San Lucas 1

1¿Ainirompi Tiojiro? ¿Tecatsimpa oyempine? Meeca noninti nonquenquetsatacoteri Jesoquirishito. Icarajeitaque oshequi sanquenatacojeitaqueriri, icamantacoyetaquero yantayetaqueri. Ineajeitaqueri, aisati iquemacojeitaqueri, irootaque isanquenatacotantariri. Noneanataquero narori isanquenare, aisati nosampitacoyetaquero yantayetaqueri niotasanotantacarori, notsoteaquero maaroni. Meeca novaajempiro narori, nocoaque tampatica piotasanotero yantayetaqueri Jesoshi, piojeite te iramatavijeitempiji yora sanquenatirori. 5Peerani, ipincatsaritantari Eroreshi anta Joreaqui, itimini saserote pajitachari Sacariashi. Iriotaque ishanincani Aviashi: ariorica yantaveetiniri Tasorentsi anta ivancoqui, icarajeitiri ishanincasanori iriori. Opajita ijina Sacariashi Isavere, irootaque ishanincani Aaro. 6Quemisantincari ini iriori Sacariashi, aisati ijina. Icantani imayetaquero icantiriri Tasorentsi, iojeitiri atiri icameetsataque. 7Te intimeji itomipee: shiravaro oni ijina, aisati imoncaratavacaajeitaca yanteashipajeitaque. 8Ari omoncarataca quitaiteri yantaveejeiti ishaninca. Yamejeitaro itiancapinitiri aparoni saserote itainiri Avincatsarite casancapatsari. 9Icantajeitiri Sacariashi ishaninca: --Meeca aviro queasanotatsine anta, pintayeneri Avincatsarite casancapatsari. 10Ari iqueanaque, irinti yora apatojeitainchari isavicajeiti saiteriqui, iquenquetsatacaajeitiri Tasorentsi. Aitaque ariorica itaaquero casancapatsari, iquenquetsatacaajeitiri Tasorentsi. 11Anta tsompoina, imapocaqueri inampire Avincatsarite, icatiapaaca quempeji onantariqui casancapatsari, icatiapaaca irampatequi. 12Ineantavacariri yoanaque cavaco, aisati oshequi itsaroanaque. 13Iro cantaincha icantaqueri: --Sacariashi, eiro pitsaroitsi. Timatsi picantaqueriri Tasorentsi; tempa iquemaquempi, irootaque ontimanteariri coajica pijina pitomi. Pimpajiteri Joa. 14Oshequi pinquimoshireventeari, aisati inquimoshireventajeiteari oshequi pishanincapee. 15Aisati irineacameetsatasanoteri Tasorentsi iriori. Eiro irirotsi cachojari. Quiso oasanoteri Ishire Tasorentsi, tequeratsita intime, quiso oyeri: oncanteani oameteri. 16Oshequi inquemisantacaajeiteri pijorioririnte, impincatsajeitanteariri Tasorentsi, tempa irio Avincatsarite maaroni. 17Inquempeteari Iriashini, oshequi oametiri Ishire Tasorentsi, aisati otasoncacaaqueri. Irijivatanaqueri Avincatsarite, incamantajeiteri ishanincapee iraamaajeiteari, aisati incamanteri inquemisantajeiteri. Iroamejeiteri ishaninca inquemisantanteari, inquempeteari yora peeraniniri iquemisantini intacaroniri. Iroamejeiteri tseencantatsiri cameetsa inquemisanteri Tasorentsi. 18Icantaqueri Sacariashi: --¿Arimpa? ¿Jaoca noncanteari niotasanotanteari queariotaque oca picantaquenari? Anteashipataquena, aisati nojina, anteashipataque iroori. 19Yacanaqueri: --Naro Caviriyeri, quiso noiri Tasorentsi. Iriotaque tiancaquenari nocamantantimpirori oca cameetsatatsiri. 20Aitaque omoncarataquea oca nocamantaquempiri, iro cantaincha te pishiretearoji, irointi pitseencaquena. Meeca pimasontite, eiro pineanatajitsi irosati intimanteari pitomi. 21Ainiro anta saiteriqui apatojeitainchari yamenaajeivetacari Sacariashi, icantajeitaque: --Osamanitanaqueteemi ipeaca. ¿Paita caari isoquijantaja? 22Impoiji isoquijanaji, te irimatajeaji irineanataje, irointi ijicojicotashitaca. Impoiji iojeitanaque, icantajeiti: --Timatsi ineaqueri anta tsompoinaqui. Te irineanatasanoteji catsini. 23Irosati icanta, oshequi quitaiteri yantaveetaji aisati ivancoqui Tasorentsi. Impoiji ipianaja ivancoqui iriori. 