Hechos 7

1Isampitiri ivincatsarite saserote: --¿Queariompa oca icantaqueri? 2Yacanaqueri Ishiteva: --Novincatsarite, pinquemisantajeitavaquena. Peerani isavicantaveitaniri anta Mesopotamiaqui intacantaqueeniri Avaramani, inijaapaacari Tasorentsi, yora cameetsatatsiri. 3Ari icantapaaqueri: "Pojocanajero piipatsiteca, pijate anta pashiniqui quipatsi ora nonijayempiri". 4Irosati yojocantanajaro iipatsite careasati, yovaanaja anta Jaraqui. Aitaque icamapaaqueri iriri, irosati yovaacaantajariri Tasorentsi aca aipatsitequica. 5Iro cantaincha, te imperiji iipatsite, te impimateriji capichaji irisavicanteari. Aisati tequerani intimeni itomi. Iro cantaincha icantitacari: "Intime pitomi, aisati nompempi piipatsite avirori. Aisati nompajeiteri maaroni impoijeitempineri intimaje". 6Aisati icantaqueri Tasorentsi: "Coajica intimaje poyeetajempineri iipatsitequi pashinisati atiri. Peerani catsini iromperanatasanoteari, oncarate osarintsi 400 iroashinoncaasanoteri. 7Impoijiniquea noasanquetaqueri yora peranavetearineri. Irintiquea pishanincani, noimpiajeitajeri aca quipatsiquica, impoiji inquemisantaquena aca. 8Nocoaque meeca pintoyeantea iriotanteari atiri piquemisantaquena aisati pinquenqueshiretantearori nocantaquempiri". Ari impoiji itimanaque itomi, yora Isaca. Ocarataque quitaiteri 8, irosati itoyeantantacari. Itimaque itomi iriori Isaca, ipajitaqueri Jacovo. Itomipee iriori Jacovo icarajeitaque 12. Tempa iriojeitaque intacantajeitaqueeri. 9Ari yovaajiniri Ishiteva, icantiri: --Ari yantearijeitanaque, iquisajeitaqueri irirenti, pajitachari Jose. Ipimantajeitaqueri, impoiji yayeetanaqueri Ejipitoqui. 10Ari yoashinoncaajeivetacari savicajeitatsiri, iro cantaincha yoavisacotiri Tasorentsi. Itasoncacoventiri, irootaque ineacameetsatantariri ivincatsarite ejipitosati, pajitachari Jarao. Ineaqueri otimimotiri iotantari, irootaque ipeantajariri iriori ivincatsaririnte. Ipincatsariventajeitiri maaroni ejipitosati, aisati ishaninca Jarao. 11Impoiji otashentsiiteanaque maaroni Ejipitoqui, aisati Cananaqui. Oshequi yashinoncaajeitaca, tecatsi iraanajero intacantaqueeri iroajeitajeari. 12Iriori Jacovo iquemacotaquero ari otimaqueri tirico anta Ejipitoqui. Ijivataqueri itiancaqueri itomipee: "Pijajeite Ejipitoqui pamanantaitero ayeari". Ari yamanantaiti, aisati ipianaja. 13Impoiji otsoncaja, itiancajiri aisati: "Pijajeite pamanantajante aisati". Ari ijajeitanaji aisati, jeri ineajeitapaajiri pincatsari. Icantavaqueri: "Narotaque Jose pipimantaqueri peerani". Aisati icantiri Jarao: "Jeri yoca iyentisanoripee narori". 14Impoiji icantiri aisati: "Pincantaiteri apa impoque aca, aisati maaroni ishaninca". 15Irosati ijatantanacari Jacovo anta Ejipitoqui, yaajeitanaqueri ishaninca, icarajeiti 75. Ari icamapaaqueri. Aisati iquempejeitacari maaroni itomipee, icamajeitaque iriori. 