Hechos 19

1Isavicaque Aporo Corintoqui, iriori Pavoro iquenanaque toncaariqui, yareetapaaca Ejesoqui. Ineapaaqueri aparopee quemisantatsiri. 2Icantapaaqueri: --Peerani, piquemisantajeitantacari, ┬┐paashiretaquerompa Ishire Tasorentsi? --Te. Te nonquemacoteroji. 3--┬┐Paita pivaotisatimentari? --Novaotisatimentari Joa. 4Ari icantiri: --Ariorica iquenqueshiretanaca atiri, ivaotisatiri Joa iriotanteariri atiri te incoyeji irampiitapinitero caari cameetsatatsi, irointi icoaque inquemisanteri Tasorentsi. Tempa icantitarini: "Pinquemisantajeiteri yora impoitapeenane, iriotaque Jesoshi". 5Ari iquemantajeitavacarori oca, ivaotisatimentajeitanacari Avincatsarite Jesoshi. 6Yajiricainataqueri Pavoro iitoqui, irosati opocashitantacari Ishire Tasorentsi, ineaveetantajeitanacaro pashinipee neantsi, icamantantajeiti. 7Aamaaca icarajeiti 12 shirampari vaotisajeitainchari. 8Ari ijatapiniti Pavoro pancotsiqui yapatotantari, icarati mava cashiri iquenquetsatacantayetaque. Te aneeriji tsaneacotearine. Oshequi icamantacotaqueri Tasorentsi, jaoca icanta ipincatsariventanti. Impoiji oshequi yoametavacaajeitaca. 9Aparopee, te aneeroji iquenqueshireantari, te incoyeji inquemisante. Icantajeitiri yora atiripee: --Te oncameetsateji oca yoametantiri Pavoro. Irosati yojocantanajari Pavoro, yaanaqueri quemisantajeitatsiri. Iquenquetsatacaapinitiri maaroni quitaiteriqui anta yoametantapinitinta Tirano. 10Icantatiani apite osarintsi, irootaque iquemantacarori maaroni ashiasati irineane Avincatsarite. Iquemajeitaquero: joriopee, caari joriotatsi, maaroni. 11Itasoncantayeti Pavoro, imatantarori caari aneapiniti. Irio matacairiri Tasorentsi. 12Ipamititiri atiri ivaniote Pavoro, aisati yoicoro, irosati yavisacotantajari. Aisati iriori mantsiari, yaanaqueneri, yoavisacotajiri. Aisati yoavisacotajiri neiriri camaari. 13Ainiro anta jorio, quenaquenayetatsiri, oavisacotapinivetariri neiriri camaari: iriojeitaque itomipee Esheva, icarajeiti 7. Jorio ini Esheva, ishanincatacari saserote. Ineajeivetacari Pavoro yoavisacotiri neiriri camaari. Icoajeiveta inquempetearime, icantashitantariri itsipa camaari: --Ainiro Jesoshitatsiri iquenquetsatacotiri Pavoro. Iriotaque amitacotanari noavisacoteri yoca neaquempiri. Pojocanajeriqueti iravisacotantajeari. 15Yacanaqueri camaari: --Noneiri Jesoshi. Noneiri Pavoro. Irompa avinti, te noneanirotempiji. ┬┐Paita nonquemisantantempiri? 16Irosati imitajashitantanacari, mita; yantapaaqueri apitero. Imataqueri, irosati ishiatsempequijeitantanaca, yojocanaquero pancotsi. Oshequi yoatsinaqueri. 17Iquemacojeitaqueri maaroni ejesosati: jorio, caari joriotatsine, maaroni. Itsaroajeitanaque aisati icantajeitaque: --Icameetsati Avincatsarite Jesoshi: imatacairi quemisantasanotiriri yoavisacotiri neiriri camaari. Irinti shemetatsiri, tecatsi matacayerine. 18Impoiji ipocapaaque oshequi quemisantatsiri, icantajeitapaaque: --Ainiro nantayetiro caari cameetsatatsi, nocoaque iroameetsatena Tasorentsi. 19Oshequi sheripiaritatsiri yamayetaquero sanquenarentsi yashiyetari: irootaque oamejeitiriri isheripiaritantari. Yapatojeitaquero, irosati itaimotantacari maaroni atiri. Icantajeiti: --Te noncoyeji namatavijeitajeri aisati noshaninca. Imoncarajeitaquero ovinaro sanquenarentsi, opinajeitaca S//.50,000. 20Oshequi iquenacayetanaquero irineane Avincatsarite, aisati itimi oshequi quemisantajeitavaquerori. 21Impoiji ishiretaca Pavoro irijate Jerosarequi, irosati ijatantanaca. Iquenanaque Maseroniaqui, jero anta Acayaqui. Icantitaca: --Nintanaquearo nojate Jerosarequi, impoiji nojatanaque Oromaqui. 