Hechos 8

1Irosatiquea intantanacari iquisajeitiri quemisantatsiri anta Jerosarequi. Itsoncajeitanaca maaroni, ishiajeitanaca Joreaqui, aisati Samariaqui. Irinti timajeitanaintsi yora iroamerepeeni Jesoshini. 2Ari itijaqueri Ishitevani. Irio tijaqueriri quemisantasanotatsiri. Oshequi iraacojeitaqueri. 3Irinti Saoro, icoaveta intsoncajeiterime yora quemisantatsiri. Ijatashijeitiri ivancopeequi, inoshicajeitiri shirampari, tsinane, maaroni. Yoiminqueajeitaqueri. 4Yora shiajeitanainchari, iquenaquenayetanaque otsipapeequi nampitsi. Iquenquetsajeitaquero irineane Tasorentsi. 5Yora Jeripi yareetapaaca nampitsiqui, onta Samariaquiniri. Icamantacotapaaqueri Quirishito. 6Iquemajeitantacariri, aisati ineajeitantacariri itasoncantayeti, iquemisantasanojeitavaqueri atiripee. 7Yoavisacojeitiri oshequi neiriri camaari, antearojenca icajemajeitanaque camaaripee, irosati ijatantanaja. Yoavisacojeitiri oshequi choriveetatsiri, aisati amashitachari iitiqui. 8Irosati iquimoshirejeitantanaca yora savicajeitatsiri nampitsiquinta. 9Itimi aisati anta shirampari pajitachari Shimo. Peerani oshequi osarintsi isheripiariveitani. Yoajeivetarini cavaco maaroni samariasati, irootaque ishemetantacari oshequi. Ipincatsajeivetacari atiripee: pincatsaripee, iratiritepee, maaroni. Icantajeiti: --Tempa iriotaque Shimo yoca matirori itasorenca Tasorentsi. Tempa irio pincatsaritatsiri. Tsame ampincatsajeiteri. 12Iro cantaincha impoiji yareetapaaca Jeripi, icamantacotaqueri Tasorentsi, jaoca icanta ipincatsariventanti. Aisati icamantacotaqueri Jesoquirishito. Ari ivaotisajeitaqueri quemisantajeitaintsiri: shirampari, tsinane, maaroni. 13Aisati iquempetaja Shimo iriori, iquemisantaji, ivaotisataja. Impoiji quiso yoanaqueri Jeripi. Ineacoyetaqueri paitarica yantayetaqueri, aisati itasoncantasanoyeti. Irosati yoantanacari cavaco. 14Yora iroamereni Jesoshi savicatsiri Jerosarequi iquemacojeitaqueri samariasati, iquemisantajeitaquero iriori irineane Tasorentsi, irosati itiancantacariri Petero, jeri Joa. 15Ijajeitanaque anta. Icantiri Tasorentsi: "Pintasoncacoventajeiteri samariasatipee, quiso oajeitanteariri Pishire". 16Iro cantaincha tequerata quiso oajeiteri, apatiroquera ivaotisatimentajeitacari Avincatsarite Jesoshi. 17Ari yajiricainatapaaqueri iitopeequi, irosati yaashirejeitantacaro Ishire Tasorentsi, otasoncacaajeitaqueri. 18Ineacotaqueri Shimo. Iotanaque ariorica yajiricainatapaaqueri, yaashirejeitaquero iriori Ishire Tasorentsi, irosati icantantacari: 19--Jerica quirequi, nocoaque poametena nontasoncante narori, nonquempetempi avirori. Nocoaque ariorica najiricainateri noshaninca, iraashirejeitantearori Ishire Tasorentsi. 20Icantanaqueri Petero: --Pijate Sharincaveniqui, paanajeri aisati piirequite. Pijitashivetaca avirori ari pamanantero itasorenca Tasorentsi: apaniro imatacanti Tasorentsi. 21Tecatsi pincantea pinquempetena: ioti Tasorentsi te pincameetsashireteji. 