24Impoiji oaque ijina, irosati oquempoyeantaca ovancoqui. Icarati 5 cashiri te osoquijajeji. 25Ocanti: --Peerani te intimeji notomi, irootaque nopashiventantacari, iro cantaincha eiro nopashiventajatsi aisati. Icavintsaaquena Avincatsarite, tempa icameetsatasanoti. 26Impoiji icarataque 6 cashiri otsomotetantacari Isavere. Ari itiancajiri aisati Tasorentsi Caviriyeri: --Pijate Nasaretequi: ora carireaquiniri. 27Pincoapaaquero Maria, ijinatsori Jose. Iriotaque ishanincani Iravirini. Ocashiacari ayeri, iro cantaincha te oneayeteriji shirampari. 28Ari ijatashitaquero. Imapocapaaquero, icantapaaquero: --¿Ainirompi, Maria? Noncamantempi: oshequi inintasanotaquempi Tasorentsi, quiso yoaquempi. Oshequi icavintsaasanotaquempi, panaacotaquero maaroni pitsinaneroronte. 29Iro cantaincha otsaroanaque iroori, oquenqueshiretanaca: "¿Paita ojita oca icantaquenari?" 30Icantaquero: --Eiro pitsaroitsi. Queario, icavintsaasanotaquempi Tasorentsi. 31Irotaintsi poye. Coajica pintimeri pitomi, pimpajiteri Jesoshi. 32Impincatsaritasanote. Iriojeitanaque atiri irio Itomi Tasorentsi, savicatsiri inquitequi. Tempa iriotaque Avincatsarite. Peerani yora Iravirini ipincatsariventaveitarini pijorioririnte. Iro cantaincha incanteri Tasorentsi: "Notiomi, aviro pincatsariventajeiterineri maaroni, pincantaitatiyempani". Aitaque incanteari impincatsaritanaque, eiro yoipacaajirotsi. 34Ari ocantiri: --¿Jaoca incanteari intimanteari notomi? Te intimeji nojime. 35Yacanaquero: --Iro timacayempine Ishire Tasorentsi. Aisati intasoncaventaquempi Tasorentsi, savicatsiri inquitequi jenoqui. Coajica incantacojeiteri pitomi: "Icameetsatasanoti, te aneeroji irantane. Iriotaque Itomi Tasorentsi". 36Aisati noncamantempi: anteashipatasanovetaca iroori pishaninca Isavere, aisati icanteetiro shiravaro oni, iro cantaincha icarataque meeca 6 cashiri otsomontetantacari. Coajica ontimeri otomi. 37Pineaquero, tecatsi pomerentsitimotearine Tasorentsi, imajeitaquero paitarica icoiri. 38Ocantiri iroori: --Irioyeampa Avincatsarite. Onimotaquena paitarica icoacaaquenari: icoacaaquenarica intimashitea notomi, ari cameetsataque. Irosati ipiantanaja inampire Tasorentsi. 39Pashini quitaiteri ojatanaque Maria Joreaqui. Oshintsiti ojatanaque toncaariqui. 40Areetapaaca anta ivancoqui Sacariashi. Oneapaaquero Isavere, ocantapaaquero: --¿Ainirompi? 41Oquemantavacarori Maria ocajemapaaque, oquematiiri ishevatanaca orijani, moyec. Aisati oametasanotaquero Ishire Tasorentsi, 42irosati ocajemantavacaro. Ocantiro: --Tempa ineshinoncajeitaquee Tasorentsi, aisati iquempejeitiro maaroni tsinane; iro cantaincha avinti, panaacojeitaquena: ineshinoncatasanotaquempi catsini. Tempa aisati ineacameetsatiri pirijani. 43Aviro ashitearine Avincatsarite. ¿Paita piquenqueshiretantanari pineana? 44Pamene, noquemantavaquempiri pivetsatapaaquena, iquimoshiretanaque norijani, ishevatanaca, moyec. 45Pishiretasanotavacaro maaroni icamantaquempiri Avincatsarite, irootaque ineshinoncatantaquempiri. 46Ocantiro Maria: --Tempa icameetsatasanotaque Avincatsarite, 47iriotaque Atasorentsite aisati oavisacojeiteeneri coajica. Oshequi noquimoshireventaqueri. 48¿Paita icavintsantanari narori? Nashinoncaavetaca, tecatsi niote narori. Iro cantaincha iriojeitanaque maaroni atiri noquimoshireventaqueri. 49Oshequi itasoncacoventaquena, tempa itasorentsitasanotaque, icameetsatasanotaque. 50Icantatiani icavintsaajeitaqueri maaroni pincatsajeitiriri. 