San Lucas 18

1Pashiniqui quitaiteri iquenquetsatacaajeitiri aisati Jesoshi iroamere. Icoaque iroameteri inquenquetsatacaapiniteri Tasorentsi, inquearioventajeitero, eiro yoipacaajirotsi. 2Icantajeitiri: --Itimini anta nampitsiqui yora joeshitatsiri, caari pincatsatiri Tasorentsi. Aisati te irioteniji incavintsayeri ishanincapee. 3Otimi anta inampiqui aparoni tsinane, camajimentaaro. Ojatashitapinivetari yora joeshi, ocantapinivetari: "Pamitacotena, te oncameetsateji iquisapinitana yora itsipa shirampari". 4Te incoaveteaji yoranqui iramitacotero, iro cantaincha iquenqueshiretanaca: "Te nompincatsateriji Tasorentsi, aisati te noninteji noncavintsayeri itsipapee noshaninca. 5Iro cantaincha oshequi ashereaquena oca tsinane. Namitacoterota, impoiji eiro opocashitapinitajanatsi, eiro ashereapinitajanatsi aisati". 6Ari icanti Avincatsarite: --Pamene, te incameetsateji yora joeshi noquenquetsatacotiri, iro cantaincha yamitacotaquero oca tsinane cantapinitiriri. 7Irintiquea Tasorentsi, icameetsataque. Ariorica incanteani incantapiniteri quemisantatsiri, tempa iramitacoteri. 8Queariotaque oca noncamantempiri: intsipaite iramitacojeiteri Tasorentsi maaroni quenquetsatacaajeiterineri. Iro cantaincha ariorica nompiaje aca quipatsiquica ¿arimpa noneapeempi piquemisantajeiti, piquenquetsatacaajeitiri Tasorentsi? 9Pashini aisati iquenquetsati Jesoshi. Iquenquetsatacotiri yora shemetatsiri, yora tseencajeitiriri itsipapee ishaninca. Icantiri: 10--Ijataque apite shirampari ivancoqui Tasorentsi, inquenquetsatacayeri Tasorentsi. Variseo ini aparo, irinti itsipa yapatotiniri oromasati iirequite joriopee. 11Ari icatiapaaca yora variseo, icantavetapaacari: "Tasorentsi, ariove, oshequi nocameetsataque nainti. Tecatsi nante, te nonquempeteariji yora coshitantatsiri, yora amatavitantatsiri, aavioncatsiri ijina. Aisati te nonquempeteariji yora aitiriri noshaninca iirequite. 12Nametacaro maaroni tominco notitapinita apite quitaiteri, aisati nopaarantapiniyetimpiro maaroni naayetiri. Naaquerica 10, aparoni nopaquempi". 13Irinti yora apatotapinitiniriri oromasati iirequite ishaninca, icatiapaaca irinti nijanteaji. Te irishemeteji irinti, irointi oshequi ipashiventacaacaro yantayetiri, irootaque caari yamenanta jenoqui, irointi iposanejitaca. Icanti: "Tasorentsi, pincavintsaajena narori, te noncameetsateji catsini, ainiro oshequi nantane". 14Ari noncamantempi, oshequi onaveta irantane yora shirampari, iro cantaincha icavintsairi Tasorentsi. Ariorica impiaje ivancoqui iriotanaque ineacameetsatiri Tasorentsi. Irintiquea yora variseo, te inquempeteariji. Eiro ineacameetsatiritsi Tasorentsi shemetatsiri. Irinti yora caari shemetatsi impeajeri pincatsaritajantsine. 15Impoiji tsinanepee amajeitiniri Jesoshi otomipee, ocoaque impamijeiteri aisati incanteri Tasorentsi iramitacoteri. Iro cantaincha ineantacarori iroamere, itsaneacovetacari impocashiteri. 16Iro cantaincha icajemiri Jesoshi jananequipee, icantiri iroamere: --Eiro pitsaneacotanaritsi, aitaque nocoaque impocashijeitena. Pineajeitaqueri iriorijei: te intseencajeitenaji, irointi ishirejeitaquena. Maaroni quempejeitacariri irineajeiteri Tasorentsi impincatsariventajeiteri. 17Aisati, queariotaque oca noncamantempiri: maaroni caari quempetari jananequi iriori, eiro ineiritsi Tasorentsi impincatsariventajeiteri. 18Pashini quitaiteri ijatashitaqueri Jesoshi aparoni ivincatsarite jorio. Icantapaaqueri: --Oametanari, oshequi picameetsati. Pincamantena: ¿paita nanteri nojatanteari anta inquitequi, noncantaitatiyempani? 19Icantiri Jesoshi: --¿Paita picantantanari: "Picameetsati"? Itimi aparo cameetsatatsiri, yora Tasorentsi. 