San Lucas 13

1Impoiji ipoqui pashini atiri, icamantapaaqueri Jesoshi: --Ijajeivetaca carireasatipee anta Jerosarequi iroajeitenerime Tasorentsi ivira. Jeriniro yora Piratoniro yoacantanirojeitaqueri carireasatipee anta ivancoqui Tasorentsi. Oconoajatacaro irirajani ashanincani irirajani ivira yoajeitiniriri Tasorentsi. 2Yacanaqueri Jesoshi: --¿Pijitirimpa yora carireasati antasanojeitironiri caari cameetsatatsi ishinetantariri Tasorentsi yoacantaqueri Pirato? 3Noncamantempi: te iro incamantea. Iro cantaincha queariompiyea: eirorica piquenqueshiretajatsi, aisati eirorica pojocajirotsi caari cameetsatatsi pantapinitiri, pinquempejeiteari yora yoyeetiri. Yoajeitimpicari, maaroni. 4Aisati peerani otireanaji antearo mapipanco anta Shiroequi, otsinacapaaqueri 18 shirampari, icamajeitaque. ¿Paita icamajeitantacari? ¿Iriompa antasanotirori caari cameetsatatsi icamantacari? Te. Iquempejeitacari maaroni ishiramparirinte. 5Pinquenqueshireajeitea avirori, pojocajero caari cameetsatatsi pantapinijeitiri. Eirorica piquenqueshirejeitatsi, aisati pincamajeite avirorijei. 6Impoiji ishiacaventajeitiniri oca: --Ipanquitaquero shirampari iyera anta irovamashitequi. Ocarataque peerani oshiocaque, impoiji yamenapinivetaro oitsoqui, irayerome: iro cantaincha te oitsoquiteji. 7Impoiji aisati icantiri yora tsameetiniriri iipatsite: "Pamene, ocarataque mava osarintsi nopocapiniveta nayerome oitsoquipee. Te ontimeji catsini. Atsipetashitaca otimi. Pimpesajero nompanquitantearori paitapeerica cameetsatatsiri". 8Yacanaqueri tsameetiniriri ivatorote: "Ari onavaquetsita meeca osarintsiquica. Nonquiayetero quipatsi ometsoitetanteari, aisati noapinitenero itia pivira, cameetsa ontimanteari oitsoqui. 9Impoiji ariorica ontimanaque oitsoqui pashini osarintsi, tempa cameetsa, eiro apeshirotsi. Iro cantaincha eirorica otimitsi oitsoqui, nompesajero". 10Pashiniqui saavaro yoametanti Jesoshi anta yapatotapinijeitanta joriopee. 11Otimi anta pancotsiqui aparoni tsinane yatajeaonquiri peerani camaari. Ocarataque meeca 18 osarintsi omitiaque, irosati ocanta omitiaque: tecatsi oncantajea oncatiaje. 12Ineantacarori Jesoshi, icajemaquero: --Caatanaque, meeca noavisacotajempi. 13Ipamitaquero, irosati avisacotantanaja. Cameetsatanaji, ocatianaja. Ocantanaque: --Yoavisacotajana Tasorentsi, tempa icameetsati. 14Yora jivatacantantatsiri anta ivancoqui Tasorentsi iquisaqueri Jesoshi. Icantajeitiri apatojeitainchari: --Ocameetsati antaveejeite 6 quitaiteri, iro cantaincha ariorica omoncaratapaaquea quitaiteri 7 ocameetsati amaoreasanojeitanaque. Eiro antaveetitsi catsini. Ariorica picoaque pavisacojeitaje, pimpoque pashiniqui quitaiteri, eiroquea pipoquitsi saavaroqui. 15Ipiatanacari Avincatsarite, icantanaqueri: --Oshequi pamatavinirotanti. Pantaveejeiti avirori saavaroqui. Pamene, ariorica airi pivacate imire saavaroqui, tempa pitsatacoreiri paantanacariri anta otiminta nija. Aisati piquempetiri pimorane, maaroni. Queario, picavintsaajeitiri pivirapee saavaroqui. 16Iro cantaincha caari oni pivira oca tsinane, irointi pishaninca. Peerani omantsiataque: tempa ocameetsataque ancavintsayero saavaroqui. 17Iquemantarori oca, ipashiventajeitanaca maaroni quisajeitaqueriri Jesoshi. Irinti itsipapee atiri iveshireimentajeitacari Jesoshi, icantajeiti: --Ocameetsajeitaque yantayetiri Jesoshi. 