Hebreos 13

1Ari, pinintavacaasanojeitea: pinquempetacanteri itsipapee irio pirenti pinintasanotiri. 2Ariorica irareetempi caari pineapiniti, paacameetsatavaqueri. Ainiro aacameetsatavaqueriri caari ineapiniti, ijivetari ishaninca ini yora yaacameetsatiri: jaa, irinti inampirepee Tasorentsi inajeiti. 3Pincavintsaajeiteri maaroni ayemisantaririnte, yora yoiminqueeyetiri: pintimeme anta caravosoqui, tempa pincoaqueme cavintsaajempinemeri avirori. Pincavintsaajeiteri maaroni yoashinonqueeyetiri: tempa pishanincajeitacari. 4Ocameetsati aye ajina; ocameetsati iroori tsinane aye ojime. Ocameetsati irineero shirampari ijina; ocameetsati oneeri tsinane ojime. Iro cantaincha iroasanquetaajeiteri Tasorentsi maaroni aimentarori ijina aisati maaroni aimentariri ojime. Aitaque iroasanquetaajeiteri maaroni antirori caari yai. 5Eiro picoitsi poshequiyeri piirequite, irointi piveshireimentearo timimojeitimpiri. Tempa icanti Tasorentsi: "Eiro noshinetimpitsi pashinoncayea, quiso noajeitempi". 6Irootaque ocameetsatantari ancantapinijeite: "Niotaque intacotapinitaquena Avincatsarite, eiro noquenqueshireatsi. Tecatsi incantena atiri iroashinoncayena". 7Pinquenqueshiretasanoteri jaoca icantari yora quemisantacaajeitimpiri: yora oamejeitimpirori irineane Tasorentsi. Pinquenqueshiretasanotero maaroni imajeitaqueri, impoiji pinquempejeiteari iriori, pinquemisantasanojeite. 8Te impashinitapiniteji Jesoquirishito, irosati icanta: peerani, meeca, irosati coajica. 9Eiro piquemisantirotsi yoametantashiyetari atiripee. Tempa ocameetsati anquemisantero yoamejeiteeri Tasorentsi, yora neshinoncajeiteeri. Ainiro cantimentajeiteerori paitarica avajeiteameri, iro cantaincha yatsipetashitacaro: te oameetsajeiteriji irioripee, aisati eiro oameetsajeiteetsi arori. 10Ari icamimentajeitaquee Quirishito, avavisacojeitantajari; irintiquea yora cantiriri saserotepee: "Poyenari novira navisacotantajeari", yatsipetashijeitacaro, eiro yavisacotajitsi. 11Ari yora ivincatsaritepee saserote yoapinitiri virantsi aisati yaajatapinitiro iriraja anta ivancoqui Tasorentsi. Icantiri Tasorentsi: "Ainiro irantane noshaninca, irootaque noantariri virantsi piotanteari icoaque pincavintsayeri. Jero oca iriraja". Impoiji yaajeitanaquero ivatsani virantsi anta arejiqui, itaaqueri. 12Aisati iquempetacantaqueri Jesoshi, yaajeitanaqueri arejiqui yoantacariri: te ari iroyeri nampitsiqui. Iro cantaincha icamaque yoameetsajeitantaqueeri. 13Ariorica irishirontimentee tseencantatsiri, ariorica iroashinoncaajeitee, iro cantaincha ocameetsati ancanteani anquemisanteri Jesoshi. Tempa ishirontimentajeitacari iriori, yoashinoncaajeitaqueri. 14Caari oni anampisanori oca quipatsi, irointiquea acoajeitaque anampitasanotearo anta inquitequi. 15Ariorica aquemisantaqueri Jesoquirishito, ocameetsati ancamantapinijeiteri itsipapee: "Oshequi icameetsataque Tasorentsi, oshequi nopincatsatiri". 16Pincanteani pantayetero cameetsayetatsiri aisati pincavintsaajeiteri itsipapee: irootaque icoacaajeitaquempiri Tasorentsi. 17Pinquemisantajeiteri yora quenquetsatacaajeitimpirori irineane Tasorentsi, pimpincatsajeiteri. Ocameetsati iroamejeitempi iriori cameetsa, pincameetsashirejeitantajeari. Coajica irisampitavaqueri Tasorentsi: "┬┐Paita poametaqueriri yora piquemisantacaajeitaqueri? ┬┐Cameetsampa iquemisantaquempi?" Ari incamanteri. Tempa cameetsa iranqueri: "Je, cameetsa iquemisantajeitaquena". Iro cantaincha eirorica piquemisantiri, incanteri: "Teve inquemisantenaji", impoiji iroasanquetempi Tasorentsi. 18Te nioteji ainirorica nantane, naamaaca te aneroji; iro cantaincha nocoaque pincanteri Tasorentsi oncanteata eiro otimantatsi catsini. 19Aisati pincanteri oncanteataquea nareetitantajempiri aisati, aneavacantajeari. 20Aisati noncanteri iramitacojeitempi avirori. Niotaque inquemisantena Tasorentsi, tempa itasoncacoventajeitaquee: icoaque irisavicacaajeitee cameetsa. Peerani aisati yoitinaanajiri Avincatsarite Jesoquirishito: yora cantacoventajeitaqueeri, amenacoventajeitaqueeri. Yamenacoventajeitaquee, iquempetacari ashitariri irovishate, yamenajeitiri. Icamimentajeitaquee ayojeitantacari queario icantaqueeri Tasorentsi: "Noavisacojeitempi, nosavicacayempi aca nonampiquica, pincantaitatiyempani". 21Nocantaqueri: "Poameetsatasanojeiteri noshaninca, pimatacayeri cameetsayetatsiri irantajeitantempirori maaroni picoacaajeitaqueriri: tempa iquemisantajeitaqueri Jesoquirishito". Aisati nocantajeitimpi avirorijei: "Pimpincatsatasanojeiteri Quirishito, pincantaitatiyempani. Aitaque ancantajeiteari". 22Noshaninca, te oshequiteji oca nosanquenajeitimpiri: pinquenqueshiretasanojeitero. 23Piojeitaque yoiminqueetaqueri Timoteo caravosoqui, iro cantaincha isotoanaji meeca. Ariorica jentsipaite irareetea aca, nontsipatanajeari ara pinampiqui, noneajeitapaajempi. 24Novetsajeitacari maaroni quenquetsatacantatsiri aisati maaroni ayemisantaririnte. Ivetsajeitaquempi maaroni itariasati. 25Nocoaque incavintsaajeitempi Tasorentsi, maaroni. Aitaque incanteari. Ari ocarati. *


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\