16Impoiji yaatonquijeitanajiro itonquini Jacovoni, itijapaajiro anta Shiquemiqui, ari opajitari quipatsi yamanantiniri Avarama. Irio pimantirori quipatsi itomipee Emori. Ipinataqueri quirequi. 17Irosati yovaajiniriri Ishiteva, icantiri: --Irotanaintsi omoncarataquea icantitacaniri Tasorentsi. Icarati oshequi ashaninca arori, yoshequianaque anta Ejipitoqui. 18Impoiji ipincatsariventanti pashini, caari iotacotiri Jose. 19Yamatavijeitiri ashanincani. Ishintsitsanajeitiri, yaajeitaqueri itomipee, yoitajeitaqueri. 20Irosati itimantanaca Moishishi. Aitaque icanta Tasorentsi, ineacameetsatiri. Icarati mava cashiri iqueveanaque anta ivancoqui iriri, imanapitsataqueri ejipitosati. 21Te irimateroji irimaneri aisati ivancoqui, irootaque yovetsicantacanariri pitotsijaniqui, imanavetacari otsapijaqui eni. Iro cantaincha oneaqueri irishinto Jarao, aaqueri. Oyeveajiri onampiqui, oquempetacantajiri otomisanori. 22Yoametasanotiri ejipitosati maaroni ocarayeti ioyetiri iriori. Cameetsa ineaveeti. Imatasanoyetiro paitapeerica yantayetiri. Jero aisati icantiriri Ishiteva: 23--Ari ocarati irosarintsite Moishishi 40, irosati ijatantanacari irineeri ishaninca: yora ijorioririnte. 24Ineapaaqueri aparo, yashinoncaaca: ipasanatiri ejipitosati. Ari iquisacoventapaacari Moishishi ashaninca, irosati yoantapaacariri ejipitosati. 25Ijivetaca iriori Moishishi ari impincatsajeitavaquerime ishanincapee, aisati ijivetaca ari iriojeitavaqueri iriotaque cavintsaajeitajerine. Ijivetaca irioteme itiancaqueri Tasorentsi, iro cantaincha te impincatsajeitavaqueriji. 26Oquitaitetanaji ineaqueri ishaninca apite, iquisatsatavacaanaca. Icoaveta iroimajerenterime. Icantiri: "Tempa pishanincatavacaaca. ¿Paita piquisavacantajeitacari?" 27Ari itatsincavaqueri yora quisasanotainchari, icantiri: "¿Janicampa peaquempiri meeca novincatsarite? ¿Picoaquempa pimperanajeitena? 28¿Picoaquempa meeca poyena narori, pinquempetacantena yoranquini ejipitosati poaqueri oshaiteniji?" 29Iquemavaque icantaqueriri, irosati ishiantanaca Moishishi, itsaroanaque. Irosati isavicantapaaca nampitsineentsiqui anta iipatsitequi Matia. Yaapaaque ijina, impoiji itimanaque itomi apite. 30Ari yovaajiniri Ishiteva iquenquetsatacaajeitiri: --Ocarataque 40 osarintsi isaviquimotiri Moishishi iriconquiri. Irosati inijaantacari inampire Tasorentsi, anta amorequimotaqueri totseequishi. Ocaaraitetinta anta, oquempejitaro toncaari pajitachari Shinai. 31Yamenanaquero, irosati yoantanacaro cavaco: "Otaavetaca totseequishi, iro cantaincha te ontsonqueaji. ¿Paitaquea?" Ari ijatashitaquero, icoaveta iramenasanoterome. Irosati iquemantacari Avincatsarite, 32icantiri: "Narotaque Tasorentsi, icantani ipincatsajeitaquena pishanincani: yora Avarama, Isaca, jeri yora Jacovo, maaroni". Jaa iriori Moishishi itsaroasanotanaque, te iramenanajeroji. 33Icantiri aisati Tasorentsi: "Pipincatsatanarica, pisapatoreempa, picatiantacaro meeca quipatsi noameetsantiri, oca nopashinitiri. 