San Juan 12

1Ocaranivani 6 quitaiteri inquimoshireventearo Yavisantaniri. Yareetaja Jesoshi Vetaniaqui, anta isaviquinta Irasaro camavetainchari: yora yoitinaajiri Jesoshi, yoaneajiri. 2Aitaque icarajeitiri Irasaro Jesoshi, yoajeita. Marita irootaque amacoyetiniriri yoari. 3Maria amaqueneri Jesoshi casancajari, cameetsajatasanotatsiri. Opinatasanotaca. Quejitsi oni, ojaacaro voteyajaniqui. Osaitiri iitiqui, irosati oshetantajari oishi. Otimanaque ojencaare, otsoteanaquero maaroni pancotsi. 4Ari itimaiti ara Jorashi Ishicariote. Iroamere Jesoshi inaveta, iriotaque aacanterine coajicani. Icantanaque: 5--¿Paitampa caari pipimantantaro casancajarica? Opinaveta 300 tenario, ampayetajerimeri iriori ashinoncaincari. Paparajatashitacaro maaroni. 6Icantashita: te irineshinoncateriji ashinoncaincari. Iquempoyeajeivetanari noirequite maaroni, iro cantaincha coshinti ini. Ari icoshitaarantitavajanari, irootaque iquishimentantarori te omperiji ovinaro casancajari. 7Icantiri Jesoshi: --Oncanteata. Iotaque noncame, irootaque osaitantanari tequeratsita noncame. 8Incantaitatiyempani incarajeitempi ashinoncaincari, ari pineshinoncatapinitatiyerini. Irompa nainti eiro nocantatiani noncarajeitempi. Eiro osamanitajitsi pineshinoncatantajenari aisati. 9Oshequi jorio quemacojeitajiriri Jesoshi itimapaaji anta, ijatashijeitanaqueri. Aisati ijatashijeitanaqueri irineeri Irasaro, yora camavetainchari yoitinaajiri. 10Isareajeitacari jivatacaajeitiriri saserotepee iroyeri aisati Irasaro. 11Oshequi joriopee neacojeitaqueriri Jesoshi yoitinaajiri Irasaro, irootaque yojocajeitantanajarori iquemisantavetari saserotepee, iquemisantajeitantajariri Jesoshi irinti. 12Oquitaitetamanaji aisati. Oshequi catsini pocaintsiri inquimoshirejeite. Iquemacojeitajiri Jesoshi impoque Jerosarequi. 13Ari ijajeitanaque itonquiojeitavacari. Yaajeitaqueneri tsiaroshi. Icajemajeiti: --Jeri yoca oavisacotajeeneri, icameetsatasanoti. Iriotaque itiancane Avincatsarite. Iriotaque yoca pincatsariventajeitajerine ashanincapee, maaroni. 14Ineapaaqueri Jesoshi aparo voro caariquera iquijacoyeeta. Iriotaque iquijacotapaacari. Aitaque peerani isanquenatacotitari: 15"Savicajeitatsiri Sioniqui, eiro pitsaroashitatsi. Jeri yoca pocaintsiri, iriotaque pincatsariventajeitempine; iquijacotapaacari vorojaniqui". 16Tequeratsita niotacojeiteri oca isanquenatacotitacariniri peerani: ijatanaji Jesoshi jenoqui, impoijiquea noquenqueshireajeitanaquero. Aitaquequea imoncarataquero maaroni isanquenatacotitacariniri. 17Ari chapinqui icajemiri Irasaro: "Pincontetapaaje", ari icontetapaaji. Camasanovetainchari, iro cantaincha yoitinaajiri: nocarajeiti oshequi neacojeitiriri, impoiji nocamantacojeitaquero ora noneajeitaqueri. 18Ari iquemacojeitaqueri atiri itasoncantayeti Jesoshi, irootaque ijatashijeitantacariri itonquiojeitavacari. 19Icantavacaajeitanaca variseo: --Pineaquero, tecatsi ancantanirojeiteri. Yoijajeitaqueri maaroni atiri. 20Itoncaajeitanaque Jerosarequi oshequi atiri inquimoshirejeite, inquemisantajeite. Icarajeitiri pashinisatipee atiri, iroaquera peajancha jorio. 21Ijatashijeitapaaqueri iriori Jeripi, yora vetsairasati. Otimi Vetsaira Carireaqui. Icantapaaqueri: --Apa, nocoi noneeri Jesoshi. 22Jeripi ijatashitanaqueri icamantaitiri Antirishi. Irosati ijatantanaja apite, icamantiri Jesoshi. 23Icantavaqueri: --Noponeanaca inquitequi, natiritapaaque; irotaintsi meeca impincatsayeetena. 24Queariotaque oca noncamantempiri. Ariorica ompariye quipatsiqui apaitsoquiro tirico, eirorica otijatsi, irosati oncantea: apaitsoquiro onapaaque. Irompa ontijaquearica, ari oshiocanaque, oshequiasanotanaque aisati oitsoqui. 25Timatsi atiri quempoyeavetachari irisati, te incoyeji irashinoncayea, yatsipetashitaca iquempoyeaca irisati; eiro yaneasanotajitsi inquitequi iriori. Irintiquea caari quempoyeacha irisati meeca, incantaitatiyempani iraneanaje irinti inquitequi. 26Maaroni coatsiri irantayetenaro nocoacairiri, iroijatenata; incarajeitenaya jaocarica nontimeri narori. 