Efesios 4

1Noquemisantaqueri Avincatsarite, irootaque yoiminqueanteetaquenari aca caravosoquica. Meeca noncantajeitempi: cameetsa pisavicajeite; icoyeajeitaquempi Avincatsarite, meeca pimajeiteneri maaroni icoacaajeitaquempiri. 2Eiro pishemejeititsi, pincavintsantajeite, eiro pishemajeitaritsi pishaninca, irointi pinintajeiteri, eiro piquishiritsi. 3Pincantajeitero Ishire Tasorentsi oamejeitempi pinquempetavacaajeitanteari, cameetsa paacameetsatavacaajeitanteari. 4Maaroni quemisantatsiri ashanincatavacaajeitaca, aisati ainiro Ishire Tasorentsi apaniro, ora quiso oajeitaqueeri. Amoncaratavacaajeitaca: icoyeajeitaquee Tasorentsi, ayojeitaque irimajeitaqueenero maaroni icantajeitaqueeri, irootaque aveshireimentasanotantacariri. 5Icarataque Avincatsarite apincatsajeitaqueri apaniro, amoncaratavacaajeitaca aquemisantajeitaqueri arori, aisati amoncaratavacaajeitaca avaotisatimentajeitacari. 6Itimi aparo Tasorentsi: yora Apasanori arori. Ipincatsariventajeitaquee maaroni arori, itasoncaventajeitaquee, quiso yoajeitaquee maaroni. 7Ineshinoncaajeitaquee Quirishito, iro cantaincha onashiyetaca imatacaajeitaqueeri. 8Ora irineane Tasorentsi oquenquetsatacotitarini, ocantitani: "Irovancanajearica Quirishito coajica inquitequi, iranaacojeiteri maaroni camaari quisajeivetacariri; irinti atiripee, irimatacaajeiteri paitapeerica". 9┬┐Paita ocantantari: "Irovancanajea"? Aitaque iponeanacari peerani inquitequi jenoqui, irosati isavicantapaacari aca quipatsiquica. Impoiji yovancanaja aisati. 10Yora aniireatsiri aca quipatsiquica yovancanaja aisati anta inquitequi jenoqui. Anta ipincatsariventajeitaquee aisati itasoncaventajeitaquee maaroni, catsini. 11Imatacaasanojeitaqueri quemisantajeitatsiri yantajeitaquero paitarica icoacaajeitaqueriri: itiancanepee, camantantatsiri, quenquetsatacaantatsiri, jivatacaantatsiri, oametantatsiri, maaroni. 12Ari imatacaajeitaquee arori, aisati iriori maaroni quemisantajeitiriri, irootaque amajeitantarori antaveetiniri. Aisati imatacaajeitaquee aquemisantacaasanojeitaqueri maaroni quemisantajeivetariri Quirishito. 13Ari incanteani irimatacaajeitee, irosati amoncaratavacanteari anquemisantasanojeite, aisati ayotasanojeitanteariri iriori. Icoaque ayotasanojeiteri anquempetasanojeitanteariri iriori. 14Peerani aquempeveitarini jananequi, te amatasanojeiveitearoni antajeivetaniri. Aquemisantashijeivetacarini amatavijeitaqueerini, te ayoveiteani. Iro cantaincha te incoyeji Tasorentsi anquempetajeari jananequi, irointi icoaque anquempeteari antearipee, icoaque ontimasanote ayojeitanteari. 15Icoasanotaque ancavintsaasanojeiteri itsipapee, cameetsa ancamantajeiteri irineane: tempa queariotasanotaque. Icoaque aiquero ajatatiye anquempetasanojeitanaqueari Quirishito: yora Avincatsarite. 16Aquemisantajeitaqueri, irootaque ashanincatavacaajeitantacari; aisati yoamejeitaquee amitacotavacaajeitantacari, aisati yoamejeitaquee amajeitantacanariri maaroni icoacaajeitaqueeri. Aisati yoamejeitaquee anintavacaajeitantacari. 17Meeca novaajempiro icantaqueri Avincatsarite, noncamantempiro icoacaaquempiri. Te incoacayempiji pinquempetajeari caari quemisantatsi: yatsipetashijeita iriori yaamaashiyetacaro paitapeerica, te inquenqueshireempaji. 18Te iriojeiteriji Tasorentsi, oquempetaca te ontimeji ishire. Te irinintajeiteji inquenqueshireteri, te incoajeiteji irioteri, irootaque caari irimatantearo Tasorentsi iroaneasanojeiteri irisaviquimojeitanteariri anta inampiqui. 19Yantapinitashitacaro caari cameetsatsi, iro cantaincha te impashiventajeiteaji. Imayempitapinijeiti, itsinampavacaajeita, maaroni. 20Yora Quirishito, te iroamejeitempiji pinquempeteari yora tseencantatsiri. 21Tempa piquemacotaqueri Jesoshi, queario noamejeitaquempi jaoca icantari. 22Ari meeca eiro piquempetajatsi peerani. Pashi poironi te pincameetsateni. Pinintasanotironi pantayetironi caari cameetsatatsi, irootaque pamatavitantajari avisati. 23Eiro piquenqueshiretajirotsi piquenqueshireveitaniri peerani, irointi pinquenqueshiretajero cameetsatatsiri. 24Pimpashinijeitanaque: eiro pantashitajarotsi caari cameetsatatsi, irinti pinquempejeitajea Tasorentsi, tempa icameetsatasanotaque. 25Meeca eiro pamatavitantajitsi aisati, irointi tampatica pineanateri pishaninca. Pamene: ariorica ashanincatacari Quirishito, ashanincatavacaajeitaca, maaroni. 26Ariorica pinquisashireaquea, eiro pantasanotirotsi caari cameetsatatsi. Aisati, ariorica pinquisashiretaquea, pishintsite pincatsimareajea aisati, 27oncanteataquea eiro catsini imatimatantimpitsi camaari irantacayempiro caari cameetsatatsi. 28Ariorica picoshiveitani, eiro papiitajirotsi pincoshitaje, irointi pintsameete. Pantaveetanontea avisati, aisati pincavintsayeri ashinoncaincari. 29Eiro pineanatantarotsi caari cameetsatatsi, irointi pineanatantearo cameetsayetatsiri. Cameetsa poametavacayea, piveshireacayeari pishaninca. 30Terica pisavique cameetsa, oashiretanaca Ishire Tasorentsi. Eiro poashiretacaarotsi: tempa irootaque quempoyeajeitaquempiri. Oncanteani onquempoyeajeitaquempi irosati pijatanteari inquitequi. Anta inquitequi pavisacotasanotapaaje catsini. 31Meeca eiro piquisatsi, eiro pitsimaajencatatsi, eiro picatsimatantitsi, eiro piquisatsatantitsi, eiro picantimatantitsi. Eiro catsini piquishiritsi itsipapee, 32irointi pincavintsaajeiteri, pineshinoncajeiteri. Piquemisantaqueri Quirishito, meeca te inquishimentempiroji Tasorentsi pantayetaqueri, irointi icavintsaajeitaquempi: aisati pinquempejeiteri pishaninca iriori, eiro piquishimentiritsi yantayetaqueri, irointi pincavintsayeri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\