Hebreos 11

1Piquemisantiri Tasorentsi piotasanotantacari irimatasanotempiro maaroni icantaquempiri. Ainirotatsi oshequi caariquera aneajeiti, iro cantaincha aquemisantajeiti, irootaque ayojeitantacari aneajeitajero coajicani maaroni icashiacaajeitaqueeri. 2Iquemisantini yora peeraniniri, irootaque ineacameetsatantariri Tasorentsi. 3Aquemisantajiri arori, irootaque ayojeitantacari ineanataque Tasorentsi otimantacari quipatsi, inquite, aisati maaroni timantarori. Ineanataque otimantanacari: tecatsi irovetsicantearori. 4Iquemisantini Averini, irootaque ineacameetsatitantacariri Tasorentsi ipaqueriri; irintiquea Caini, te inquemisanteji, irootaque caari ineacameetsatantaro ipavetacariri iriori. Ineacameetsataqueri Tasorentsi Averini, irootaque ineacameetsatitantacariri ipaqueriri. Icamaqueni iriori peerani, iro cantaincha ocameetsati anquempejeiteari: anquemisantajeite irineacameetsajeitanteeri Tasorentsi. 5Iquemisantini Enoco, caari icamanta. Aneatsi ini, yaanajiri Tasorentsi inquitequi. Tecatsi neajerine aisati: queario, yaasanotanajiri inquitequi. Tequerani iraayerini, icantini: "Queario, noneacameetsatasanotaqueri Enoco". 6Eirorica aquemisantiri, eiro ineacameetsajeiteetsi. Intimerica coatsiri irareeteari Tasorentsi, ocameetsati inquemisantasanoteri, aisati iriotasanotanaque impinateri coasanotatsiri irioteri. 7Aisati iquemisantini Noeni. Icantirini Tasorentsi: "Coajica ompoque antearo incani catsini, incajaretanaque maaroni. Pivetsiquero antearo pitotsi pavisacotantajeari". Ari iquemisantaqueri. Osarintsitasanovetani, iro cantaincha yantaque pitotsi, yavisacotantajari, aisati yavisacojeitantajari maaroni saviquimojeitiriri. Te inquemisantajeiteji itsipapee ishaninca, irootaque yoasanquejeitantacariri Tasorentsi. Irintiquea Noeni yoameetsantiri: tempa iquemisantiri irinti. 8Aisati iriorini Avaramani, iquemisantirini Tasorentsi. Icantirini iriori: "Nocoaque pijate pashiniqui quipatsi, anta arejiqui: aitaque pisavicapeeri. Nompempiro pashitasanoteari avirori; aisati nomperi pitomi, picharine, maaroni. Tsame pijate, nocoi nonijayempiro". Ari ijatanaque, iro cantaincha te irioteji jaocarica irijateri. 9Yareetantacari, ineapaaqueri pashini atiri savicajeitatsiri. Oquempevetaca caari iipatsite, te irisavicasanoteji, irointi iquenayetaque; iro cantaincha icantani iquemisantiri Tasorentsi. Aisati iquempejeitaca Isaca aisati Jacovo: te irisavicasanoteji, te irivetsicajeiteji cameetsari ivanco, 10irointi iquenqueshirejeitiro pashini inampi, caari yovetsiqui atiri. Iojeitaque coajica iraajeitanajeri Tasorentsi anta inampiqui iriori, yovetsicaqueri iriori. 11Oquemisantini Sarani: shiravaro oni, te intimeni otomi. Impoiji anteashipatanaque. Icantaquero Tasorentsi: "Coajica intime pitomi", irosati oquemisantantacariri. Ocanti: "Eiro yamatavitanatsi Tasorentsi". Impoiji itimaque. 12Aisati yanteashipatasanotaqueni Avaramani, oshequitasanotaque irosarintsite. Te intimaveteaji catsini itomi, iro cantaincha impoiji itimacaaquero ijina otomi. Meeca icarajeiti ishanincani oshequi catsini, tecatsi ancanteri ayojeiteri jaocarica icarajeitiri: iquempejeitacari impoquiropee, tecatsi ancanteri ayojeiteri jaocarica icarajeitiri. Aisati iquempejeitacaro ovane impanequi anta otsapijaqui incajare, oshequi catsini. 13Ari icamajeitaque iriorijei quemisantatsiniri: isavicajeivetani Canaqui, iro cantaincha te irineasanojeiteroji maaroni icantaqueriniri Tasorentsi. Iro cantaincha iojeitaque irineajero coajica. Icantajeitini: "Te nonampitasanotearoji quipatsica, te nosavicasanoteji aca". 