Colosenses 2

1Nocoaque piojeite nocantani nopomerentsitacoventimpi noquenquetsatacairi Tasorentsi: nocantapinitiri iramitacotempi, aisati noquempetacoventiri yora ayemisantaririnte anta Araoriseaqui. Aisati iriori nopomerentsitacoventajeitiri maaroni caari neana. Nocantapinitiri Tasorentsi iramitacotempi 2piveshireajeitantajeari, pinintavacaajeitantajeari. Aisati nocoaque ontimimotasanotempi piotanteari, nocoaque piotasanoteri yora imanaqueniri Tasorentsi. Meeca iotacaajeitimpi: piojeitiri, iriotaque Quirishito. 3Iotasanoti catsini, otimasanoti catsini iotantari. Te amateroji anquenqueshiretero maaroni iotiri irinti. 4Queariompia, yamataviyeetimpicari: irootaque noamejeitantimpirori maaroni oca. 5Queario, te nontsipajeitempiji, iro cantaincha oshequi noquenqueshiretaquempi. Noveshireimentaquempi: cameetsa pisavicajeiti, aisati piquemisantasanojeitaque. 6Tempa peerani pishiretacari Avincatsarite Jesoquirishito, irootaque yoavisacotantaquempiri. Irosati pincanteani: pishireteari maaroni quitaiteriqui, paitapeerica panteri. 7Noshiacantempiro: ora panquirentsi, irootaque ovaritsa shiocacairori, aisati irootaque shintsitacairori. Aisati pinquempeteari avirori, quiso poyeri Quirishito iriotacantempiri, aisati irishintsitacantempiri. Pincantaitatiyempani pinquemisantasanoteri, tempa irootaque yoameyeetimpiri. Aitaque pincantajeiteari, pimpasonquijeiteri Quirishito, tempa icavintsaasanojeitaquee. 8Queariompia: eiro piquemisantiritsi yora coavetachari iramatavijeitempi. Iroamejeitempime atiripee maaroni iquenqueshireyetiri, aisati maaroni ioyevetari: oca yoameyevetariri ishanincani iriori, intasanotacarori itimi, iro cantaincha te ontampaticateji. Yamatavitimpicari. Te incoacayempiji iriori pinquemisantero yoametimpiri Quirishito. 9Peerani iquempetaquee Quirishito avatsa arori, iro cantaincha itasorentsitasanotaque catsini, yashi yoiro. 10Ariorica quiso poyeri, intasoncaventapinijeitempi, incantaitatiyempani, eiro pashinoncantajatsi catsini. Ipincatsaritasanotaque catsini, yanaacotasanojeitiri maaroni itsipapee pincatsarivetachari. 11Yora joriopee, itoyeantajeita: yojocaquero imeshina. Meeca oquempevetaca pitoyeantaca avirori, iro cantaincha yojocacaaquempiro Quirishito caari cameetsatatsi pantiniri. Meeca eiro acoirotsi antapinitero caari cameetsatatsi: tempa ipashinitacaajeitaquee. 12Ariorica pivaotisajeitaca, oquempetaca pitsipatacari Jesoshi: picamajeitaque, aisati pitijajeitaca. Tecatsi pincantero pincoayetero pantero caari cameetsatatsi: tempa oquempetaca picamaque. Itinaanaja aisati Quirishito, meeca oquempetaca pitinaajeitanaja aisati: meeca pinashijeitaja. Iro pinashijeitantajari, pishiretacari yora Tasorentsisanori: yora oitinaajiriri Quirishito. 13Peerani oquempetimojeitaquempi picamaque, te pinquenqueshireterini Tasorentsi, irointi pantapiniveitaroni caari cameetsatatsi. Te pioveitearini Tasorentsi. Meecaquea icavintsaajeitaquempi: te inquenqueshiretajeroji aisati caari cameetsatatsi pantajeiveitaniri. Meeca piquempetacari Quirishito: piojeitiri Tasorentsi, aisati coajica pisaviquimojeiteri anta inquitequi. 14Pamene: peerani oshequi apomerentsiventavetaro isanquenareni Moishishi avavisacotantajeameri, iro cantaincha te amoncarajeiteroji. Ayojeitanaque otimini antane, irootaque ajatanteameri ishaaviji. Iro cantaincha icamimentajeitaquee Quirishito coroshiqui, yoavisacojeitaquee. Meeca eiro apomerentsiventirotsi sanquenarentsi avavisacojeitantajeari. 15Peerani, icamantacari Quirishito coroshiqui, iotacaajeitaquee tecatsi incantajeitee camaari iroashinoncaajeitee. Itsaneacoventaquee, eiro ishinetiritsi camaari irantanatee. 16Te oncameetsateji inquishimentempiro pishaninca poapinitari aisati piraapinitiri. Ainiro quitaiteripee inashitacaari joriopee, aisati imaoreajeitantari. Irosati yantironi: maaroni osarintsi, maaroni cashiri, aisati maaroni saavaro. Terica pimoncarateari avirori, eiro pishinetiritsi inquishimentempiro. 17Peerani icantani yametapinijeitaro joriopee, iquenqueshireantariri Tasorentsi, iro cantaincha meeca yareetaca Quirishito. Iriosanori irinti, ampincatsajeiteri. Moncarataca, ari ocarati: eiro meeca apiitapinitajirotsi yamejeitari joriopee. 18Queariompia, eiro pishinetiritsi iramatavitempi. Icoacaimpicari pinquempeteari iriori, icantimpicari: "Pimpincatsateri inampire Tasorentsi pavisacotantajeari. Noneaquero caari ineapiniyeeti: ┬┐pineaquerompa avirori?" Ishemetive. Eiro piquenqueshiretirotsi incantavetempiri, itseeyani. 19Te inquenqueshireteriji yora Jivajeitaqueeri, te irioteriji. Aroquea ainti, ariorica anquenqueshireteri Quirishito, iriotacaajeitee, iramitacojeitee quiso avavacaajeitea, amatasanotantearori icoacaaqueeri Tasorentsi. 20Icamaque Quirishito, aisati oquempevetaca pitsipatacari picamaque avirori. Meeca eiro piquenqueshiretajirotsi yoameyevetimpiri atiripee: eiro oavisacotimpitsi. ┬┐Paita patsipetashitantarori pantashiyevetacaro icantimpiri iriori? 21Icantanirovetimpi: "Ariorica picoaque poavisacotea, eiro pipamitiritsi yora, eiro poaritsi yora, eiro pantiritsi". 22Tempa icantashitacaro atiri oca, yoametashitimpiro. Pamene, tempa ashi airo avapinijeitaro avari: ariorica ayearo, poyere; tecatsi oncantero ashire. 23Ariorica antiteari, ajiticari ayoti, ajiticari aquemisantasanoti, ajiticari te ashemete, ajiticari ashinoncaimentacari Tasorentsi. Iro cantaincha atsipetashitacaro atita. Ariorica antitaquea, acantani acoaquero caari cameetsatatsi, aisati ashemetaque.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\