San Lucas 12

1Ari yapatotimentajeitari Jesoshi oshequi catsini atiri, itsitacaavacaajeitanaca. Irosati icantantari iroamerepee: --Paamayeariyea variseopee, yamatavijeitimpicari. Oshequi yamatavitanti. 2Ijijeivetaca tecatsi iotatsine yamatavijeivetacari, iro cantaincha coajica iriotacojeitanaqueri maaroni atiri yashi yoiro yamatavitanti. 3Aisati aviroripee, paitarica pimanavetacari picantiri meeca, inquemajeitero coajica. Paitarica pincanteri apaniro anta pivancoqui, irovaayetajero anta yapatojeitanta atiripee. 4Meeca, noshaninca, noncamantempi: eiro pitsaroacaaritsi yora atiri coatsiri iroyempi. Ariorica iroyempi, iro cantaincha irointi iroyeete pivatsa. Tecatsi incantero pishire. 5Irinti Tasorentsi pimpincatsate: incoaquerica, iroyempi. Iro cantaincha aisati icoaquerica, irimatero intianquempi Sharincaveniqui. Irooquea pintsaroacayeari irointi pijate Sharincaveniqui. 6¿Ivinaronimpa tsimeripee? Te impinatasanoteaji, iro cantaincha iojeitiri Tasorentsi: te impeacojeiteariji. 7Aisati oquempetaca, iotasanojeitaquempi: ioti jaoca ocaratiri piishipee. Iquempoyeajeitaqueri tsimeripee, iro cantaincha avirojei iquempoyeasanojeitaquempi. Eiro picantashiretitsi, irointi piveshireimenteari Tasorentsi. 8Aisati piojeitavaquero oca noncantempiri: eiro pipashiventacaanatsi, ariorica pincamantajeiteri itsipapee atiri piquemisantaquena, aitaque noncamanteri Apa anta inquitequi pishanincataquena. Tempa noponeaca inquitequi, natiritapaaque. 9Iro cantaincha ariorica pimpashiventacayena aca quipatsiqui, aisati avirori nompashiventacayempi anta inquitequi. 10Ariorica incantimatena atiri, ariorica incavintsayeri Tasorentsi, eiro iquenqueshiretajirotsi yantajeitiri. Iro cantaincha ariorica incantimajeitero Ishire Tasorentsi, eiro icavintsairitsi Tasorentsi catsini. 11Ariorica irayeetempi anta yapatotapinijeitanta, aisati anta joeshiqui, aisati anta pincatsariqui, eiro pitsaroacaajeitaritsi. Eiro piquenqueshiretitsi: "¿Paita noncanteriri?" 12Ariorica irayeetempi, oametempi Ishire Tasorentsi paitarica pincanteriri. 13Impoiji icantiri aparoni shirampari: --Oametanari, ipanaquerini apani iyeca maaroni timimojeiveitariniri. Tecatsi impena nainti. Pincanteri iye impaarantajena narori irovaararo. 14Yacanaqueri: --Eiro nocantiritsi. ¿Narompa joeshi, noncantanteariri? 15Icantajeitiri maaroni apatotimentajeitariri: --Queariompia: pinevetarocari yashiyetari itsipapee, eiro oveshireacaasanotimpitsi. 16Impoiji ishiacaventiniri oca: --Otimi iipatsite ashitaarantincari. Oshequi onintiro panquirentsi quipatsi, cameetsa oshiocayetanaque ivanquirepee. 17Yaayetajiro oitsoquipee, inquempoyeantearori ovancopeequi iroori, iro cantaincha opiojeitaca pancotsiqui. Te onajeitearoji maaroni. Iquenqueshiretaca: 18"¿Jaocasa noncanterori? Tecatsi noantearori maaroni. Jaa, niotaque meeca: noshoveajero pancotsijaniqui, nantacantajero antearo pancotsi noantearori maaroni novanquirepee, aisati maaroni novaararo. 19Oshequitaque meeca maaroni, tecatsi coiteimotajenaneri. Peerani catsini, eirota otsonquitatsi; meeca nomaoree oshequi osarintsi. Cameetsa noapinitea, noshinquitapinitea, noveshireimentearo maaroni timimotanari". 