Hechos 4

1Irosatiquera iquenquetsatacairi Petero ishaninca, ari ipocapaaque saserotepee. Jeri aisati jivatacairiri atiri anta ivancoqui Tasorentsi. Jeri saroseopee. 2Icantashirejeitanaque, icantavacaanaca: --Paitateemi yoametantariri atiri. Jero icamantaqueriri: "Intinaye camajeitatsiri: tempa itinaaja Jesoshi". Te oncameetsateji oca yoamejeitiriri. 3Ari ishaaviniji catsirincaiteri, irosati yaantacari, tapi. Yaajeitanaqueri, yoiminqueajeitapaaqueri, ari iquitaitacojeitaque. 4Iro cantaincha iquemisantaque oshequi quemajeitavaqueriri Petero, aamaaca icarajeiti 5,000 shirampari, quemisantajeitaintsiri. 5Oquitaitetamanaji yapatojeitaja aisati anta Jerosarequi pincatsaritatsiri, savicacantantatsiri, oametantirori sanquenarentsi. 6Icarajeitiri Anashi, yora ivincatsarite saserote. Aisati yapatotiri Caijashi, Joa, Arijantero, jeri maaroni ishaninca ivincatsarite saserote. 7Ari icajemacantaqueri quemisantatsiri, isatecaqueri nianqui, isampijeitaqueri: --¿Janica matacaaquempirori oca? ¿Janicampa cantaquempiri? 8Ari oametaqueri Ishire Tasorentsi Petero, omatacaasanotaqueri. Iquenquetsatacaajeitaqueri apatotimentajeitariri: 9--¿Iriompa pisampitacoventiri yora choriveitachaniri ineshinoncatiri Tasorentsi? Pineaqueri, avisacotanaji ini. ¿Picoaquempa piote jaoca icantacari yavisacotantajari? Pinquemajeitavaquero oca. Aisati ocameetsati iriojeitavaquero maaroni ashanincapee. Iriotaque Jesoquirishito, yora nasaretesati, oavisacotajiriri. Pipajacotacantavetacari, iro cantaincha yoitinaajiri Tasorentsi. 11Iriotaque Jesoshi shiacantachari mapitatsiri itseencaqueri vetsicavetarori pancotsi: iro cantaincha ipeaqueri Tasorentsi itincamitantarori. Avirojeitaque avinti shiaqueriri vetsicavetarori: pitseencaqueri Jesoshi. 12Iro cantaincha te intimeji pashini oavisacotantatsineri: te intimeji aca quipatsiqui pashini oavisacojeiteeneri: apaniro Jesoshi. 13Ari yoajeitanaqueri cavaco yora pincatsaripee, icanti: --Pineajeitaqueri, te intsaroajeitanaqueji iriori. ¿Paita caari itsaroacantajeitee? Aisati te intsoteavetearoji sanquenarentsi, te irishitoriotasanovetearoji, iro cantaincha oshequi ioti. ¿Paitaquea iotacairiri? ¿Iriompa oametiriri Jesoshi, yora quiso yoaveitaniri? 14Ari ineajeitaqueri itsipatacari yora yoavisacoyeetajiri. Tecatsi incantea incantimenteri. 15Ari itiancajiri: --Pisoquijajeitanaje anta; ari coajica noncajemajempi aisati. Ari isoquijajeitanaji. Impoiji icantavacaajeitanaca iriori pincatsaripee: 16--¿Jaoca ancanteriri yonta? Iojeitanaqueri maaroni jerosaresati itasoncaventaqueri yora choriveitachaniri. Tecatsi ancante: "Te irimateroji". 17Te oncameetsateji inquenquetsatacaajeitajeri pashini atiri. Tsame ancantasanoterita: "Eiroyea meeca piquenquetsatacotajiritsi yora Jesoshi". 18Ari yapiitajiri, icajemajiri. Icantasanotiri: --Eiroyea meeca piquenquetsatacotajiritsi Jesoshi. Eiroyea picamantacotajiritsi. 19Yacanaqueri: --Tempa ineajeitee Tasorentsi. Pincamantasanotenate: ¿cameetsampa nonquemisantempi? Tempa irio Tasorentsi nonquemisanteri. 20Tecatsi noncantea meeca nojocajero noquenquetsatacotiro oca noneasanotaqueri, aisati oca noquemasanotaqueri. 