Galatas 6

1Noyemisantaririnte, ariorica pineeri pishaninca yantiro caari cameetsatatsi, pincantero Ishire Tasorentsi oametempi pincavintsayeri. Queariya, piquishiricari, jentsiquero pineanateri. Queariompiya pantirocari avirori caari cameetsatatsi. 2Pincavintsaavacaajeitea. Ariorica pincavintsante, pimataquero yoamejeiteeri Quirishito. 3Itimirica shemetatsiri, yamatavitaja irisati. Te incameetsateji iriori. 4Pinquenqueshireempa: piote ocameetsatirica pantayetiri. Ariorica ocameetsati pantayetiri, pinquimoshiretanaque. Eiro pishemetitsi, eiro pitseenquiritsi itsipapee, 5tempa ainiro antajeitiri maaroni. 6Ocameetsati ampapiniteri oamejeiteerori irineane Tasorentsi maaroni coiteimojeitacariri. Te ancoyeji incoiteayetearo paitapeerica. Irinti quemisantajeitiriri pajeiterineri. 7Queariompiya, eiro pamatavijeitajatsi avisati, te incoacayeeji Tasorentsi antseencajeiteri. Paitapeerica apanquiyetiri, aayetajero oitsoquipee oshanincasanori iroori. 8Oshiaquero ariorica antapinitero caari cameetsatatsi acoajeivetari, ari ajate Sharincaveniqui. Ariorica antapinitero ocoacaaqueeri Ishire Tasorentsi, ari ancantaitatiyempani asavique inquitequi. 9Eiro aperatarotsi antapinitero cameetsatatsiri. Ariorica ancantatiyempani antapinitero, ari impinajeitaquee coajicani Tasorentsi. 10Ari ocameetsati ancavintsaajeiteri itsipapee atiri, aiquero ajatatiye ancavintsaasanojeiteri ayemisantaririnte. 11Narotaque Pavoro sanquenatimpirori oca: pineaquero, antearo nosanquenataquero. 12Yora coanirovetachari pintoyeantea, icoaque yora ijorioririnte irineacameetsanirojeiteri. Te irinintaniroteji inquisajeiteri. Incantempime: "Icamimentaquempi Quirishito coroshiqui yoavisacojeitajimpi", ari inquisajeiterime ishaninca. 13Maaroni yora toyeantachari te irimoncarateroji isanquenare Moishishi, iro cantaincha icoanirovetaca pintoyeantea avirori irishemetanteari. Irishemetimentempime, incanterime ishaninca: "Pineaquero, notoyeantacaacari. Iquemisantajeitaquena". 14Iro cantaincha te oncameetsateji noshemete nainti, irointi nocoaque noveshireimenteari yora Avincatsarite Jesoquirishito: yora pajacotimenteeri coroshiqui. Meeca oquempetimotaquena nopajacotaca narori. Nocamaque, te meeca noncoayetajeroji caari cameetsatatsi icoayetiri atiri, te nonquenqueshiretajeroji caari cameetsatatsi. 15Eiro yavisacotashitatsi maaroni toyeantachari, aisati eiro yavisacotashitatsi caari toyeantacha. Iro cantaincha ariorica impashinitacaajee Tasorentsi, ari avavisacotajea. 16Ariorica piquemisantaquero oca, ari ishanincataquempi Tasorentsi, aisati nocoaque cameetsa irisavicacayempi, aisati nocoaque incavintsayempi. 17Meeca eiro pashereanatsi, eiro pipiatsatanatsi. Narotaque antaveetiniriri Jesoshi, irootaque iquishimentantanarori tseencantatsiri, irootaque namashiyetantacari novatsapeequi. 18Meeca, noyemisantaririnte, nocoaque irineshinoncajeitajempi aisati Avincatsarite Jesoquirishito. Tempa aitaque icantapinijeitimpiri. Ari ocarati. Narotaque sanquenatirori oca:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\