27Aisati impinateri Apa. Meeca noquenqueshiretanaca. ¿Paita noncanteriri meeca Apa? ¿Noncanterimpa: "Apa, irotaintsi iroashinonqueetena, poavisacotena"? Eiro nocantiritsi. Irootaque nopocantacari quipatsiqui nonquematsicatearo meeca. Irosati iquenquetsatacantacariri iriri: --Apa, nocoaque impincatsajeitempita atiripee, irineacameetsajeitempita. Irosati noquemajeitantacariri Apa anta inquitequi, icanti: --Aitanaque niotacaajeitiri nopincatsaritasanotaque. Coajica niotacaajeitajeri aisati. 29Ari iquemajeivetavacari catiajeivetainchari, iro cantaincha te iriotasanotavaqueroji. Icantashijeitanaca: --Otirei. Pashini cantayetanaintsi: --Ineanatiri inampire Tasorentsi. 30Icantiri Jesoshi: --Te naro iroamete: avirojeivetaca avinti yoamejeivetaca. 31Meecaquea incantacoventajeiteri maaroni tseencantayetatsiri: "Ainiro pantane, aitaque noasanquetimentempiro". Meeca aisati irojoqueri Apa yora pincatsariventajeitiriri tseencantatsiri. 32Irotaintsi iroatiacoyeetena, irosatiquea nampatojeitanteariri maaroni atiri, impocashijeitena. 33Irootaque icantaqueriri Jesoshi. Icamantitacari jaoca incanteari incamanteari coajicani. 34Yacanaqueri atiri: --Oamejeitee Sanquenarentsi: "Irosati incantaitatiyempani Quirishito iranee". ¿Paita picantiri? ¿Paita picantantarori avirori: "Iroatiacoyeetaqueri Atiritapaintsiri"? ¿Janicampa yora Atiritapaintsiri camatsineri? 35Yacanajiri Jesoshi: --Ainiroquera oquitaiteti, iro cantaincha eiro meeca osamanitajitsi ontsitenitantajeari. Paniitanaque meeca, omapoquimpicari tsiteniri. Ariorica paniitanaje tsiteniriqui, eiro piotitsi jaocarica pinquenanajeri. 36Ainiroquera noquitaitetacotimpi, niotacaimpi; picoaquerica pinquemisantena, pinquemisantenata meeca. Impoiji pinquempejeiteri pishanincapee: pinquitaitetacoteri, piotacaajeiteri iriori. Irosati ijatantanaja, imanapitsatanajari. 37Ineajeivetacari oshequi atiri itasoncantayeti Jesoshi, iro cantaincha te inquemisantajeitavaqueriji. 38Imoncarajeitaquero isanquenatacotitacaniri peerani Isayashini: "Novincatsarite, eiro ishequitasanotitsi quemisantavaqueroneri ora ancamanteriri. Irineajeivetempi pintasoncante, iro cantaincha eiro iquemisantimpitsi". Camantantatsiniri inaveitani Isayashini. 39Icantitacani aisati: "Yora Tasorentsi inquitapoajatacayeri tseencajeitiriri, impeitaqueri iquenqueshireantavetari. Icanti: 'Ineicari. Ioticari. Yaventanacari. Noavisacotiricari'". Irootaque caari imajeitantaro tseencantatsiri inquenqueshireempa. 41Peerani ineaqueri Isayashini ishipaquireaque Avincatsarite, impoiji iquenquetsatacotiri. 42Aisati oshequi jivatacaajeitiriri joriopee, iquemisantajeivetanacari Jesoshi. Iro cantaincha itsaroacaajeitacari variseopee, irootaque caari icamantantari ishaninca: "Noquemisantiri Jesoshi". Iquenqueshireti: "Iquishimentanaricari noquemisantiri Jesoshi, eiro ishinetanatsi nampatojeiteari noshaninca nonquemisantajeite". 43Yora variseopee icoapinijeiti irineacameetsajeiteri atiri, te irio incoye irineacameetsateri Tasorentsi irinti. 44Irosati icajemantanaca Jesoshi: --Maaroni quemisantanari, te naro inquemisantasanote, irintiquea iquemisantasanotaque tiancaquenari. 45Maaroni neaquenari, irinti ineaque aisati tiancaquenari. 46Irootaque nopocantacari nonquitaitetacoteri atiri, niotacaasanojeiteri. Yora quemisantanari, eiro yatsipetajaro intimaje tsiteniriqui; tempa ioyetaque. 47Yora quemayevetacarori noneane: eirorica iquemisantiro, eiro noasanquetiritsi nainti. Te iro nompocantea quipatsiquica noasanquetaayeteri atiri, irointi nopocanta noavisacojeiteri. 48Maaroni tseencaquenari, caari quemisantiro noyenquetsare, timatsi oasanquetaajeiterineri coajicani. Jero oca noneane nocantavetacari: coajica omoncaratapeemparica, iroasanquetimenteri itseenquiro noneane. Te noneaveetashiteaji. 49Apa tiancaquenari, iriotaque cantavaquenari: "Iroyea oca pineanatapeeri. Jero oca pincantapeeriri". 50Yora quemisantavaquerori irineane Apa, incantaitatiyempani iraneanaje inquitequi. Niotaquero oca. Oca nocantaquempiri, nomoncarataquero icantaquenari Apa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\