21Ari yapiitajiri aisati icantasanovetajari, irosati itiancantajari. Tecatsi irante impasatimenteriri. Ineajeitaquero atiri oca imataqueri, icantapinijeitanaque: "Cameetsa ini Tasorentsi, oshequi imatacaajeitaqueri quemisantatsiri", irootaque caari ipasatantari. 22Peerani imoncarataquero 40 irosarintsite choriveitachaniri. Ari oshequi iquenqueshirejeitaquero atiri yoavisacotiri Jesoshi, iojeitantacari itasorentsitaque. 23Ari yoimpacaajeitajiri pincatsaripee, impoiji ijajeitanaji quemisantatsiri ishanincaqui. Icamantapaaqueri oca icantavetacariri yora cantavetacariri. 24Iquemantavacarori oca, iquenquetsatacaajeitaqueri Tasorentsi. Antearojenca icanti: --Novincatsarite. Aviro vetsiquirori inquite, quipatsi, incajare, maaroni; aisati povetsicajeitaqueri maaroni timantajeitarori. 25Aisati peerani poametaquerini noshanincani Iravirini, yora quemisantimpiri. Oametaqueri pishire, isanquenatantarori oca: "¿Paita itseencajeitantacari yora pashinisatipee atiri? ¿Paita iquenqueshiretashitantarori caari cameetsayetatsi? 26Yora ivincatsaritepee iraimanajeiveteari Pincatsarisanori, aisati yora Quirishitotatsiri; incoajeivetea intsoncajeiterime". 27Aca nampitsiquica yapatojeitaca yaimanajeivetacari pitomi Jesoshi, yora pineacameetsatiri. Tempa pipeaqueri Quirishitotasanotatsiri. Icarajeiti aimanajeitantachari Eroreshi, Pontsio Pirato, joriopee, pashinisatipee atiri, maaroni. 28Peerani piotitani, picantitani: "Aitaque oncanteari". Ari meeca imataquero yocapee. 29Meeca, Novincatsarite, piotaquero oca icantasanovetaquena: "Eiro piquenquetsatacotajiritsi Jesoshi". Tempa narotaque quemisantimpiri. Pimatacaasanotena eiro notsaroantatsi nonquenquetsatasanotero pineane. 30Pintasoncacoventante, poavisacotanteariri mantsiaripee; pimatapinitero caari ineapinijeiti, piotacaajeiteri atiri queario iriotaque Jesoshi pitomi, aisati pineacameetsatiri. 31Aitaque icantajeitiriri Tasorentsi. Impoiji onicanaca pancotsi isavicajeitantari. Otasoncacoventajeitapaaqueri Ishire Tasorentsi, irosati cameetsa iquenquetsatantarori irineane Tasorentsi, te intsaroimateji. 32Oshequi icarati meeca quemisantatsiri, cameetsa isavicajeitaque, aisati imoncaratavacaajeitaca: paitarica icoajeitiri aisati paitarica iquenqueshirejeitiri. Te irimashitsajeiteji, irointi ipavacaajeitacaro maaroni coiteimojeitariri. 33Jeri iroamereni Jesoshi, icamantapinitiri atiripee: --Itinaasanotaja Avincatsarite Jesoshi. Aisati icantajeiti atiripee: --Tempa icameetsajeiti quemisantajeitatsiri. 34Yora maaroni ashiyetachari iipatsite aisati ivanco, ipimantajeitiro. Oca opinayetari, yamajeitaqueneri iroamereni Jesoshi, ipapaaqueri. Irosati ipaarantaqueriri itsipapee iriori coiteimotariri, caari yashinoncaajeitanta quemisantajeitatsiri. 36Icarajeitiri quemisantatsiri ishanincani Irevi, pajitachari Jose. Pashini ipajitiri yora itianqueetiri: Verenave. Ocanti ivajiro aneanequi arori: "Veshireacaantachari". Iriotaque poneachari Tsipirequi. 37Yashivetaro quipatsi, impoiji ipimantiro. Yaanaque ovinaro, ari ipapaaqueri yora iroamereni Jesoshi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\