Hebreos 7

1Ari meeca nonquenquetsatacoteri yora Merequiserequi: peerani ipincatsariventajeitaqueri yora saremisati. Aisati Tasorentsi iriori, yora savicatsiri inquitequi, ipeaqueri saserote, icanti: "Irio saserotetatsine yoca". Ari itimi pashiniqui nampitsi Avarama. Yaajeitanaqueri iratiritepee, ijajeitanaque imanajeitiri yora iisaneentane, yora noshiquiriri itomitsori: oshequi inajeiveta, iro cantaincha ipoyereajeitaqueri maaroni, ivincatsaritepee, maaroni. Ari ipianaja Avarama, yoipiajiri itomitsori, aisati yamayetajiro ivararoni yora yovaitiri. Ipiantajari, itonquiotavacari Merequiserequi, icantiri Tasorentsi: "Pintasoncacoventeri Avaramaca cameetsa irisavicanteari". 2Impoiji yaarantaji Avarama vaararontsi, ipaarantaqueri, icantiri: "Jeroca irashi Tasorentsi". Otimirica 10, ari ipaqueri aparoni. Ari ipajita iriori Merequiserequi. Acantiri aneanequi: "Cameetsatatsiri". Ipincatsariventajeitiri saremisati. Ocantiri Saremi aneanequi: "Cameetsa asavicajeiti". 3Ora sanquenarentsi tecatsi onquenquetsatacoteri iriri Merequiserequi. Tecatsi onquenquetsatacotero iriniro, icharine, tecatsi. Tecatsi onquenquetsatacotero itimantacari aisati icamantacari. Oquempevetaca icantani itimini, irootaque ishiantacariri itomi Tasorentsi; icantani iriori isaserotetanaque, icantapinitiri Tasorentsi: "Pintasoncaventeri maaroni quemisantanari". 4Pineaquero, oshequi ipincatsaritini Merequiserequi. Intacantajeitaqueeniri peerani Avaramani, iro cantaincha ipincatsatiri, aisati ipaarantaqueri ivaararoni imanatiniri. 5Pamene, impoiji catsini itimi ishanincani Avaramani: yora Irevi. Isanquenatacaaqueri Tasorentsi Moishishi, isanquenatantarori: "Icoaque Tasorentsi impeaquea ishanincani Irevi saserotetatsineri. Nocoaque maaroni ijorioririnte impaaranteri iriori ivararo, ivira, maaroni: intimerica 10, ari imperi aparoni". Pineaquero, ishanincani Avaramani inajeitini: ishanincani Irevi aisati maaroni ijorioririnte. Ishanincatavacaajeitaca. 6Iro cantaincha peerani yora Merequiserequi te irishanincatearini Avaramani, inashita iriori; iro cantaincha yaavaquero maaroni ipaarantaqueriri iriori, aisati icantacoventaqueri yora intacantajeitaqueeri: yora icashiacaaqueri Tasorentsi. 7Pineaquero, yora Merequiserequi anaacotantatsiri ipincatsariti, irootaque icantantariri Tasorentsi: "Apa, pintasoncacoventeri Avaramaca cameetsa irisavicanteari". 8Aca ashaninca inajeiti yora ishanincani Irevi, imoncarajeitaquee arorijei, acamajeiti, iro cantaincha yaapinitaqueri maaroni apajeitaqueriri. Iro cantaincha peerani yora Merequiserequi, inashita: oquempevetaca te incameji irinti, te oncanteji sanquenarentsi: "Icamaque". 9Peerani, ipaarantantacariri Avarama vaararontsi, tequerani intimeni Irevi: itimi iriori impoiji. Iro cantaincha arime intimiteame, impaaranterime aisati iriori: tempa inquempetearime yora jivatatsiri itimi. Aisati inquempejeiterime maaroni ishanincapeeni Irevi: maaroni saserotetatsiri. Aitaqueme impincatsajeiterime Merequiserequi maaroni. Pineaquero, ajorioririnte ipincatsajeitaqueri saserotepee, irootaque ipaarantajeitantacariri paitapeerica, iro cantaincha yora saserotepee ipincatsatasanojeitaqueri Merequiserequi: tempa yanaacotantaque iriori isaserotetasanotaque, ipincatsaritasanotaque. 