Hebreos 6

1Eiro napiitapinitajimpirotsi oca noametacotapinitiriri Quirishito: te ompomerentsiteaji. Eiro meeca picantajanatsi: "Pampiitapinitajenaro". Ocameetsati aiquero pijatatiye piotasanotanaquero maaroni icoacaajeitaquempiri Tasorentsi. Nocantimpini peerani: "Eiro pantashiyetarotsi paitapeerica, eiro oavisacotimpitsi: tecatsi pincantea poavisacotajea avisati. Ocameetsati pinquemisanteri Quirishito pavisacotantajeari. 2Pivaotisatimentajeiteari iriojeitanteari atiri piquemisantiri. Ariorica pincanteri Tasorentsi iramitacoteri piyemisantaririnte, pipamijeitaqueri. Ariorica ancamajeite antinaajeitanaje aisati, impoiji incantacoventajeitee Tasorentsi". Ari eiro napiitajimpirotsi oca piotitaniri, 3irointi ariorica irinintacayena Tasorentsi, noametempiro iroaquerari, caari piquemapiniti. 4Pamene. Ainiro ashaninca quemavetaroniri irineane Tasorentsi, iveshireimentavetacari Tasorentsi, amitacovetacari Ishire iroori. Iovetaca ocameetsati irineane Tasorentsi; iovetaca coajica impincatsariventajeitee Quirishito. Iro cantaincha yojocajiro iquemisantaveitani. Ariorica yojocajiro iquemisantiri Itomi Tasorentsi, oquempetaca icoaque irampiitajerime aisati impajacotacantajeri. Itseencaqueri, icoaque intseencacaajeiteri itsipapee atiri, irishirontimentajeitanteariri Quirishito. Ari tecatsi incantajea inquemisantasanotaje yora quemisantaveitachaniri. Queariyea, piquempetaricariyea avirori. 7Ariorica cameetsa oparii incani quipatsiqui aisati onintiro panquirentsi, otimaque yoajeitari yora panquitirori. Tempa iriotaque Tasorentsi oameetsantirori quipatsi onintantarori panquirentsi. 8Iro cantaincha ariorica pineaquero oantsiqui saveshiniro aisati otsipapee totsequishi, tempa picanti: "Te oncameetsateji, tsame anquiacojeitero, antaajeitero maaroni". Queariyea, piquempetarocari avirori, irointi pinquempetearo cameetsari quipatsi. 9Ari nocantavetaquempi: "Pitseenquicari", aisati nocantimpi: "Piquempetarocari quipatsi oshiocantari saveshiniro". Iro cantaincha, noshaninca, nonintajeitaquempi. Naamaaca cameetsa pisavicajeitaque, aisati iroavisacojeitempi Tasorentsi. 10Tempa icameetsataque, eiro ipeacotarotsi maaroni pantiniriri: ioti piquearioventaquero icoacaimpiri, ioti picavintsaajeitiri piyemisantaririnte, picantani. 11Nocoacaasanojeitaquempi pinquearioventajeitero pinintajeiteri itsipapee, pincanteani, irosati omoncaratanteari impinatantempiri Tasorentsi. 12Eiro piperaventarotsi icoacaimpiri Tasorentsi, irointi pinquempejeiteari yora itsipapee quemisantasanotiriri, quearioventiniriri maaroni icoacaajeitiriri iriori. Queario irineajeitero maaroni icashiacaajeitaqueriri. 13Pamene, ariorica ancoaque ayotacaasanoteri itsipapee ashaninca queario oni acantaqueriri, acantiri: "Ioti Tasorentsi queario oni oca nocantimpiri. Yanaacojeitaquee irinti, ipincatsaritasanoti. Ariorica namatavitempi, yoasanquetanacari". Timatsi meeca icantaqueeri Tasorentsi, iro cantaincha tecatsi anacoterine irinti, tecatsi oasanquetayerine irinti. Apatiro icantiri Avarama: "Queario oca noncamantempiri nainti, tempa naro Tasorentsi: eiro nopashiniyetirotsi noneane". 14Impoiji icantiri: "Queario, nontasoncacoventempi, oshequi nintacotempi; aisati noshequiaqueri pishaninca". 15Ari yoyeasanotaqueri Avarama, impoiji ineasanotaquero maaroni icashiacairiri. 16Tempa ariorica ancoaque ayotacaasanoteri itsipapee ashaninca queario oni acantaqueriri, acantiri: "Ioti Tasorentsi queario oni oca nocantimpiri. Yanaacojeitaquee irinti ipincatsaritasanoti. Irimatacayena nontsoteaquempiro maaroni nocantimpiri. Ariorica namatavitempi, iroasanquetaquena iriori". Ariorica ayotaque ipincatsatasanotaque Tasorentsi, ari ashiretasanotearo icantaqueeri. 17Ari otimini icashiacaajeititacariniri Tasorentsi yora peeraniniri. Icoaqueni iriojeite eiro yamatavijeitiritsi, irootaque icantasanotantariri: "Queario oca noncamantempiri nainti, tempa naro Tasorentsi: eiro nopashiniyetirotsi noneane". 18Ari oqueariotasanotaque irineane Tasorentsi: te irioteji intseeya. Iro cantaincha aisati icantini: "Queario oca noncamantempiri", ayotasanojeitantacari eiro catsini yamatavitantitsi. Meeca, ariorica aventeari iroavisacojeitajee, ayotasanotaque irimataqueero oca icantaqueeri: iroavisacotasanojeitee. 19Ariorica ayojeitaque avavisacotaca, tempa aveshireasanotaca, eiro aquenqueshiretajatsi aisati. Ayojeitaque ocameetsataque anquenquetsatacaajeiteri meeca Tasorentsi, aisati coajica areejeiteari: tecatsi ticavaqueene. 20Ijivajeitanaquee Quirishito, icamantacoventaquee: iquempetacari yora Merequiserequi, ivincatsariteni saserote peerani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\