14Irootaque ayojeitantacari icoajeitaqueni irareejeitea pashiniqui nampitsi irinampitasanotantapaajearori. 15Incoajeitajeme impiajeitanajeme anta Ejipitoqui iponeantacari, ari irijajeiteme. 16Iro cantaincha icoajeitaque irijajeite cameetsaiteriqui nampitsi: ora timatsiri inquitequi. Irootaque yoveshireimentantacariri Tasorentsi iriori: te impashiventacaimateariji, itomintasanojeitacari. Aisati yovetsicajeitiniri isavicajeitantari. 17Ari yevancaritapaini Isaca, irosati ineantantariri Tasorentsi Avarama, iriotanteari queariorica iquemisantasanotiri. Icantiri: "Poyenari pitomi papanirorite, pintayenari". Ari iquemisantirini, icantiri: "Ari, nojate noyeri". 18Peerani icantirini Tasorentsi Avaramani: "Meeca itimi pitomi papanirorite, pipajitiri Isaca. Iriotaque ashijeitearineri pincharinentayetajeari, maaroni. Tecatsi itsipa ashitearine". 19Iquenqueshiretaca: "Icantana Tasorentsi: 'Iriotaque ashijeitearine pincharinentayetajeari, maaroni'. Tequera intime itomi iriori, iro cantaincha icantaquena: 'Poyeri'. Naamaaca ariorica noyeri, irointinaajeri". Ijatanaque, irotaintsi iroyerime, iro cantaincha icantiri Tasorentsi: "Eiro poiritsi, irointi noneantimpi. Meeca niotaque pipincatsatasanotaquena". Ari oquempetimovetacari Avarama yoitinaajiniri itomi, yaneanaji aisati. 20Aisati iquemisantini Isacani, irootaque icantacoventantariri Jacovo aisati Esao. Icantiri Tasorentsi: "Pintasoncacoventeri notomi apite". Irootaque itasoncacoventantanariri oshequi. 21Aisati iquempetani Jacovoni, iquemisantini. Irotaintsi incame, iro cantaincha ititacaro iotiquiiro; yoivotashitacari Tasorentsi, icantiri: "Pintasoncacoventajeiteri itomipee Jose". 22Aisati iriorini Jose, iquemisantini. Peerani itimini Ejipitoqui, aisati maaroni ishaninca, iro cantaincha iotaque iraajeitanajeri joriopee anta iipatsitequi iriori. Irootaque icantantariri ishaninca: "Irotaintsi noncame. Coajica, ariorica pijajeitanaje aipatsitequi arori, paajeitanajeroyea notonquini, pintijapaajero". 23Peerani icantajeivetarini yora ivincatsarite ejipitosati: "Noshaninca, pineaqueri yoshequiajeitanaque joriopee: te oncameetsateji. Pijajeite piviincajeiteri maaroni itomipee, iroaquera timayetatsiri". Ari yora iriri Moishishi iquemisantini, aisati iriniro: ipincatsajeitirini Tasorentsi, irootaque icantantari: "Eiro apincatsatiritsi irinti ivincatsarite ejipitosati. Icameetsataque atomi, eiro ashinetiritsi iroviinquiteeri". Ari imanapitsataqueri, caari yoantari. 24Ari impoiji oneaqueri Moishishi irishinto pincatsari. Oquenqueshireti: "Eiro noiritsi, irointi nonquempetacantajeri notomi, intime novancoqui". Impoiji yantearitanaque. Iquemisantaqueri Tasorentsi, irootaque icantantari: "Te noncoyeji noshanincateari ejipitosati, naro jorio". 25Iotaque iquemisantajeiti joriopee, irootaque yoashinoncaajeitantacariri ejipitosati. Iquimoshirejeivetaca ejipitosati, iro cantaincha te oncameetsateji itimajeiti, irootaque caari icoanta Moishishi irishanincajeiteari. 26Te incoyeriji iirequite ejipitosati isaviquimovetacari, irinti icoasanotaque iquemisantiri Quirishito, iquematsicatimentacari iriori. Iotaqueni coajica impinateri Tasorentsi. 27Iquemisantini, iotaque te inconijateji Tasorentsi, iro cantaincha iotaque quiso yoiri; irootaque caari itsaroacantari pincatsari, aisati ishiapitsajeitantacariri ejipitosati, yaajeitanaqueri maaroni ijorioririnte. 28Aisati iquemisantiri Tasorentsi, yora cantiriri: "Meeca tsiteniri nontianqueri nonampire iroyeri itomipee tseencajeitanari, yora jivatatsiri itimi. Iro cantaincha ariorica poyeri ovisha, pisaitero pivanco iriraja, iravisanteari yora oantatsiri, tecatsiquea incanteri pitomipee". Ari iquemisantaqueri Moishishi, aisati iquemisantacaajeitaqueri ijorioririnte, caari icamajeitanta itomipee. Iro apajitantarori quitaiteri: "Yavisantaniri". 