San Juan 21:7

7Naro iroamere inintasanotiri Jesoshi. Nocantiri Petero: --Ja, iriotaqueyeatsi Avincatsarite. Ari isapocaquero Shimo iitsaare incaranqui, irointi itorosate. Iquemantaquenari, irosati iquitsaatantanajaro iitsaare. Ishiticatsaquitanaja. Ipiincacotanaquero iitsaare, pocn; yamaatashitanajiri, yaatapaaji.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More