34Noneaqueri anta Ejipitoqui pishaninca nocoyeaqueri, oshequi yashinoncaajeitaca. Noquemaqueri icavintsaajeitaca, meeca nocavintsaajeitiri. Irootaque nopocashitantariri noimpacacoventajeri. Meeca, nontianquempi Ejipitoqui". 35Tempa peerani itseenqueevetacari yora Moishishi, icantirini: "¿Janicampa peaquempiri novincatsarite?" Iriotaque yoca itiancaqueri Tasorentsi. Ipeajiri pincatsaritatsiri, aisati oavisacojeitiriri ashanincani. Irio tiancaqueriri inampire Tasorentsi, yora ineaqueri peerani anta totseequishiqui. 36Yaajantiri ishaninca, imayetaquero caari ineapinijeiti, aisati itasoncacoventanti. Imayetaquero anta Ejipitoqui, incajarequi Quitioncajaroni, jero aisati anta caaraiteriqui. Ocarati 40 osarintsi imatapiniyetaquero. Aisati icanti Ishiteva: 37--Iriotaque yoca Moishishi cantiriri ajorioririnteni: "Oquempetaca narori itimacaaquena Tasorentsi, aisati inquempeteri pashini ashaninca intimacayeri: camantantapaatsineri iriori". 38Peerani iquenaquenajeitantaniri ashanincani anta caaraiteriqui, ijivajeitaqueri yora Moishishini. Anta toncaariqui pajitachari Shinai iquenquetsatacairi inampire Tasorentsi. Iquemavaquero Moishishi irineane Tasorentsi, irosati yovaajeitantacanariri intacantaqueeri, iotantacariri Tasorentsi. Irosati yovaajeitantaqueero meeca arori. 39Iro cantaincha te incoyeji intacantaqueeri inquemisanteri Moishishi, irointiquea itseencaqueri. Icoajeiveta impianajeme Ejipitoqui. 40Icantajeitiri Aaro: "Yora Moishishi iriovetaca aajeitajanteeri anta Ejipitoqui, yamajeivetaquee aca. Iro cantaincha ijataque chapinqui Shinaiqui. Meeca te ayotacoteriji paitanirica oaqueriri caari ipocantaja. Povetsicajeitajena pashini atasorentsite, ampincatsajeitajero iroori". 41Ari yovetsicajeitiro, ishiacantiri vacajaniqui. Icoi impeajerome itasorentsite. Yoaquenero ovisha, yamashiyetacanaro, ipashiyetacaro. Iquimoshireventashivetacaro yovetsicane. 42Ishemanaca Tasorentsi, yojocanaqueri: ishinejeitiri ijitasorentsitashiyetari catsirincaiteri, cashiri, impoquiropee, paitapeerica. Tempa irootaque isanquenatacotiniri peerani yora Amoshini. Jero oca isanquenatiniri: "Noshaninca, jero oca icantimpiri Tasorentsi: 'Ishanincani Ishiraeri, anta ocaaraiteapaaquenta pisavicaveitani 40 osarintsi. Iro cantaincha te poapinitenariji poshiniri, te pintaapinitenariji: te pimpincatsatimajeitenaji catsini. 43Irointi pipincatsatashitacaro ipajiyeetiri Maroco. Aisati pipincatsatashitacari impoquiro pajitachari Ireja. Aisati pipincatsatashitacaro povetsicajeitiri. Irootaque nontiancanteariri vavironiasati iraajeitanaquempi inampiqui, imperanajeitempi'". Irootaque isanquenatiniri peerani Amoshini. 44Irosati yovaaqueneri aisati Ishiteva: --Peerani anta caaraiteriqui otimimoveitarini ashanincani cajo, onantari isanquenare Moishishi. Irio vetsicacantirori Tasorentsi. Imoncarataqueneri Moishishi icantaqueriri. 