincatsateri: eiroquea pipincatsatanatsi nainti. 18Oshequi icamantanavetacari, iro cantaincha irovetanaincha iroashiteanarime toro. 19Jeri ipocapaaque joriopee, poneayetachari Antioquiaqui aisati Iconioqui. Yamatavitapaaqueri oshequi atiri, icantiri: --Oshequi yamatavitanti Pavoro: pinquisheri. Ari ipichaajeitaqueri, ijijeivetacari camasanotaque. Inoshicanaqueri, yojocaitiri anta otsapitapaaca nampitsi. 20Ari ijatashijeitaqueri quemisantatsiri, ishoncapaacari; irosati itinaantanaja. Ipiajeitanaja nampitsiqui. Oquitaitetamanaji yovaanaja Pavoro Terevequi, itsipatanajari Verenave. 21Iquenquetsatacotapaaquero jaoca icantari Tasorentsi yoavisacotanti. Iquemisantacaaqueri oshequi atiri. Impoiji ipianaja Irishitaraqui, Iconioqui, Antioquiaqui. 22Aiquero ijatatiini iquemisantasanotacairi quemisantatsiri. Icantasanotiri: --Eiro pojoquirotsi oca piquemisantaqueri. Oshequi anquematsicataquearo paitaricapee, irosatiquea ajatantanaqueari anta ipincatsaritinta Tasorentsi; iro cantaincha eiro ashemarotsi. 23Jaocarica anta yapatotapinijeitari quemisantatsiri, icoyeaqueneri jivatacaajeiterineri. Impoiji iquenquetsatacaajeitiri Tasorentsi, aisati itijeita. Impoiji aisati icantajeitiri Avincatsarite: --Jerica quemisantajeitimpiri. Pojocacoventajeiteri. 24Ari iquenanaque Pishiriaqui, irosati yareetantanaca Pampiriaqui. 25Icamantantiro irineane Tasorentsi anta Perejequi, irosati yovaatanaja anta Atarayaqui. 26Irosati itetantanaja pitotsiqui, iquenacotanaji Antioquiaqui. Aitaque anta itianqueetaquerinta peerani, icanteetirini Tasorentsi: "Jeri yoca, pineshinoncateri irimatantempirori paitanirica pincoacayeriri". Tempa aitaque imataquero. 27Ari yareetapaaja. Yapatojeitaqueri quemisantajeitatsiri. Iquenquetsatacaajeitaqueri maaroni yantacaajeitaqueriri Tasorentsi iriori. Aisati icantiri jaoca icantari ishinejeitantajariri pashinisatipee atiri iquemisantajeitantajari. 28Ari osamanitanaque itimimotaqueri iyemisantaririnte anta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\