20Iro cantaincha icantiri Tasorentsi: "Te piotacoteaji. Meeca tsiteniri noyempi; impoiji, ¿janica ashitajearoneri maaroni timimojeivetimpiri?" 21Pineaquero, te irioteji maaroni coatsiri iroshequiyero irovaararo. Oncameetsateme irovetsiquerome irisavicantearime inquitequi. 22Aisati icantiri Jesoshi iroamere: --Eiro piquenqueshiretatsi jaoca payerori poyeari aisati pinquitsaateari. 23Tempa Tasorentsi oaneaquempiri. ¿Opomerentsitimotarimpa meeca impaquempi poyeari aisati piitsaare? 24Pinquenqueshireteri jaoca icantari tsimerepee: te impanquitanonteaji aisati te inquempoyeanonteaji iroyeari pancotsiqui, iro cantaincha ipapinitiri Tasorentsi yoari. Pamene, iquempoyeaventajeitiri Tasorentsi tsimeripee iriori, tempa aisati avirori iquempoyeaventasanojeitimpi. 25¿Paita patsipetashitantarori picantashireti? ¿Pijitimpa ariorica pincantashirete aiquero pijatatiye pantearitasanotanaque? 26Pineaquero, patsipetashitacaro picantashireti. Tecatsi paye. 27Pinquenqueshiretero jaoca ocantari oteaquipee tojari. Te ontsameetanonteaji, aisati te ontijanonteaji oitsaare, iro cantaincha ocameetsatasanotaque. Peerani oshequi yoaneencani Saromoni, iro cantaincha te inquempetearoji oteaquipee: ocameetsatasanotaque irointi. 28Pineaquero, yoaneencaquero Tasorentsi oteaquipee. Otimaveta, impoiji oshintsiti oshimpetanaji. Peerani pintime avirojei: tempa pijiti iquenqueshiretaquempi avirori. ¿Paitasa pitseencantacariri? 29Eiro piquenqueshiretirotsi paitarica poyeari, aisati paitarica pireri: inquemacayempi Tasorentsi. 30Tempa icoajeitaque atiri iroapinijeitea. Iro cantaincha iotaque Tasorentsi maaroni coiteimotaquempiri. 31Ariorica pimpincatsatasanoteri, impaquempi maaroni coiteimotaquempiri. 32Noamere, oshequi inintaquempi Apa Tasorentsi: icoasanotaque impincatsariventajeitempi, incavintsaasanojeitempi. 33Pimpimantero pashiyetari, pimpayeteri ashinoncaincari ovinaro. Impoiji impinatempi Tasorentsi anta inquitequi. Ontimasanote pivaararo anta: eiro opatsaajitsi, eiro opitsititsi, eiro icoshiyeetajimpitsi, eiro yapeajirotsi cajiro. 34Ariorica otimi pivaararo aca quipatsiqui, oshequi piquenqueshiretaquero timayetatsiri quipatsiqui. Ariorica otimi pivaararo inquitequi, ari piquenqueshiretapinitiri Tasorentsi. 35Jeroca icantaqueriri Jesoshi iroamere: --Paamaajeiteari pivincatsarite, pivetsicasanojeitea. Pinquempeteari yora inampire ashitarori ivanco. Ijataque yora ashitarori irineeri ishaninca irayero ijina. Yaamaajeitari inampire anta ivancoqui. Ariorica irareetapaajea incoapaaje irashitareavajeneri, aisati incoapaaje irineapaajero ovetsicayetaca ivanco. Ariorica ontsitenitanaje, icoaque ontsiotea ivanco. Aisati icoaque intinaye inampirepee, inquitsaajeitea. 37Ariorica irineapaajeri yovetsicajeitaca, inquimoshirejeitaque maaroni. Yora ashitarori ivanco irisavicacaajeiteri maaroni inampirepee, iroacaajeiteari. 38Iro cantaincha te iriojeiteji jaocarica oncarate impocantajeari: ariorica iroaquera imaajeiti, ariorica nianquiite. Iro cantaincha ariorica irineapaaqueri inampire yovetsicajeitaca, ari inquimoshirejeitanaque, maaroni. 