45Impoiji yaajeitanaquero ashanincani jaocarica ijayetiri. Ijivajeitaqueri Josoe iipatsitequi pashinipee atiri. Itiancajeitiri Tasorentsi atiripee, otimantari isavicantari ashanincani. Quiso yoajeitiro cajo, irosati itimantacari Iravirini iriori. 46Yora Tasorentsi ineacameetsatiri Iravirini. Icantavetarini iriori: "Apa, tempa aviro Tasorentsi, ipincatsatimpini Jacovoni. Nocoaque pishinetena meeca novetsiquempiro pinampitanteari". 47Iro cantaincha irinti Saromoni vetsicasanotirori pancotsi. 48Te irisavicantearoji Tasorentsi oca pancotsi yovetsicayetiri atiri. Tempa irio savicasanotatsiri inquitequinta jenoqui. Tempa aitaque icantita camantantatsiniri: 49"Icanti Avincatsarite: 'Irootaque inquite nosavicasanotantari. Ora quipatsi, te iro nonampi. ¿Jaoca pincanteari povetsicantenari pancotsi nosavicanteari? ¿Arimpa nonaquearo pancotsi? 50Tempa narotaque vetsicajeitaquerori maaroni timayetatsiri'". 51Noshaninca, te pincoyeji piote. Pishiajeitaqueri pashinisati atiri: te pinquenqueshireempa. Te pinquemisantajeiteji. Aitaque picantaitatiani pipiatsatacaro Ishire Tasorentsi. Pishiaqueri intacantimpiniri. 52¿Timatsimpa camantantatsiniri caari iquishini pishanincani? Teve aneeriji, tempa iotaca iquisajeitaquerini. Yoajeitaquerini maaroni camantantajeivetachaniri; icantini: "Coajica impoque cameetsatasanotatsineri". Ipocavetaca, iro cantaincha te pimpincatsajeitavaqueriji avinti, irointi paacantaqueri, poacantaqueri. 53Piojeivetaro irineane Tasorentsi yoamevetimpiri inampire, iro cantaincha te pinquemisanteroji. Irootaque icantiriri Ishiteva ishaninca. 54Ari iquemajeitavaquero oca icantaqueriri, irosati iquisajeitantanaca. Oshequi iquisajeitanaqueri, yatsicanajitimentajeitanacari irajiqui, taquiririri. 55Irompa irinti Ishiteva, iveshireimentashiretasanotacaro Ishire Tasorentsi. Yamenasanotanaque inquitequi, ineaquero ishipaquireane Tasorentsi. Jeri ineaqueri Jesoshi aisati, icatiaca iracosanoriqui Tasorentsi. 56Icantanaque: --Jaa, yonta noneasanotaqueri inquitequi, icatiaca Atirivetapaintachaniri anta iracosanoriqui Tasorentsi. 57Shintsi icajemajeitanaque, yovijeitanaquero iyempita, ishiashijeitapaacari. Yaajeitaqueri, shepi; 58yaajeitanaqueri anta ovecaratapaacanta nampitsi. Irosati ipichaanajeitantacariri. Yora pichaaqueriri, isapocaquero yoicoro, yoaquero iitiqui Saoro, icantiri: --Pamenenaro noicoro, nompichaavaquerita. Icantiri: --Ari. Evancari ini Saoro iriori. 59Ari ipichaanataqueri Ishiteva, irosati iquenquetsatacantanacari Tasorentsi, icantanaque: --Novincatsarite Jesoshi, paavajero noshire. 60Itiyeroanaca, antearojenca ineanatanaque, icanti: --Novincatsarite, te oncameetsate oca yantajeitaqueri, iro cantaincha eiro piquishimentiritsi. Irootaque icantaqueriri, irosati icamantanaca, torein. Icantanaque Saoro iriori: --Ariove, camanirotaque ini; ineacarove.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\