11Ari itimajeiveta yora ishanincani Irevi: yora Aaro aisati maaroni ishanincani iriori, isaserotejeitaque; aisati otimaveta isanquenajeitiniri Moishishi, oamejeitiri paitapeerica antajeitiri. Iro cantaincha tecatsi incantee iriorijei iroameetsajeitee, iroavisacojeitee; irootaque itiancantacariri Tasorentsi pashini saserotetajantsiri, quempetajariri yora Merequiserequi. 12Ari inashita yora saserotetatsiri, aisati meeca onashita icoacaajeitajeeri Tasorentsi. 13Itimaveta saserotepee shanincajeitacariri Irevi, aisati isanquenajeitaqueneri Moishishi, yoamejeitiri paitarica yantajeitaqueri. Iro cantaincha yora iroaqueratajantsiri saserotetajantsiri te irishanincateariji Irevi, irinti ishanincatacari Jora. Te irisaseroteteji itsipapee ishanincani Jora: te irisanquenajeitenerini Moishishi, te incanteriji irinti impeaquea saserote. 15Meeca itimi yora quempetariri Merequiserequi, inashita iriori, ayotantacari onashita icoacairiri Tasorentsi. 16Te irishanincateariji Aaro ipeantacari saserote; irointi itasorentsitaque aisati icantaitatiani yanei, irootaque ipeantacari saserote. 17Tempa icantirini Tasorentsi peerani: "Pincantaitatiyempani pisaserotetanaque, pinquempeteari iriori Merequiserequi". 18Otimavetani oca isanquenatiniriri ishanincani Aaro, iro cantaincha te incoyeji Tasorentsi ampomerentsiventearo meeca. Antsipetearome, tecatsi oncantajeitee oavisacojeitee. 19Amoncarajeiterome maaroni, eiro oameetsajeiteeme. Iro cantaincha irinti Quirishito aitaque irimatajee iraajeitanajee anta Tasorentsiqui. Te antsipetashiteaji aquemisantajeitaqueri irinti. 20Te incantashiteaji Tasorentsi, icantasanoti: "Queario oca noncamantempiri, tempa naro Tasorentsi. Incantaitatiyempani Quirishito irisaserotetanaque". 21Te inquempeteariji irinti ishanincajeini Aaro. Iro cantaincha icantiri Quirishito irinti: "Queario oca noncamantempiri, tempa naro Tasorentsi. Te noncantashiteaji, eiro namatavitimpitsi. Avirotaque saserote, pincantaitatiyempani". 22Irootaque ayojeitantacari yanaacotantaque Jesoshi isaserotetasanotaque, imajeitaquee yoavisacojeitaquee. 23Ari icarajeiveitani oshequi saserotevetachaniri, iro cantaincha icamapinijeitaque, yojocapinijeitaquero isaserotetantaniri. 24Irinti Quirishito, icantani itimi: irootaque imatantarori isaseroteti, icantani. 25Imajeitaqueri quemisantajeitiriri: yoavisacotasanojeitaqueri maaroni coasanotatsiri iraanajeri Tasorentsiqui. Icantani yanei, irootaque imatantarori icamantacoventajeitaquee. 26Queario, ocameetsatasanoti isaseroteventajeitaquee; tempa Tasorentsi ini, te aneroji irantane, te iranteroji caari cameetsatatsi; te inquempejeiteariji yora caari cameetsajeitatsi isaviquimojeivetapaintaniri. Meeca isaviqui cameetsa anta inquitequi jenoqui. 27Yora itsipapee saserotetatsiri, maaroni quitaiteri yoapinitiniri Tasorentsi ivirapee, itaapinitiniri. Iro yoapinitantanariri, oshequi iquenqueshiretaquero caari cameetsatatsi yantajeitiri aisati yantajeitiri iriori ijorioririnte. Tecatsi iroapinite irinti Quirishito, irointi apatiro icamimentajeitaquee: moncarataca, eiro yapiitajirotsi aisati. 28Ari peerani isanquenatini Moishishi, icanti: "Impeajeitanaquea ishanincani Aaro saserote". Atiri inajeiti iriori, yantajeitiro caari cameetsatatsi. Iro cantaincha impoiji icanti Tasorentsi: "Queario oca noncamantempiri, tempa naro Tasorentsi: incantaitatiyempani Quirishito irisaserotetanaque". Iriotaque Quirishito Itomi, te iranteroji caari cameetsatatsi irinti, icantatiani icameetsatasanotaque.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\