Hechos 17

1Iquenanaque Pavoro Antiporishiqui, Aporoniaqui, irosati yareetantaca Tesaronicaqui. Ari anta otimi pancotsi yapatotantari jorio, 2irosati iqueantapaaca. Aitaque icantatiani yametapinitaro iquenquetsatacaapinijeitiri jorio. Ocarati mava saavaro yoamejeitiri ocantayetiri Sanquenarentsi. 3Ari yoametasanotapaaqueri. Iotacaasanotaqueri, icantiri: --Aitaque ocantitani Sanquenarentsi: "Irineacatsitaquearo yora Quirishito. Incamaque, irosati intinaantajeari". Irio nocamantacotiri Jesoshi, iriotaque Quirishito. 4Iquemisantavaquero aparopee icantaqueriri, irosati yoijajeitantanacariri Pavoro, jeri Shirashi. Aisati iquempejeitaca oshequi caari joriotatsi, quemisantatsiri: yoijajeitanaqueri Pavoro. Aisati oquempetaca iroori tsinane, ishanincapee pincatsaritatsiri. Oquemisantajeitaque. Te aparopee one iroori. 5Ari oshequi iquisanaca joriopee, yapatojeitaqueri caari cameetsajeitatsi, aisati perayetachari. Iquisacaajeitacari timajeitatsiri nampitsiqui. Ijajeitanaque ivancoqui Jaso, icoajeivetapaacari Pavoro, jeri Shirashi. Icoavetaca iraanaquerime anta yapatojeitacanta atiri, inquisajeiterime. 6Te irineapeeriji, irinti inoshicashitanaca Jaso, jeri aparopee quemisantatsiri aisati. Yaanaqueri anta savicacaantatsiriqui. Icajemajeitapaaque: --Jeri yoca quisacaantajeitaqueriri maaroni savicajeitatsiri. Jeri yoca Jaso aacameetsataqueriri. 7Yoametantajeiti, icanti: "Eiro pimoncaratiniritsi Sesari icantimpiri. Timatsi pashini pincatsaritatsiri, yora Jesoshi". 8Ari iquemantavacarori oca, iquisajeitanaca atiripee, aisati yora savicacaantatsiri. 9Icantanaque Jaso, aisati itsipapee: --Jerica quirequi: pinquempoyeajenari piotantenari eiro noshiapitsatimpitsi, tecatsi nante. Ontimerica nantane, ari paasanoterita noirequite. 10Irosati itiancantajari. Ari otsitenitanaque. Itiancajiri Pavoro aisati Shirashi. Irio tiancajiriri ayemisantaririnte. Yovaanaca Vereaqui. Yareetantapaacari, irosati ijatantapaaca yapatotapinitanta jorio. 11Irio irinti cameetsatasanotaintsiri, te irishiyeriji yora tesaronicasati. Icoasanotaque inquemisantero Sanquenarentsi. Ineanatapinitiro maaroni quitaiteriqui iriotanteari queariosanorica oca icantaqueriri. 12Oshequi iquemisantajeitaque iriori. Oquemisanti tsinanepee caari joriotatsi, ishanincapee pincatsaritatsiri, maaroni. Aisati iquemisanti shiramparipee, te aparo irine: oshequi catsini. 13Ari icamantantiro Pavoro irineane Tasorentsi anta Vereaqui. Iotacotaqueri joriotatsiri, yora tesaronicasati. Ipocapaaque iriori, iquisacaapaacari atiri, icantashiretacaaqueri. Icantiri: --Eiro piquemisantajeitiritsi Pavoro, irointiquea pinquisajeiteri. 14Yora quemisantatsiri intsipaite itiancaqueri Pavoro anta incajarequi. Irinti savicanaintsi Shirashi, jeri Timoteo. 15Ainiro aanaqueriri Pavoro anta Atenashiqui. Icantavajiri Pavoro: --Ariorica pareetajea pinampiqui, pincamantapaajenari Shirashi aisati Timoteo intsipaite impocajeta. Ari ijatanaque, icamantapaajiri. 16Ari yoyeapaajiri Pavoro anta Atenashiqui. Irio yoyeapaajiri Shirashi aisati Timoteo. Ineapaaquero anta nampitsiqui oshequi catsini yovetsicashiyetari ijitasorentsitashiyetari, irosati yoashiretantanaca. 17Aisati anta Atenashiqui oshequi yoamejeitiri joriopee aisati caari joriotatsi: yora quemisantajeitiriri Tasorentsi. Oshequi yoametavacaajeitaca. Aisati iquempetacaapinitacari maaroni atiri anta nampitsiqui nianqui. 