20Piojeitiro maaroni icantiri Tasorentsi: "Eiro paimentarotsi pijina, eiro paimentaritsi pijime, eiro picoshititsi, eiro pitseeyacotaritsi pishaninca, pimpincatsateri piri, aisati pimpincatsatero piniro". 21Yacanaqueri: --Aitaque nocantani nomoncarataqueroni: nevancaritapaini, irosati meeca. 22Iquemantacarori oca, icantiri Jesoshi: --Apanivaniji pimatero aisati: pimpimantajeitero maaroni timimojeitimpiri, pimpajeiteri ashinoncaincari ovinaro. Ariorica pimatero oca ontime oshequi timimojeitajempineri anta inquitequi. Ariorica pimpimantero pivaararo, pimpoque, poijatasanotanaquena. 23Iquemantacarori oca, oshequi yoashiretanaca. Ashitaarantincari ini, te incoyeji impimantero irovaararo, irointi yompetanacaro. 24Ineaqueri Jesoshi yoashiretanaca, impoiji icanti: --Opomerentsitimotacari ashitaarantincari irijate anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 25Tempa opomerentsitimotari cameyo inqueero omoro quitsapi, iravisantanajeari. Irioquea ompomerentsitimotasanoteari catsini irijate ashitaarantincari anta Tasorentsiqui. 26Ari isampitiri yora quemavaqueriri: --¿Ariompa? Pomerentsitaca. ¿Janicampa meeca avisacotajantsineri? 27Yacanaqueri Jesoshi: --Oca caari imatapiniti atiri, imataquero Tasorentsi irinti. 28Ari icantiri Petero: --Oametanari, nojocajeitaquero maaroni noijajeitantaquempiri. 29Yacanaqueri: --Queariotaque oca noncamantempiri: te pantsipetashitearoji. Ariorica pojocajeitajero pivancopee, pijinapee, pirentipee, pitsiropee, piripee, piniropee, pitomipee, pishintopee: iro cantaincha irootaque pojocajeitanteariri picoasanotaque impincatsariventempi Tasorentsi, eiro patsipetashitarotsi. 30Aitaque impinataquempi Tasorentsi meeca aca quipatsiquica, aisati impinataquempi anta inquitequi: paneantasanotajeari anta, pincantaitatiyempani. 31Impoiji icajemaqueri Jesoshi iroamerepee, icantaqueri: --Tsame ajajeite meeca Jerosarequi. Timatsi isanquenatacotaquenaniri peerani yora quenquetsatacantantatsiniri. Noponeaca inquitequi, natiritapaaque. Meeca anta Jerosarequi omoncarataquea maaroni isanquenatacotaquenaniri. 32Iraacantena ashaninca arori, irayena itsipapee atiri. Irishirontimentajeitena, iroashinoncaajeitena, inquitiojena, 33impasanatena, iroyena. Oncaratapaaque mava quitaiteri, nontinaanaje aisati. 34Iro cantaincha te inquemajeitavaqueroji icantajeivetacariri, icomijeitavacaro. 35Ari icaantanaca Jesoshi, iquenanaque avotsiqui, irotaintsi irareetea nampitsiqui pajitachari Jerico. Itimi anta avotsinampiqui shirampari caari amenatsi, icoacotapinijeitiri avisayetatsiri irineshinocatanaqueri, impayetanaqueri quirequi. 36Ari iquemavaque caari amenatsi ipocajeitapaaque oshequi atiri. Isampitiri itsipa: --¿Janica pocatsineri? 37Yacanaqueri: --Coraque Jesoshi, yora nasaretesati, yoijajeitiri oshequi atiri. Iravisanaje aca. 38Ari icajemacotavaqueri: --Jesoshi, aviro ishanincani Iravirini. Pincavintsaanaquenave. 39Ari icantajeitiri jivajeitiriri Jesoshi: --Pimajerete. Iro cantaincha, aiquero icantanaitii: --Jesoshi, pincavintsaanaquenave. 40Ari icatiapaaca Jesoshi, icantanaque: --Pamaqueri aca. Ari yameetaqueri. Impoiji isampitiri: 41--¿Paita picoaqueri? Yacanaqueri: --Novincatsarite, nocoaque namenaje narori. 42Icantiri: --Ari, aitaque pamenaje meeca. Pishiretaquena, irootaque pavisacotantajeari. 43Irosati yamenantanaja. Ari yoijatanaqueri Jesoshi, icantanaque: --Yamenacaajana Tasorentsi, tempa icameetsataque. Aisati iquempejeitacari maaroni amenajeitaqueriri, icantajeitaque: --Tempa icameetsataque Tasorentsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\