San Lucas 16

1Aisati icantiri Jesoshi iroamere: --Itimi ashitaarantincari quempoyeajiniriri iirequite, maaroni. Impoiji icanteetiri: "Icoshitaquempi yora quempoyeavetimpiriri piirequite". 2Impoiji icajemaqueri, isampitiri: "¿Paita ojita oca icanteetaquenari? ¿Paita picoshinirotantanari? Meeca poimpiajenari maaroni noirequite, pisanquenatenaro ivajiropee maaroni irevitanari. Meeca eiro noshinetajimpiritsi aisati noirequite". 3Ari iquenqueshiretanaca iriori: "Eiro meeca ishinetajanatsi novatorote nonquempoyeajeneri iirequite. ¿Paita nanteri meeca? Te noshintsiteji nontsameetanteari. Aisati nopashiventaca noncanterime atiri impashitename quirequi. 4Ja, je niotaque meeca. Noncavintsaajeiteri maaroni irevijeitiriri novatorote. Impoiji, iraacameetsajeitena anta ivancoqui: eiro ishinetantana nashinoncaaveetea". 5Ari icajemajeitaqueri maaroni irevijeitiriri ivatorote. Isampitiri yora jivatatsiri yareetapaaja: "¿Jaoca icaratiri pirevitiri novatorote?" 6Yacanaqueri: "Nirevitiri oshequi oja orivo. Ocarati nirevitiri jaachari virojaniqui 100". Icanti: "Je, queario. Jeroca paperi osanquenataca pirevitiriri. Payero paperica, pisanquenateneri otsipa, pincante: 'Nirevitimpi 50 virojaniqui jachari oja orivo'. Amataviterita novatorote". Icantiri: "Je, ari". 7Ari ijataque jivatatsiri, ipocaque itsipa. Isampitiri: "¿Jaoca ocaratiri pirevitiri novatorote?" Yacanaqueri: "Oshequi nirevitiri tirico, ocarati jainchari coshitariqui 100". Ari icantiri: "Jeroca paperica pisanquenatiniri peerani novatorote. Queario, ocarati pirevitiri 100. Tsame amataviterita. Payero oca paperica, pojocajero; pisanquenateneri otsipa, pincanteri: 'Nirevitimpi 80 coshitari, jainchari tirico'". Ari isanquenataquero. 8Impoiji iotanaque yora ivatorote yamatavitaqueri. Icantaque: "Te oncameetsateji yamatavitaquena, iro cantaincha otimi ionirotantari irayero coiteimotacariri". Queario yora tseencantatsiri ioniroti iomparitavacaajeita. Irintiquea yora quemisantatsiri te iriotasanoteji. 9Meeca noncamantajeitempi: intimerica piirequite, pincavintsaajeiteri pishaninca, pimpajeiteri coiteimotariri iriori. Eiro ipeacotarotsi. Impoiji pincamajeitanaque, pojocajeitero timimojeitimpiri, iro cantaincha iraacameetsajeitempi anta inquitequi yora picavintsaajeitaqueri. Tempa anta otimi pisavicanteari caari tsoncanetachane. 10Eirorica picoshititsi capichaji, eiro picoshititsi aisati antearoite. Iro cantaincha pincoshiterica capichaji, picoshiticari aisati antearoite. 11Ariorica pincoshiyete quirequi, iriotanaque Tasorentsi te pinquenqueshireteriji iriori: impoiji eiro ishanincatimpitsi, eiro pineirotsi inampi. 12Ariorica pincoshiteri iirequite itsipapee, ¿paitaquea impashitantempiri Tasorentsi piirequite avirori? 13Tecatsi pincantea pantaveeteneri apite pivatorote. Ariorica pinintasanoteri aparoni, eiro piquempetaritsi itsipa. Piveshireimenteari aparoni, irinti itsipa, eiro. Aisati ariorica pishintsiventeri quirequi, eiro pimatirotsi pishintsiventeri Tasorentsi. 14Ari iquemajeitaqueri variseopee icantaqueriri Jesoshi, irosati ishirontimentajeitantacari. Icoaque irashitaarantea oshequi, irootaque ishirontimentantariri Jesoshi. 