Hebreos 8

1Piotavaquero oca noncamantempiri: iriotaque Quirishito saserotetimentajeitaqueeri. Isaviquimotiri Tasorentsi anta inquitequi jenoqui, anta iracosanoriqui; icaratiri ipincatsarijeiti. 2Yora ishanincani Aaro iquenquetsatacaapinitiri Tasorentsi anta pancotsiqui yovetsiquiri atiri, icantashitacaro: "Ivanco Tasorentsi". Irinti Quirishito isavicasanoti anta Tasorentsiqui: te irio vetsiquerone atiri, irinti Avincatsarite vetsiquirori inampi iriori. 3Yora ivincatsarite saserote ipapinitiri Tasorentsi paitapeerica; yoaqueneri virantsi, shemi; itaaqueneri. Irinti Quirishito, te iroyeneriji virantsi; irisati coaintsi yoyeetantacariri. Impoiji ijatashitaqueri Tasorentsi, icantapaaqueri: "Narotaque nainti camimentajeitaqueriri ashaninca, oavisacojeitaqueriri". 4Intimeme meeca aca quipatsiquica, eirome isaserotetime; pineaquero, te irishanincateariji Aaro: iriojeitaque ishanincani Aaro tsoteaquerori isanquenatiniri Moishishi. 5Yantaveetapiniti anta icanteetirinta: "Ivanco Tasorentsi", iro cantaincha te anta irisavicasanote Tasorentsi. Apatiro oshiacaventiro inampisanori anta inquitequi. Peerani, yovetsicantarori Moishishi, icantiri Tasorentsi: "Anta toncaariqui pajitachari Shinai noametasanotaquempiro jaoca pincanterori pancotsi: pimoncaratasanotero nocantaquempiri". 6Ocameetsavetaca ora isanquenatiniri peerani Moishishi, isaserotejeitantacari Aaro aisati ishanincani, aisati yamitacojeivetacari ajorioririnte. Iro cantaincha oca icantiri meeca Tasorentsi ocameetsatasanotaque, oshequi anaacotaquero isanquenatiniri Moishishi. Aisati iquempetaca, oshequi imatasanotaqueenero Quirishito, oshequi yanaacotaqueri Aaro. 7Oncameetsatasanotaqueme isanquenatiniri peerani Moishishi, eirome icantirime pashini Tasorentsi. 8Tempa icantini Tasorentsi peerani: "Tequera omoncarateaji, te oncameetsatasanoteji oca isanquenatiniriri Moishishi Aaro". Irootaque isanquenatacantacariri itsipapee quemisantatsiniri peerani: "Icanti Avincatsarite: 'Coajica ontime pashini noncamantajeiteriri maaroni joriopee, onashitanaquea. 9Eiro oquempetajarotsi ora nocantaqueriri yora intacantacaroniri. Peerani isavicaveitani maaroni joriopee Ejipitoqui, iro cantaincha naajeitanaqueri pashiniqui quipatsi. Isanquenavetacaro Moishishi nocoacaajeivetacariri, iro cantaincha te inquemisantajeitenaji. Irootaque caari namitacojeitantari. 10Meeca timatsi noncamantajeiteriri maaroni joriopee. Coajica niotacaasanojeitaqueri maaroni noncantajeiteriri, inquenqueshiretasanojeitero, eiro ipeacojeitarotsi. Impincatsatasanojeitaquena, aisati nontasoncacoventajeiteri narori. 11Eiro yatsipetashijeitatsi iroametavacaajeitea, eiro icantavacaajeitatsi: "Noshaninca, pioteri Novincatsarite". Aitaque iriotashijeitena maaroni: pincatsaritatsiri, caari pincatsaritatsi, maaroni catsini, iriojeitena. 12Noncavintsaasanojeiteri maaroni antirori caari cameetsatatsi, eiro noquenqueshireacotajiritsi aisati yantayetiri'". Irootaque icantitacari peerani Tasorentsi. 13Pineaquero, icantini: "Ontime pashini noncamantajeiteriri atiri, eiro oquempetajarotsi nocantiniri peerani". Ari oca icantiri meeca, irootaque poyeetajarori icantiniri peerani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\