22Itiancaque apite amitacotapinitiriri maseroniasatipee: yora Timoteo, jeri Erashito. Iriori Pavoro, osamani itimanaque anta Ashiaqui. 23Te meeca capichaji incantavacaimentearo oca acamantacotaqueriri Avincatsarite. 24Itiminta vetsicapinitirori perata pajitachari Irimitirio. Ishiacantapinitiro ovanco Aretemisa iquemisantapinijeitantarori ishaninca. Ora Aretemisa irootaque ijitasorentsijeitane. Ainiro yora amitacotiriri, vetsicapinitiniriri ora pancotsijaniqui; ari ipinatapinitiri oshequi perata, yaajeitantari oshequi quirequi. Iro cantaincha te meeca iramanantajeroji quemisantajantsiri, irosati iquenqueshiretantanaca Irimitirio. 25Ari yapatojeitiri maaroni iratiritepee, icantajeitiri: --Antapinijeitiro oca shiacaantsi aajeitantari airequite oshequi. 26Meeca pineaqueri Pavoro, aisati piquemacotaqueri: yamatavijeitiri oshequi atiri, ipashinijeitantajari. Icantaniroti: "Caari oni Tasorentsi oca yovetsicayetiri atiri". Te apatiro iroametante aca: irotaintsi intsoteero Ashiaqui iroametantayete. 27Itseencajeitanaqueecari maaroni atiri, aisati itseencanaquerocari maaroni avetsicajeitiri. Tempa opincatsarotasanoti Aretemisa: iquemisantajeivetacaro maaroni ashiasati, jeri maaroni atiri. Ipincatsajeivetaro meeca, iro cantaincha inquemisantajeiteririca Pavoro, irojocacaajeiteri iquemisantiro. 28Iquemantajeitavacarori oca, iquisajeitanaca. Icajemajeitanaque: --Opincatsarotasanoti Aretemisa, oca pincatsariventajeitiriri ejesosati. 29Icajemajeitanaque savicajeitatsiri nampitsiqui. Ishiajeitanaca maaroni anta yantaveetapinijeitinta. Inoshicajeitanaqueri Cayo, jeri Arishitaraco, sorororo. Maseroniasati ini apite, tsipatapinitariri Pavoro. 30Icoaveta Pavoro iroijatacoventanaquerime anta, iro cantaincha te irishineteriji quemisantatsiri. 31Ainiro itimi aisati aparopee pincatsaritatsiri, poneachari Ashiaqui, nintiriri Pavoro. Itianquiri ishaninca, camantapaaqueriri: --Eiro catsini poijatiritsi anta: yoimpicari. 32Icajemajeitanaque apatojeitainchari, onashiyetaca icantayetiri. Icajemashijeitanaca. Te iriojeiteji oshequi paitarica yapatotimentari. 33Ainiro anta Arijantero, itiancane jorio, isatecaqueri nianqui. Yacotashitanaqueri maaroni atiri, iriotanteari icoaque inquenquetsatacaajeiterime. 34Iro cantaincha iojeitantacari irio jorio, icajemapinijeitanaque maaroni: --Opincatsarotasanoti Aretemisa, oca pincatsariventiriri ejesosati. Osamani icajemajeitanaque, ishirincanaca catsirincaiteri. 35Yoimajerentajeitaqueri yora sanquenatapinitatsiri anta nampitsiqui. Impoiji icantajeitiri: --Noshaninca. Tempa arojeitaque pincatsajeitirori Aretemisa, aisati ashentapinitiniro ovanco. Tempa aisati ashentapinitiro oca shiaquerori, pariapaintsiri jenoqui. Ayojeitanaquero oca, 36tecatsi tseenquerone oca nocantaqueri. Cameetsa meeca pimajerejeitanaque. Eiro pishintsititsi panteri yoca shiramparipee. 37Jerica pamaqueri, tecatsi incantero ovanco, aisati te incantimateroji atasorentsite. 38Jeri aisati yoca Irimitirio, icarajeitiri pashini antirori perata. Incoaquerica incantacoteri, cameetsa iraanajeri anta savicacaantatsiriqui, impoiji iroametavacaajeitea anta. Irijatequeti anta incantacoventavacayea. 39Otimirica pashini picoaqueri piote, ari pincanteri coajica yora oametavacaachari, irampatojeitajearica. 40Jero aca meeca apatojeitaca, aquisatsatavacaajeitaca. Icamantacotashiteecari aquisajeitaqueri avincatsarite, impoiji tecatsi ancantea ancantacoventajea arosati. 41Icantantarori oca, itiancajeitajiri maaroni apatojeitainchari: --Meeca aitapaaji, pincatsimareajeitanaje, pijajeite pivancopeequi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\