51Oshequi itasoncantayetaque. Intsoncajeitajeri maaroni shemejeitatsiri. 52Imajeitaqueri pincatsarivetachari yojocacaaqueri ipincatsariventanti. Irintiquea ashinoncaincari ipeajiri pincatsari. 53Iquemacaacari tasheavetachari, aisati yaapitsatajiri ashitaarantincari maaroni timimojeivetariri. 54Icantani Tasorentsi yamitacojeitaqueri ajorioririnte, te impeacoteeji arori icavintsaajeitaquee. 55Aitaque imataquero maaroni icantaqueriri intacaroniri peerani: Avarama aisati maaroni ishanincani, catsini. Irootaque ocantirori Maria. 56Ari osavicaiti mava cashiri, impoiji opianaja onampiqui. 57Ari moncarataca otimiri Isavere otomi. 58Iquemacojeitaquero oshanincapee, iquimoshireventaquero. Icantajeitaque: --Tempa ineshinoncatasanotaquero Avincatsarite. 59Ari ocarataque imaacotaque 7, moncarataca intoyeantanteariri. Yamejeitaro jorio ipajitavacaa iriori, icantajeiti ishaninca: --Tempa impajitea Sacariashi, inquempetajeari iriri. 60Iro cantaincha ocanti iriniro: --Eiro ipajitatsi Sacariashi, ainti impajitea Joa. 61Icantajeivetaro: --¿Paitaquea? Te intimeji pishaninca pajitachaneri Joa. 62Ari isampijeitiri Sacariashi: --¿Paita picoiri avinti? 63Ari ijicotiro paperi, isanquenajeitaqueneriri: "Aitaque, impajitea Joa". Irosati yoajeitantanaca cavaco. 64Imapocanaja Sacariashi ineanataji aisati, icanti: --Tempa icameetsati Tasorentsi. 65Impoiji yoajeitanaqueri cavaco maaroni ishaninca. Iquemacojeitaqueri maaroni savicajeitatsiri toncaaripeequi: ora timatsiri Joreaqui. 66Iquenqueshirejeitanaca maaroni quemacojeitaqueriri: "¿Jaoca icantari yora jananequi? ¿Paita iranteri coajicani? Tempa ineshinoncatasanotaqueri Avincatsarite". 67Impoiji Ishire Tasorentsi oametaqueri Sacariashi, icantantarori oca: 68--Tempa icameetsatasanoti Avincatsarite, iriotaque tasoncaventajeitaqueeri. Ipocashijeitaquee iroavisacojeitajee. 69Peerani Iravirini yantiniri Tasorentsi icoacairiri. Meeca itiancaqueri Tasorentsi ishanincani Iravirini, itasorentsitaque, yoavisacotantaque. 70Tempa peerani icantirini Tasorentsi quenquetsatacotiriniri: 71"Nontianquempiri oavisacojeitempineri, intimerica quisajeitempineri, irojocacoventajeitaquempi. 72Noncavintsaajeitaqueri ishanincani Avarama, maaroni. Eiro nopeacotajarotsi nocantajeitaqueriri. 73Peerani nocantasanotaqueri Avarama: 74'Coajica noavisacojeiteri pishanincapee, nompiajeiteari quisajeivetearineri, impoiji eiro itsaroajeititsi inquemisantajeitena. 75Noameetsajeiteri, noncanteani noneacameetsajeiteri'". Irootaque icantaqueriri Tasorentsi peeraniniri. 76Meeca notiomi, noncamantempi: iriojeitempi atiri aviro quenquetsatacoterine Tasorentsi jenoquiniri. Pincamantajeiteri incameetsatanaque, iraamaajeiteari Avincatsarite. 77Poamejeiteri ashanincapee iriojeitanteari jaoca incanteari iravisacotantajeari. Pincamantajeiteri icavintsaasanojeitaqueri Tasorentsi, eiro iquenqueshiretajirotsi yantayetiri caari cameetsatatsi. Ariorica icontetapaaque catsirincaiteri, te ontsitenitanajeji, irointi oquitaitetanaji. Aisati oquempetaca, ariorica imponeaquea Avincatsarite jenoqui, ayotasanojeitanaque cameetsa asavicajeite. 79Iroavisacojeiteri maaroni caari iovetari Tasorentsi, maaroni tsaroayevetachari incame. Iriotacaajeitapaaqueri jaoca incanteari iraacameetsatanteariri Tasorentsi. Irootaque icantaqueri Sacariashi. 80Ari avisanaji oshequi osarintsi, yantearitanaque Joa, oshequi iquemisantaqueri Tasorentsi. Ari itimaqueri apaniro caaraiteriqui, irosati iquenquetsatacantacariri ishanincapee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\