Efesios 5

1Tempa avirojeitaque itomipee Tasorentsi inintasanotiri: ari meeca pinquempejeiteari. 2Inintajeitaquempi Quirishito, irisati shinetaincha ipajacoyeetiri, icamimentajeitaquempi. Ineacameetsatasanotaquero Tasorentsi oca imataqueri itomi. Oquempetaca inintajeitaquempi Quirishito, aisati pinquempeteri pishaninca, pinintasanojeiteri. 3Eiro pantirotsi caari pai, eiro pitsinampantitsi catsini, eiro pinevetarotsi yashijeitari itsipapee: quemisantatsiri te irantapiniteroji oca. 4Eiro picantatsatacotirotsi tsinane, eiro pincantatsatacotiritsi shirampari. Ocameetsati pimpashiventacayearo maaroni caari cameetsatatsi. Te oncameetsateji pishineventearo, eiro pishirontimentarotsi. Irointi ocameetsataque ampasonquiteri Tasorentsi: tempa icavintsaasanojeitaquee. 5Jero oca noncamantempiri, piotasanotavaquero: eiro ijatitsi inquitequi yora antapinitirori caari yai, aisati eiro ijatitsi tsinampaantatsiri, aisati nevetitayetariri iroaararo itsipapee. Yora nintasanotirori irashitaarantea iquempetacantaquero iroorica Tasorentsi inintantarori. Pineaquero, eiro ijatitsi irinti anta ipincatsarijeitinta Quirishito aisati Tasorentsi. 6Ainiro coavetachari iramatavitempi: oshequi irineanatashivetempi, vero, vero. Incamantashijeitempi ocameetsati pimajeitero oca caari cameetsatatsi, iro cantaincha eiro piquemisantiritsi. Iroasanquejeitaqueri Tasorentsi maaroni caari quemisantiri. 7Eiro catsini piquempetaritsi. 8Peerani oquempetani pitimini tsiteniriqui: pantapinitironi caari cameetsatatsi. Iro cantaincha yoameetsataquempi Quirishito, oquempetaca itimacaajimpi quitaiteriqui. Meeca cameetsa pisavicaje, onquempetanteari pintime quitaiteriqui. 9Ariorica antime quitaiteriqui, ancavintsante, antime cameetsa, tampatica aneanate. 10Piojeitero icoacaaquempiri Avincatsarite, impoiji pimamatero. 11Eiro pantirotsi yantayetiri timajeitatsiri tsiteniriqui, irointi piotacaajeiteri te oncameetsateji oca yantajeitaqueri. 12Nopashiventacaacaro noquenquetsatacotiro yantajeitiri, ora imanavetacari. 13Ariorica piotacayeri te oncameetsateji yantajeitiri, onconijataque maaroni yantajeitaqueri. Impoiji iriotanaque te incameetsateji. Impoiji ariorica incoaque incameetsatanaque, onquempetajea irisavicaje iriori quitaiteriqui. 14Tempa icanteeti: "Ariorica pimaaque, pintinaanaje. Ariorica picamaque, pintinaanaje aisati. Iriotacaasanotempi Quirishito, irisavicacayempi quitaiteriqui". 15Pinquenqueshiretasanotero paitapeerica pantayeteri: eiro piquempetaritsi caari iotatsi, irointiquea ocameetsati ontimasanote piotanteari. 16Ariorica ompomerentsitimojeitempi, iro cantaincha pinquearioventero pantero cameetsayetatsiri. 17Eiro pantashiyetarotsi paitapeerica, irointi pijivate pinquenqueshiretasanotea. Piojeitero paitapeerica icoacaaquempiri Avincatsarite: impoiji pimamajeitero irointi. 18Eiro pishinquitatsi, te oncameetsateji catsini: irointi pinquemisantasanotero Ishire Tasorentsi oamejeitantempiri. 19Oshequi pincantapiniteri pishaninca: "Tempa icameetsataque Avincatsarite", aisati pimpampoyeaventapinijeiteri Tasorentsi, piveshireimenteari. 20Pipincatsataqueri Avincatsarite Jesoquirishito, irootaque itasoncacoventantaquempiri Apa Tasorentsi. Meeca pimpasonquitapiniteri. 21Ariorica pipincatsatiri Quirishito, pimpincatsatavacaajeitea, paacameetsatavacaajeitea. 22Tsinane, ┬┐pipincatsatirimpa Avincatsarite? Ari, aisati pinquempeteri pijime, pimpincatsateri iriori. 23Iquempetaca Quirishito ipincatsariventajeitiri quemisantajeitiriri, aisati inquempetea shirampari, impincatsariventero ijina. Tempa oshequi icavintsaajeitaquee Quirishito, irootaque yoavisacojeitantajeeri. 24Oquempetaca aquemisantajeitaqueri Quirishito, ocameetsati tsinane onquemisantapiniteri ojime. 25Iquempetaca Quirishito inintasanojeitaquee, irosati icamimentantaqueeri, avirojei shirampari, cameetsa pinintasanotero pijina. 26Pineaquero, inintajeitaquee Quirishito, icamimentajeitaquee, irootaque yoameetsatantajeiteeri. Ariorica anquemisantajeitero irineane Tasorentsi aisati avaotisajeitea, iroameetsatasanojeitee Quirishito anquearioventajeiteneri maaroni icoacaajeitaqueeri. 27Icoaque irineacameetsajeitee arori, aisati iriori maaroni itsipapee quemisantatsiri; eiro otimimojeiteetsi caari cameetsatatsi. Icoaque ancameetsatasanotanaque, eiro catsini otimi antane. Pineaquero, oshequi inintajeitaquee. 28Aisati, shirampari, pinintasanojeitero pijina. Oquempetaca picavintsaaja avisati, pincavintsayero pijina. Yora cavintsairori ijina, icavintsaaja irisati. 29Te amatapiniteaji anquisajea arosati, irointi acavintsaaja arosati, aneshinoncataja arosati. Aisati, iquempetaquee Quirishito arori, ariorica aquemisantajeitiri, 30icavintsaajeitaquee; tempa ishanincajeitaquee, quiso yoajeitaquee. 31Ocanti Sanquenarentsi: "Ariorica iraaque shirampari ijina, irojocanaqueri iriri, aisati iriniro, quiso iroanaquero ijina. Yora shirampari aisati ijina ishiaquero apaniro ivatsa iriori: quiso iroavacayea, te oncameetsateji irojocavacayea". 32Opomerentsivetaca anquemero oca, iro cantaincha oshiaqueri Quirishito aisati maaroni quemisantajeitiriri, apaniro anajeitaque: iotaca ashanincatavacaajeitaca, aquempeavacaajeitaca. 33Ari nampiitajempiro: iquempetaca icavintsaaja irisati shirampari, ocameetsati incavintsaasanotero ijina, incanteani. Aisati ocameetsati ompincatsateri tsinane ojime.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\