18Impoiji icanti Jesoshi: --¿Piojeitimpa jaoca icanta Tasorentsi ipincatsariventanti? ¿Jaoca noncanterori noshiacaaventantempirori? 19Oshiaquero oitsoqui moshitasa ipanquitiri shirampari iroanequi. Oshiocanaque, oquimotanaque, oshiavetacaro inchato. Ipocapiniti tsimeri, yaatapinitiro ojempequi. 20Yapiitajiro, icanti: --¿Jaoca noncanterori noshiacaaventantempirori? 21Oquempetacaro tsinane, airo tapiacairori tanta capichaji. Oconoiro oshequi tiricopane otapiantanacari. Otapiaquero maaroni, ometsotantacari. Aisati iquempetaca ashaninca. Intimerica aparoni antirori caari cameetsatatsi, irantacaajeiteri ishaninca, maaroni. 22Ari iquenaquenayeti Jesoshi nampitsipeequi, yoametantayeti. Icoaque irijate Jerosarequi. 23Isampiyeetiri: --¿Jaoca incarajeiteri oavisacojeitajanchane? ¿Arimpa incarate aparopee? Yacanaqueri: 24--Noshiacantempiro. Oquempetaca orijaniqui omorojaniqui anqueanteari inquitequi. Intime oshequi coavetachane irijateme inquitequi, iro cantaincha eiro imatirotsi irareetearo. Pimpomerentsiventearo pareetanteari inquitequi. 25Aisati oquempetacaro yantiri ashitarori ivanco. Itimi tsompoina iriori, yashitacotaca, iyavitiro ashitacorontsi. Impoiji pimpocajeivetea avirorijei, pincantavetapaaqueari: "Novincatsarite, pashitareenaro, nonqueanaque". Iro cantaincha incantavaquempi: "Te niojeitempiji jaocarica piponeari". 26Impoiji pincantajeiveteari: "Peerani aitaque pitsipajeitaquena nonampiqui avajeitaca, aisati poamejeitaquena". 27Ari incantempi: "Te niotempiji. Pijataje, pimpianaje. Oshequi pantayetiro caari cameetsatatsi. Te pincameetsateji". 28Impoiji oshequi poashiretasanotanaquea catsini, piraasanotanaquea aisati. Pineaqueri Avarama, Isaca, Jacovo, maaroni yora quenquetsatacantatsiniri itimi jenoqui, iro cantaincha avirojei, eiro pimajeitirotsi pijate: iroimpiavajempi Tasorentsi. 29Imponeajeitaquea quemisantatsiri intatiquero, acaqueroca, catonco, quirinca, maaroni quipatsipeequi. Irisavicajeitapaaque anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 30Irareetasanotaquea yora pitseencajeitaqueri. Eiro yareetatsi irinti pipincatsajeitiri. 31Irosati ipocantaca aparopee variseo. Icantapaaqueri Jesoshi: --Pijate pashiniqui quipatsi. Icoaque Eroreshi iroacantempi. 32Yacanaqueri: --Pincamantanirotaiteri yora amatavitantatsiri: "Icanti Jesoshi: 'Eiro noshiatsi. Noncanteani noavisacojeiteri neiriri camaari aisati mantsiaripee: meeca, osaitequera, aisati otsipa quitaiteri. Impoiji nomoncarataquero maaroni'". Irootaque pincanteriri. 33Aitaque nonquenaquenayete meeca, osaitequera, aisati otsipaniqui quitaiteri. Aisati ocameetsati noncame Jerosarequi: tempa anta icamapiniti quenquetsatapinitirori irineane Tasorentsi. 34Aisati icantiri Jesoshi: --Yora jerosaresati oshequi yoayetaqueri quenquetsatirori irineane Tasorentsi. Ipichaapinitaqueri itiancane Tasorentsi. Oquempetaca teapa osaramonquitiri orijanipee, oshequi nocoaveta nampatojeiterime jerosaresati: nonquemisantacayerime, iro cantaincha te incoajeiteji. 35Pamene, tecatsi amitacoterineri meeca, yojocajeitiri Tasorentsi, icantiri: "Incanteata". Eiro ineapinitajanatsi meeca. Jaocarica intimeri pincatsatenaneri, ari irineajena aisati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\