15Ari icantiri: --Picoajeitaque irijijeitempi atiri picameetsajeitaque, iro cantaincha iojeitaquempi Tasorentsi. Ineacameetsavetimpi atiri, iro cantaincha iotaque Tasorentsi te pincameetsajeiteji. 16Peerani ocameetsatini piquemisantironi isanquenareni Moishishini aisati yora camantantatsiniri pavisacotantajari. Iro cantaincha areetapaaca meeca Joa, yora vaotisatantatsiri. Onashita meeca icoacaajeitaquempiri Tasorentsi. Yora Joa intanacaro icamantajeitaquempi cameetsatatsiri: irotaintsi impincatsariventajeitempi Tasorentsi. Icoasanojeiveta atiri irineeri. 17Coajica ompeanajea quipatsi aisati inquite, iro cantaincha eiro opeatsi irointi isanquenare Moishishi: icoi Tasorentsi pincanteani pinquemisantero piotanteari cameetsa pisavique. 18Tempa ocanti: "Eiro paimentarotsi pijina". Ariorica pojoquero pijinasanori paantearori otsipa tsinane, paimentearo pijina. Aisati te oncameetsateji payero tsinane joquiriri ojime. 19Ari icantajeitiri Jesoshi: --Itimi aparoni shirampari ashitaarantincari, oshequi iitsaare cameetsamaotatsiri, oshequi yoaneencaca. Maaroni quitaiteriqui yoacaajeitacari ishaninca yoari pinatasanotachari. 20Itimi aisati ashinoncaasanotachari pajitachari Irasaro. Osoncayetanaque isompopee opatsaayetanaqueri. Ari isavicapiniveta anta iqueapinitinta ashitaarantincari ivancoqui. 21Oshequi yashinoncaaca, aasanotaqueri itashe. Icoaveta iroajearome yoari yoariayetaqueri ashitaarantincari quipatsiqui. Aisati yora otsitipee yatsoyetapaaqueri ivatsaaropeequi. 22Impoiji icamaque iriori. Ijatashitaqueri inampirepee Tasorentsi, yaavajiri, impoiji yaanajiri anta itiminta Avaramani. Ocameetsaitetinta catsini. Aisati icamaque yora ashitaarantincari. 23Oshequi yashinoncaaca meeca yora ashitaarantaveitachaniri anta Sharincaveniqui, oshequi ineacatsitacaro. Yamenanaque anta osamani itiminta Avarama. Ineaqueri Avarama, jeri aisati yora Irasaro. 24Icajemacotaqueri: "Apa Avarama, pineshinoncatajena. Pincanteri yora Irasaro irovinquerota iracotsapaqui nijaqui, impoqueta aca nantsotantearori nija. Oshequi catsini nashinoncaaca aca paamariqui". 25Iro cantaincha icantaqueri Avarama: "Notiomi, pinquenqueshiretea jaoca ocantani peerani pitimaveitani quipatsiqui. Cameetsa pisaviquini catsini, irintiquea Irasaroca oshequi yashinoncaaveitani. Meeca cameetsa isavicapaaque irinti, irompa avinti oshequi pashinoncaaca. 26Aisati pineaquero nijantaitetacotaquempi, tecatsi inquenashitantempiri Irasaro. Aisati avirori, tecatsi pinquenashitantenari". 27Ari icantiri: "Eirorica pimatirotsi pincavintsayena. Iro cantaincha pintianqueri Irasaro quipatsiqui: anta ivanconiqui apani. 28Aneatsiquera anta iyepee, icarati apapacoroni. Nocoaque inquemisantacaapaajeri, ipoquicari aca. Pamene meeca narori, oshequi noquematsicatacaro catsini". 29Iro cantaincha icantiri Avarama: "Otimi isanquenare Moishishi aisati isanquenare itsipapee quenquetsatacantantatsiniri. Irootaque inquemisantajeiteri irointi". 30Ari yacanaqueri: "Je, ainiro onaveta. Iro cantaincha ariorica irineajeri camaintsiri intinaanaje, aitaque inquenqueshirejeitanajea, irojocajero caari cameetsatatsi yantajeitiri". 31Icantiri Avarama: "Terica inquemisantero sanquenarentsi, eiro aisati iquemisantiritsi tinaajantsineri".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\