29Aisati iquemisantajeitini maaroni joriopee. Ishiapitsajeitacari yora isorarotepee ejipitosati. Yoijajeivetanacari, iraavajerime. Jero oticajeitaqueri joriopee antearoja incajare, tecatsi inquenajeitanaje. Iotaque Tasorentsi iquemisantajeitiri, irootaque iteencareajatantacarori incajare, oquipatsitanaque nianqui. Jentsipaite yavisajeitanaque intatiquero maaroni joriopee. Yoijajeivetapaacari ejipitosati, iro cantaincha yoipiajatajiro Tasorentsi incajare, aajeitaqueri soraropee. 30Aisati iquemisantajeitini joriopee anta Jericoqui. Itantacotasanojeitaca savicajeitatsiri, iticajeitavaqueri joriopee. Iro cantaincha icantiri Tasorentsi: "Pishoncajeitanaquearo nampitsi, paniijeitanaque. Aparo quitaiteri, aparo pishoncajearo; otsipa aisati, otsipa aisati, irosati 7 quitaiteri". Ari omoncaratapaaca quitaiteri 7, irosati otireantanaca tantotsi. Icamajeitanaque tseencantatsiri, savicajeitatsiri. 31Otimi anta aparoni tsinane, pajitachaniri Arava. Peerani oshequi antayetirini shiramparipee caari ai. Oquemisantaji iroori, amitacotantariri itiancanepee Josoe iramenero nampitsi. Te oncameji irointi anta Jericoqui, te onquempeteariji itsipapee tseencajeitantatsiri. 32┬┐Paita pashini nonquenquetsatacoteri? Oshequitanaque meeca nosanquenare, iro cantaincha itimi oshequi catsini itsipapee quemisantajeitiriri Tasorentsi: Quereo, Varaca, Santso, Jete, Iraviri, Samoiri, aisati itsipapee quenquetsatacantatsiniri. Eiro meeca notsoteirotsi yantayetiri maaroni. 33Iquemisantajeitirini Tasorentsi, itsoncajeitantavacariri oajeiterinemeri. Iquemisanti itsipapee imatantarori cameetsa ipincatsariventajeitiri ishaninca, aisati imatantacanariri Tasorentsi icantaqueriri. Yojoqueevetari manitimashiqui, iro cantaincha iquemisantini, irootaque caari yoantarini. 34Pashini yojoqueevetari paamariqui, iro cantaincha te intayeaji. Impesheeterime itsipapee, iro cantaincha yoavisacotaarantaqueri Tasorentsi. Imantsiataarantaque, iro cantaincha yoavisacotaarantaqueri, ishintsitacaarantaqueri. Imatacaarantaqueri manatachari. Yoimishiaarantaqueri manaterinemeri quemisantatsiri. 35Oquemisanti tsinanepee, irootaque itinaantajari ojimeni, aisati otomipee. Yoashinoncaaranteetaqueri itsipapee quemisantatsiri, yoatsinaaranteetaqueri; icantiri: "Ariorica pojocajero piquemisanti, ari cameetsa noimpacajempi". Iro cantaincha icantiri: "Eiro nojoquirotsi noquemisanti. Coajica cameetsa irisavicacayena Tasorentsi". 36Ari ishirontimentaarantacari, ipasanataarantaqueri, tac, tac, tac; yoisotaarantaqueri carenatsaqui, yoiminquiaarantaqueri, 37ipichaarantaqueri mapi, pitse, pitse, pitse. Itotaqueri ichaquireaqueri, chaquire. Ipesaarantaqueri, peti. Itsipapee te inquitsaateaji cameetsa, irointi iquitsaatashitacari imeshina ovisha aisati imeshina chivo; ocoiteimotacari paitapeerica, iquisheetaqueri, yoashinonqueetaqueri. 38Iquenayetanaque caaraiteriqui aisati toncaariqui. Imanapitsayetacari quisaqueriri anta omoropeequi toncaari. Icameetsatasanojeitaqueni, iro cantaincha te iraacameetsaniroteariji yora tseencantatsiri. 39Ari iquemisantajeitaqueni, irootaque ineacameetsatantacariri Tasorentsi, irinti; iro cantaincha te irineasanojeiteroji maaroni icantajeivetacariri. 40Ocameetsatasanotaque icoacaajeitaqueeri Tasorentsi: te incoacaajeiteriji yora peeraniniri irijivajeitee irineajeitero, irointi icoaque amoncaratavacaajeitea aneajeitero maaroni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\