39Piojeitavaquero oca noncamantempiri: arioricame pioteme impoque tsiteniriqui coshitantatsiri, tempa pisaaquiteme poimpiantavajearimeri, eiro pishinetirime incoshitempime. Iro cantaincha te pioteji jaocarica oncarate impocanteari. 40Aisati noquempevetari coshinti, te noncamantempiji jaocarica oncarate nompocantajeari. Peerani noponeaca inquitequi, natiritapaaque. Coajica nompiaje. Pinquenqueshirejeitena, paamaajeitajena: nomapocapaimpicari. 41Ari isampitiri Petero: --Novincatsarite, ¿apanirompa poamejeitena naroripee? Irompa tericampa, ¿picoaquempa iriojeitanaque maaroni atiri? 42Yacanaqueri: --Noquenquetsatacaajeitiri maaroni quearioventirori nocoacaajeitiriri. Iquempetaca ivatorote atiripee, icoacaaqueri aparoni iratirite iroacaapiniteari itsipapee. Impoiji ijataque ivatorote jaocarica. 43Ariorica iroacaapiniteari cameetsa, ariorica impocaje ivatorote, iroveshireimentapaajeari. 44Incantapaajeri: "Cameetsa piquemisantaquena. Meeca aviro amenajeitenarone maaroni timimojeitanari". 45Iro cantaincha, incanterica yora iratirite: "Eirotsita ipoqui novatorote". Icoacaavetari ivatorote incavintsayerime itsipapee, iro cantaincha imapocaqueri iquisajeitaqueri, ipasajeitaqueri: shirampari, tsinane, maaroni. Oshequi iperataca, oshequi ishinquitaca. 46Ari pashini quitaiteri impocaje ivatorote, irimapocapaajeri. Iroasanquetapaaqueri, inquempetacaanteri itsipapee caari quemisantiri. 47Pineaquero, iovetacaro icoacaavetacariri ivatorote, iro cantaincha te incoyeji irimatero. Irootaque impasatacantanteariri, aiquero catsini impasatacantasanoteri. 48Iro cantaincha eiro yoasanquetasanotiritsi caari iotatsi. Eiro icoacotasanotiritsi oshequi yora caari iotatsi. Irintiquea iotasanotatsiri, incoacotasanoteri irinti. 49Aisati icanti Jesoshi: --Nopocaque quipatsiquica inquisavacaimentantenari atiripee, nocoasanotaque nomamajeitero maaroni nopocashitiri. 50Oshequi noquenqueshireaca: irotaintsi oshequi nonquematsicatearo. 51¿Pijitashijeivetampa nopocashijeitiri atiri noimajerentajeiteri, cameetsa iraacameetsatavacanteari? Teve, irointi inquisavacaimentajeitena. 52Ariorica incarate apapacoroni savicatsineri pancotsiqui, inquisavacaajeitea. Incarate mava quisherineri yora apite ishaninca. 53Ariorica yora ashitariri inquisheri itomi, aisati itomi iquisheri iriri. Ariorica onquishero airo evatayero, onquishero iroori airo. 54Impoiji icantajeitiri apatotimentajeitariri: --Ariorica pineaquero antearo tampea amaquero mencori otsitenishaanaque, picantajeiti: "Coraqueve incani". Tempa piojeitaque ompoquerica incani. 55Ariorica oquitamaroitetanaji, picantajeiti: "Eiro oparii incani, ari osarianaje". Tempa aisati piojeiti, 56irointi pimanaquero piojeitiri. Piojeitaque ompariaquerica incani. Iro cantaincha te pincoajeiteji piojeite oshequi ompomerentsitimojeitempi coajica. 57¿Paita caari picoanta piojeitero queariosanotatsiri? 58Ariorica inquishimentempiri pishaninca quirequi pireviteriri, incoaquerica iraanajempi joeshiqui. Ari tequeratsitarica irareetacayempi, pincantanaqueri: "Eiro piquisanatsi, coajica nompinatajempi". Yoiminqueimpicari caravosoqui. 59Ariorica iroiminqueaquempi, incoacotasanotempi maaroni quirequi pirevitiriri. Eirorica pipiritsi, eiro yoimisoquijajimpitsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\