Hechos 6

1Yoshequiantacari quemisantatsiri, jeri iquisashireanaca yora iotirori quirieco. Icantavacaanaca: --Maaroni quitaiteri, ariorica intacotanta, te irintacotearoji ashaninca arori: oca camajimentaaro. Apaniro intacotaro irointi iotirori evereo. 2Ari yora iroamereni Jesoshi yapatojeitaqueri maaroni quemisantatsiri. Icantiri: --Te oncameetsateji nojocajero noquenquetsatapinitiro irineane Tasorentsi, nompantayetempirori poyeari. 3Meeca, noshaninca, pincoyeanontea 7 shirampari, yora pineacameetsatasanotiri. Pincoyeaqueri timatsiri iotantari, quemisantasanotirori Ishire Tasorentsi. Noncanterita iriori irintacotantea. 4Irompa nainti, apatiroti nonquenquetsatacoteri Tasorentsi, aisati noncanteani nonquenquetsatero irineane. 5Onimojeitacari oca icantaqueriri. Icoyeaqueri Ishiteva: quemisantincari ini, quemisantasanotirori Ishire Tasorentsi. Icoyeaqueri Jeripi, Pirocoro, Nicanori, Timo, Parimenashi. Aisati icoyeaqueri Nicorashi, yora peajanchari jorio, poneachari Antioquiaqui. 6Irosati yonijaantapaacari. Icantajeitiri Tasorentsi: "Pamitacojeiteri yocapee irintacotantea", aisati yajiricainataqueri iitoqui. 7Oshequi icarati quemajeitaquerori irineane Tasorentsi. Aiquero ijatatii yoshequiti quemisantatsiri anta Jerosarequi. Aisati oshequi catsini icarati saserote shiretacarori oca aquemisantiri. 8Catsini icameetsashiretaque Ishiteva. Oshequi itasoncacairi Tasorentsi. Imatasanoyetiniri atiri caari ineapinijeiti. Imataqueneri paitapeerica iojeitantacari Tasorentsi ini Jesoshi. 9Ainiro yapatotapinijeitanta anta ivancoquinta Tasorentsi atiri yora ipimanteevetari peerani, iro cantaincha yoipacajiri amanantavetariri. Aisati anta yapatotanta shirenesati, arejantiriasati, poneachari Shirishiaqui, Ashiaqui. Ijatashijeivetacari Ishiteva, iquisatsajeivetacari aisati ipiatsajeivetacari. 10Iro cantaincha oshequi ioti Ishiteva yoametanti, tecatsi incantajeiteri impiatsatasanojeiteari. Ainiro iotantari, cameetsa ineanati aisati, tempa oametaqueri Ishire Tasorentsi. 11Ari oshequi iquisajeitaqueri yoranqui, icantiri pashini ishanincapee: --Pamene, nocoaque pintseeyacoteari Ishiteva. Ariorica pimajeitero nocantaquempiri, nompinatempi quirequi. Jero oca pincantacotashiteariri: "Noquemaqueri Ishiteva, itseenquimataqueri Moishishi. Aisati iquempetaqueri iriori Tasorentsi, icantimataqueri". Icantiri: --Ari, noncamantajeiteri ashanincapee. 12Iquemantacariri atiripee, iquisajeitanaca: savicacantantatsiri, oametantirori sanquenarentsi, maaroni. Jentsipaite ijatashijeitaqueri Ishiteva, yaapaintiri, tapi; yaajeitanaqueri anta yoametavacaapinijeitanta pincatsaripee. 13Yaanajiri aisati iriori yora tseeyachari, icantanirotapaaqueri: --Aitaque icantani Ishiteva, icantapiniti: "Te oncameetsateji ivanco Tasorentsi". Aisati iquempetiro isanquenare Moishishi, itseencapinitiro. 14Noquemaqueri, icanti: "Yora Jesoshi, nasaretesati, intireajero oca pancotsica. Impashinitero oca ameyetacari, aisati impashiniyetajero yoameyetaqueeniri Moishishi". 15Yamenajeitaqueri maaroni savicajeitaintsiri, sorerere. Ishipaquireavorotanaque Ishiteva, iquempetanacari inampire Tasorentsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\