Hechos 5

1Iro cantaincha itimi pashini shirampari pajitachari Ananiashi, iro ijina Sajira. Ipimantiro iipatsite, 2yaarantavaji ovinaro nianqui. Irointi cashetani aisati yaanaque, ipapaaqueri iroamereni Jesoshi. Icantapairi: --Jeri yoca quirequi, iriotaque maaroni ovinaro noipatsiteni nopimantaqueri. Iotaque aisati ijina iroori iramataviterime. 3Iro cantaincha icantavaqueri Petero: --Ananiashi, tempa paarantavaji ovinaro piipatsite. Yoametaquempi Satanashi, picoantavetacari pamataviterome Ishire Tasorentsi. 4Tempa iro piipatsiteni onaveitani, tempa iriotaque pashi ovinaro. Ocameetsati pinquempoyeri ovinaro. ¿Paita picantanirotantari: "Jeri yoca maaroni ovinaro noipatsiteni"? Pamatavivetaquena narori, iro cantaincha tecatsi pincanteri pamataviteri irinti Tasorentsi. 5Iquemantavacariri Ananiashi, irosati itaantanaca, poron. Icamanaque, toren. Itsaroasanojeitanaque catsini maaroni neajeitaqueriri. 6Impoiji yovetsicajeitaqueri evancaripee intijeri; yaanaqueri, itijiri. 7Osamanitapainti capichaji, ari oqueapaaque ijinani iroori. Te ioteji camaque ojimeni. 8Icantavaquero Petero: --¿Pipaquenarimpa maaroni quirequi, ora ovinaro piipatsiteni pipimantaqueri? Ari acanaqueri: --Je, nopaquempiri maaroni. 9Irosati icantantacaro iroori: --¿Paita piquempetantariri pijimeni, pamataviterome Ishire Avincatsarite? Jeritapaaji tijaitiriri pijimeni: irisati aanaquempine avirori. 10Irosati oteimotantanacari, ocamanaque. Iqueapaaji yora evancari, ineapaaquero, camaque. Ari yaanaquero, itijaitiro iroori, itsipatajantiro ojimeni. 11Ari itsaroajeitanaque maaroni yora quemisantajeitatsiri, aisati itsaroajeitanaque maaroni quemacojeitaqueriri. 12Oshequi itasoncaventanti yora iroamereni Jesoshi. Oshequi imayetaqueneri atiri, irosati yoantajeitanacari cavaco. Ari yapatojeitaca anta pancotsiqui yovetsicacantiniri Saromoni. 13Oshequi ipincatsajeitaqueri atiripee, irootaque itsaroacantajeitacariri intsipajeitajearime. Iro cantaincha icantajeiti atiripee: --Icameetsatasanojeiti quemisantajeitiriri Jesoshi. 14Aiquero ijatatii yoshequiasanotanaque quemisantiriri Avincatsarite. Oshequi icarajeiti shirampari, jero tsinane. 15Yoapiniyetaqueri atiri mantsiaripee anta avotsiqui: yoiponaayetiri shitashintsiqui, oncanteata ariorica iravisanaque Petero, intsimancayetanaqueri iravisacotantajeari. 16Aisati yapatotashitaca oshequi atiri, poneayetachari nampitsipeequi anta otsapiyetapaa Jerosare. Yamayetaqueneri mantsiaripee, jeri aisati neiriri camaari. Yoavisacojeitajiri maaroni. 17Ari ocantimoneentanacari ivincatsarite saserote, jeri itsipapee: iriojeitaque saroseotatsiri. 18Ari yaacantaqueri yora iroamereni Jesoshi, yoiminqueacantavetacari caravosoqui. 19Iro cantaincha yananincaque inampire Avincatsarite, yashitareapaajiniri ashitacorontsi, yaanajiri saiteriqui. Icantiri: 20--Pijataje anta ivancoqui Tasorentsi, pincatiapaaje. Pincamantasanojeiteri atiri jaoca incantajeari intimantajeari inquitequi, incantaitatiyempani. 21Yacanaqueri: --Je, ari noncamantajeitaqueri. Ari iroaquera oquitaitetamani ijatanaque ivancoqui Tasorentsi, yoametantapaaji. Jeri ivincatsarite saserote, itsipajeitacari ishanincapee anta pashiniqui pancotsi. Yapatojeitiri oametavacainchari: yora ivincatsaritepee jorio. Ari icantiri variria: --Pijajeite anta poiminqueaquerinta oshaiteji quemisantiriri Jesoshi, pamajeitenari. 22Ari ijatashivetari, te irineapaajeriji. Irosati ipiantaja, icantapaaqueri: 23--Te aneajeriji. Noneapaaquero pancotsi, ashitasanovetaca ashitacorontsi, oyavivetaca. Ainiro icatiavetaca shentavetarori omoropee. Iro cantaincha nashitareavetapaacaro omoro, noquea vetapaaca; tecatsi noneapaaje tsompoina. 