Santiago 5

1Meeca, ashitaarantincari, noncamantempi: piraajeitea coajica, pincavintsaajeitea, irotaintsi oshequi pinquematsicajeitearo. 2Ompatsaayetanaque maaroni pashijeivetari. Intsonquitajeitempiro sancori piitsaarepee. 3Oyechariyetanaque maaroni ashiroyetatsiri pashiyevetari: oro, perata, maaroni. Ariorica oyechariyetanaque, irioyeetempi pipiotashitacaro, iro cantaincha te pimpinateriji yora patiritepee. Ontsoncaquea ashiroyetatsiri, aisati avirori, pijate Sharincaveniqui, eiro pineajirotsi aisati pashijeiveitaniri. 4Pamene, pamatavijeitaqueri maaroni patirite, te pimpinatasanoteriji, irootaque pipiotantarori pivaararo oshequi. Iquisatsajeitaquempi patiritepee. Iotaquero Avincatsarite: tempa ipincatsariventajeitiri maaroni timajeitatsiri. Ioti te pincavintsanteji, irootaque iroasanquetantempiri. 5Avisati quenqueshireacotajancha, te pinquenqueshireteriji itsipapee iriori, piveshireimentaro pashiyetari. Noshiacantempiro: ariorica inquejitaque pivira, ari pincantajeiteri pishaninca: "Tsame ayeri novira; quejitaque, moncarataca avanteariri". Aisati iquempetaca Tasorentsi, icanti: "Oshequi timimojeitiriri, moncarataca noasanquetanteariri". 6Poashinoncaasanotaqueri cameetsayetatsiri: te pimpashitimateariji coiteimojeitacariri, irootaque icamantacari, torein; iro cantaincha te inquisavetempiji. Irintiquea meeca quishempineri Tasorentsi. 7Noyemisantaririnte, paamayempari Avincatsarite, irosati impocantajeari. Pinquenqueshireteri yora panquiveetatsiri, yoyeaquero ivanquire oitsoquitantajeari. Oparii incani, yoyeaquero. Osamani aisati, ari opariaji aisati. Coajica, ariorica ontimanaje oitsoqui, oshequi ontimanaque ovinaro, impoiji iroveshireimentearo panquitirori. 8Aisati avirori, pincanteani paamaajeari Avincatsarite, eiro osamanititsi impocantajeari: piveshireimenteari. 9Eiro, noyemisantaririnte, picantimatavacaajeitatsi. Ariorica pincatimatavacayea, icantimpicari: "Ainiro pantane". Quempejitapaaque meeca yora Cantacoventajeitaqueeri, irotajantsi impocaje. 10Pinquenqueshireteri yora camantantatsiniri peerani. Itiancaqueri Avincatsarite, irootaque iquenquetsatacotantariniri. Peerani ipomerentsiventinirini, peerani yaamaacarini iriori Avincatsarite impocanteari. Meeca, aisati pishiajeiteri avirori. 11Pamene, ariorica pinquearioventeneri Avincatsarite paitapeerica, pinquimoshiretanaque. Ontimerica pinquematsicatimenteariri, iro cantaincha pinquimoshireventeri. Piquemacojeitaqueri Joponi, iquearioventiniri Avincatsarite maaroni yantayetiniri. Impoiji icavintsaaqueri, aisati ineshinoncataqueri. Piojeiti yashi yoiro icavintsanti, ineshinoncatanti. 12Pamene, noyemisantaririnte. Paitapeerica pinquenquetsatacoteri, ariorica pintseeyea, eiro catsini picantashitatsi: "Ioti Tasorentsi otampaticati nocantiri, terica ontampaticateji oca nocantiri, nocoaque iroasanquetayenata". Pincanterica: "Ario, nantempiro", ario pimamatero. Pincanterica "Eiro nantirotsi", eiro pantirotsi. Eiro catsini pamatavitanti: ariorica pamatavitante, iroasanquetaaquempi Tasorentsi. 13┬┐Picarajeitirimpa ashinoncaincari? Cameetsa pincanteri Tasorentsi incavintsayeri, iroavisacoteri. ┬┐Picarajeitirimpa quimoshiretatsiri? Pincanteri impampayeaventeri Tasorentsi. 14┬┐Picarajeitirimpa mantsiari? Pincanteri incajemerita yora jivatacaajeitiriri quemisantatsiri. Cameetsa incanteri Avincatsarite iroavisacoteri, aisati intiritapeeri quejitsi. 15Ariorica inquemisantasanote, ari iravisacotaje yora mantsiari. Irio Avincatsarite oavisacotajerine. Otimirica caari cameetsatatsi yantayetiri, aisati incavintsayeri, eiro iquenqueshiretajirotsi aisati. 16Irootaque noncantantempiri: ariorica pantero caari cameetsatatsi, pincamantavacaajea aisati pincantajeiteri Tasorentsi: "Pincavintsaajeitena, navisacojeitantajeari". Yora shirampari yoameetsantiri Tasorentsi, ariorica icantiri, oshequi imatasanotaqueneri. 17Atiri inaveitani peerani Iriashini, iquempetaquee arori. Icantasanotiri Tasorentsi: "Eiro poariajirotsi meeca incani. Pinquenqueshiretacayeri noshaninca". Ari avisanaque mava osarintsi, te ompariajeji incani quipatsiqui. 18Icantajiri aisati: "Meeca nocoaque poariajero aisati incani", impoiji opariaji, aisati oshiocanaji ivanquirepee joriopee. 19Pamene, noyemisantaririnte: ariorica pincarajeiteri jocavetajearoneri oca queariotasanotatsiri iquemisantavetari, pinquenqueshiretacaajeri, pinquemisantacaasanotajeri. 20Piojeitero oca: yantavetacaro caari cameetsatatsi, iquenashiveetaca, irijateme Sharincaveniqui, iro cantaincha poavisacotajeri eiro ijatantatsi. Otimimotasanovetajari yantayetiri oshequi, iro cantaincha inquemisantajerica aisati, incavintsayeri Tasorentsi, eiro iquenqueshiretajirotsi aisati yantavetacari. Narotaque sanquenatimpirori:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\