22Te oncameetsateji oca piquenqueshirevetacari. Pinquenqueshiretanaquea, pojoquero caari cameetsatatsi pantayetiri. Pincanteri Avincatsarite: "Pincavintsayena". 23Niotaquempi, oshequi pishemeti, aisati pashi poiro te pincameetsateji. 24Yacanaqueri Shimo, icanti: --Pincanterite Tasorentsi incavintsayena oncanteataquea eiro nojatantatsi Sharincaveniqui. 25Yora Petero aisati Joa, icamantacotiro irineane Avincatsarite, iquenquetsatacotiro. Iquenayetanaque oshequi nampitsipeequi Samariaqui, icantajeitiri savicajeitatsiri: --Ariorica pinquemisanteri Jesoshi, iroavisacotempi Tasorentsi, iraajeitanaquempi inquitequi. Irosati ipiajeitantanaja Jerosarequi. 26Ari ineanatiri inampire Avincatsarite, icantiri Jeripi: --Meeca pijatanaque, pinquenanaque anta avotsiqui quenantachari caaraiteriqui: ora poneachari Jerosarequi, jatatsiri irosati Casaqui. 27Ari ijatanaque, iquenanaque avotsiqui. Itonquiotavacari shirampari poneachari Etiopiaqui. Aitsoquireari ini. Irisati ovincatsaririnte Cantasheshi, yora quempoyeinirori maaroni oirequite. Irootaque iroori ivincatsarote etiopiasati. Ari ijaiti anta Jerosarequi, iquemisantaitiri Tasorentsi. 28Meeca ipiaja, isavicaque ishiacomentoqui, ineanatiro isanquenareni Isayashini, camantantaveitachaniri. 29Iro Ishire Tasorentsi cantaqueriri Jeripi: --Pijate anta, pintonquiotavaquearo shiacomentotsinta. 30Ishiashitanacari, iquemapaaqueri ineanatiro. Icantapaaqueri: --¿Piotaquerompa oca pineanatiri? 31Yacanaqueri: --Teve nioteroji. ¿Jaoca noncanteari niotantearori? Tecatsi oametenarone. Pintetapeempa, pisaviquimotapeena aca. 32Jero oca ocantiri sanquenarentsi ineanatapairi: "Ariorica yoyeetiri ovisha, imajeretashitanaca. Ariorica yameeyeetiri ovishajaniqui, imajeretashita. Aisati inquempeteari Quirishito iriori, irimajerete. 33Iroashiventeeteri, eiro otampaticatitsi incantacoyeeteriri. Impoiji iroyeeteri. Eiro itimitsi irinti itomipee". 34Isampitiri: --Pincamantenate. ¿Janicampa iquenquetsatacotiri yora camantantatsiniri? ¿Irisatimpa quenquetsatacotashitacha? ¿Pashinimpa iquenquetsatacotiri? 35Irosati icamantantanacari Jeripi, icamantacotiri Jesoshi. Ijivataqueneri ocantiri ora Sanquenarentsi, yoametasanotaqueri. 36Aiquero ijatacairiri avotsiqui, irosati ineantapaacaro nija. Icantaqueri: --Jero oca nija. ¿Cameetsanimpa novaotisatea? 37Yacanaqueri: --Piquemisantasanotiririca Quirishito, cameetsa pivaotisataquea. Icantiri: --Noquemisanti. Iriotaque Jesoquirishito Itomi Tasorentsi. 38Yoatiaquero shiacomentotsi. Ari yaniireajeitanaque, itsipatavacaanaca apite, yaniijatanaquero nija, ivaotisataqueri. 39Ari yaatanaji, irosati quiso oantanacari Jeripi Ishire Avincatsarite. Te irineavajeriji aisati yora itsipavetacari. Apaniro yovaanaja iriori, iquimoshiretanaque. 40Irintiquea Jeripi ineacotashitapaaca nampitsiqui anta opajitanta Asoto. Ari yovaanaca, iquenquetsayetanaque nampitsipeequi: --Pinquemisantajeiteri Quirishito pavisacojeitantajeari. Irosati yareetantanaja anta Sesareaqui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\