24Iquemantavacariri, icantavacaanaca: --¿Jaocaquea meeca iquenanajiri? --Jaocateemi. --¿Jaocaqueame ancanteriri? 25Irosati yareetantapaacari aparo camantapaaqueriri, icantapairi: --Yora shirampari poiminqueacantavetacari, catiajeitapaaja anta ivancoqui Tasorentsi. Yoamejeitapaajiri atiri. 26Irosati ijatashitantajariri capitano, yaajeitanaqueri variriapee, iro cantaincha itsaroacaacari ashanincapee; icanti: --Iquisacoventaricari atiripee quemisantatsiri, ipitseecari. Irootaque cameetsa yaantanacariri, te inquisanatanaqueriji. 27Ari yaanaqueri, yoatiapaaqueri anta itiminta oametavacainchari. Icantavaqueri ivincatsarite saserote: 28--¿Paita piquenquetsatacantajariri aisati atiri? Tempa nocantasanovetimpi: "Eiro picamantacotajiritsi Jesoshi". Meeca aiquero poamejeitatiiri maaroni jerosaresati. Jero oca picantacotaquena: "Irio saserotepee oacantaqueriri Jesoshi". Te oncameetsateji picantajeitaqueri. Pimajerejeite, eiro picamantantajitsi aisati. 29Yacanaqueri Petero: --Eiro noquemisantiritsi atiri, irintiquea nonquemisantasanoteri Tasorentsi. 30Queario avirojeitaque oacantaqueriri Jesoshi. Pipajacotacantaqueri coroshiqui. Irinti oitinaajiriri Tasorentsi, yora iquemisantiniri ashanincani peerani. 31Yoancajiri anta iracosanoriqui. Ipeajiri Jivatacaajeitaqueeri, aisati Oavisacojeitaqueeri. Icoacaajeitaqueri ajorioririnte inquenqueshirejeitanaquea, impoiji incavintsaajeiteri, eiro iquenqueshiretajirotsi aisati caari cameetsatatsi yantajeitaqueri. 32Aitaque noneasanotaquero yantayetaqueri Jesoshi, aisati niotaque quiso oajeitiri Ishire Tasorentsi maaroni quemisantajeitiriri. Irootaque noquenquetsatacaapinitiriri atiri. Tecatsi noncantea nomajerete. Impoiji icantajeiti itsipapee iroamereni Jesoshi: --Queario oca icantiri Petero. 33Ari iquemantajeitavacariri, iquisajeitanaqueri, icoajeivetanaca iroyerime. 34Ari icatianaca ishaninca pajitachari Camariyeri. Variseo ini, irisati oametantirori sanquenarentsi. Maaroni ineacameetsajeitiri atiri. Icanti: --Noshaninca, nocoaque irisoquijajeitanaque quemisantiriri Jesoshi, eiro iquemantaro noncantempiri. Impoijiquea impiaje aisati. Ari itiancajeitaqueri saiteriqui. 35Impoiji icantiri: --Noshaninca. Quearioya, pantiricari quemisantiriri Jesoshi. 36Jeri itimaveitani peerani yora Teorashi, oshequi ishemetaqueni. Ari yapatotashivetacari oshequi iratiritepee, naamaaca icarajeiti 400. Yoyeetaqueri, impoiji inijantareavacaajeitanaca oijajeivetariri. Ipeashijeitanaca, tecatsi anquemacotajeri aisati. 37Impoitiri aisati Jorashi, yora carireasati. Anta isanquenatacojeitanta, aisati ijivatanaqueri aparopee atiri. Aisati iriori, yoyeetaqueri. Yovaraanaca oijajeivetariri, tecatsi aisati anquemacotajeri. 38Ari meeca noncamantempi, eiro pineashirenquiritsi yocapee, incanteata. Iriorica tianquiriri atiri iquenquetsati, tempa aisati impeajeitanajea iriori. 39Iriorica tianquiriri Tasorentsi, tecatsi pincanteri poimajerenteri. Piquishimatiricari Tasorentsi. 40Ari onimojeitanaqueri iriori. Icajemajiri aisati, ipasanatacaantaqueri. Impoiji icantasanovetari: --Eiro aisati piquenquetsatacotajiritsi Jesoshi. Irosati itiancantajariri. 41Ari ijajeitanaque, Iquimoshirejeitanaque, icantajeiti: --Ineacameetsajeitee Jesoshi, irootaque ishinetantaqueeri aneacatsitimentajeitacari. 42Maaroni quitaiteri yoametantapiniti anta ivancoqui Tasorentsi, aisati pancotsipeequi. Icantani: yoametantapiniti, icamantantapiniti. Icantapinitiri ishaninca: --Iriotaque Jesoshi yora Quirishitotatsiri aamaajeitaniri peerani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\