18Yoametapaaqueri coapinitatsiri iriote paitaricapee, icarajeitiri iroamereni Epecoreo. Aisati icarajeitiri caari intacotacha irisati: yora icanteetiri eshitoico. Yora Pavoro icamantacotiri Jesoshi, aisati icanti: --Intinaaje camajeitatsiri. Icanti aparopee quemavaqueriri: --┬┐Paita icantaqueri yoca neaveetashitachari? Icanti pashini: --Icamantacotiri pashinisati tasorentsitatsiri. 19Yajiricaqueri, yaanaqueri anta yapatotapinijeitanta, icantajeitiri: --┬┐Cameetsampa niotero oca iroaqueratatsiri poametantiri? 20Te nonquemapiniteroji oca picantaqueri. Nocoajeiti niotero jaoca ocantacotari oca. 21Aitaque icantari atenashisati: te intsameeteji, irointi icoaque inquemisantashiteari quenquetsatacaajeitiriri iroaquerayetatsiri caari iquemapinijeiti. Aisati iquempejeita poneayetachari paricoti, iquenquetsatacotashiyetaro paitapeerica. 22Anta icatiaca Pavoro nianqui, icantiri: --Atenashisati. Niotacotaquempi avirori, pashi poiro piquemisantayeveta. 23Anta noquenaquenayetinta noneayetaquero oca piquemisantashiyetari. Aisati noneapaaquero anta poapinitiniri pitasorentsite paitaricapee. Ainiro osanquenataca, ocanti: "Anquemisantanteariri tasorentsitatsiri caari ioyeeti". Yora caari pioti: piquemisantashitari, iriotaque yoca noncamantempiri. 24Yora Tasorentsisanori, iriotaque vetsiquirori quipatsi. Yovetsicajeitiri maaroni timantajeitarori. Iriotaque vetsicayetirori inquite aisati quipatsi. Te irisavicantearoji ora pancotsi yovetsiquiri atiri. 25Aroquea ainti, tecatsi ancanteri intacojeiteari. ┬┐Ariompa incoanaque intacotearine? Tempa iriotaque oaneajeiteeri, intacojeiteeri irinti. Tempa iriotaque paqueerori maaroni, paitaricapee. 26Aparoni yovetsicavetaca peerani, iriotaque intanacaroniri; meeca ashequiajeitanaque, atsoteajeitanaquero maaroni quipatsipee. Iriotaque Tasorentsisanori cantatsiri jaocarica irisavicajeiteri maaroni atiri, aisati jaocarica oncarate intsoncajeitanteariri; iriotaque cantacantirori. 27Itimacaajeitaquee ancoanteari ayojeiteri, aisati aneantajeariri coajica. Iro cantaincha, te irarejiteji. 28Iriotaque ovaneajeiteeri. Iriotaque shevatacaajeiteeri. Iriotaque timacaajeiteeri. Tempa aitaque icantitani pishaninca pampoyeapinitatsiri: "Arojeitaque itimacaane Tasorentsi". 29Arojeitaquerica itimacaanepee Tasorentsi, te oncameetsateji meeca ashiacanteri oro, perata, mapi, yovetsicanepee atiri. Aisati eiro ashiacantiritsi paitarica iquenqueshiretiri atiri. 30Peerani te irioveiteani ashanincani, ari tecatsi incantimenteri Tasorentsi inquishimenterini yantajeitiniri. Iro cantaincha ioti irinti jaoca oncarate incantacoventanteariri maaroni atiripee. Timatsi shirampari pajitachari Jesoshi, icamasanovetaca. Impoiji itinaajiri Tasorentsi, iotantajeitariri maaroni atiri. Ipeaqueri iriori cantacoventantatsineri. Cameetsa incantacoventante. Irootaque icantantajeitariri atiri meeca: "Pinquenqueshirejeitanaquea, paventajeiteari Tasorentsisanori". Aitaque icantajeitiri maaroni atiri, jaocarica isavicajeitiri. Irootaque icantiriri Pavoro. 32Ari iquemantajeitavacariri icanti: "Itinaanaja camavetainchari", ainiro shirontimentaarantacariri; iro cantaincha icantanaqueri pashinipee: --Coajica pashini pampiitajenaro oca aisati. Irosati ijatantanaja Pavoro. 33Itimaarantaque quemisantavaqueriri, irosati yoijatantanacari iriori. Ipajita aparoni quemisantatsiri Tionishio: iriotaque pincatsaritatsiri anta nampitsiqui, icarajeitiri ivincatsaririnte yoametavacaajeitaca. Aisati oquemisanti tsinane pajitachari Tamarishi. Icaratiri aisati itsipapee quemisantajeitatsiri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\