San Lucas 2

1Ari ipincatsariventanti Jerosarequi oromasati, ipajita Shisari Acoshito. Ari iroaquera itimapaaque Joa, icanti Shisari: --Nocoaque irisanquenatacojeitea maaroni atiripee, niotanteari jaoca icarajeitiri. 2Iro isanquenajeitantarori ivajiropee, irio Shirino pincatsariventajeitiriri shiriasati. 3Ari ijajeiti atiri anta nampitsiqui itimajeitini ishanincani peerani, isanquenatacojeitaca. 4Itimi meeca Jose anta Nasaretequi, ora timatsiri Carireaqui. Iro cantaincha ishanincatacari Iravirini: yora pincatsariveitachaniri. Iro inampini Iravirini Verequi, timatsiri anta Joreaqui. Irootaque ijatantacari Jose Verequi, irisanquenatacotantajeari irisati. 5Itsipatanacaro iroori ijinatsori, irotimataintsi ontimacote. 6Ari yareetantapaacari Verequi, irosati oquemantacaro atsicaneentaquero, niii. 7Icoayevetapaaca pancotsi irimaanteari, iro cantaincha ijaajeitacaro pancotsipee irisavicantapeempameri: irointi timatsi ivanco virantsi. Aitaque otimaqueriri otomi, jivatatsiri itimi. Oponataqueri, oaqueri ora iquempoyeanteetanariri virantsi yoari. 8Ari otsitenitanaji, ainiro anta queshiiqui isavicajeiti shentajeitiriri irovishate. 9Imapocaqueri Avincatsarite, ishipaquireacojeitaqueri, oquempetaca quitaiteri, aisati ineajeitavaqueri inampire Avincatsarite. Itsaroajeitanaque; icantaita, shiquere. 10Iro cantaincha icantapaaqueri: --Eiro pitsaroajeititsi, timatsi noncamantempiri: ocameetsatasanotaque. Pinquimoshireventajeitearo, aisati inquimoshireventearo maaroni atiri. 11Iroaquera itimaque Verequi oavisacojeitempineri: iriotaque Avincatsarite Quirishito. 12Jeroca noncamantempiri piotanteariri. Pijate ivancoquinta virantsi, pamenaiteri yora iroaquera timaintsiri; pineapaaqueri iponaaca anta ivancoqui virantsi, iponataca. 13Irosati imapocajeitantacariri oshequi jenoquisati, icantajeiti: --Tempa icameetsatasanoti Tasorentsi, 14nopincatsatasanojeitiri anta inquitequi. Aca quipatsiqui irisavicacaajeiteri cameetsa maaroni ineacameetsajeitiri. 15Ari ipiajeitanaja inquitequi, impoiji icantajeiti shentajeitiriri irovishate: --Icamantaquee Avincatsarite timaque Verequi oavisacojeiteeneri. Tsamete amenaiteri. 16Ari ishiajeitanaca, ineajeitapaaqueri Jose, jero Maria, jeri iriori otomi, iponaaca ara. 17Ari icamantajeitapaaqueri maaroni icamantaqueriri inampire Tasorentsi. 18Ari yoajeitanaque cavaco maaroni quemajeitaqueriri. 19Iroori Maria oshequi oquenqueshiretaquero oca icantajeitaqueriri, oquenqueshiretapinitaquero. 20Ari ipiajeitanaja ashitariri irovishate anta queshiiqui. Icantajeitanaque: --Tempa icameetsataque Tasorentsi. Ocameetsataque maaroni inijaaqueeri aisati maaroni icamantaqueeri. Cameetsa ini Tasorentsi. 21Ari ocarati 7 imaacotaque Jesoshi, irosati itoyeantanteetacari. Aisati ipajitiri Jesoshi: imoncarataquero icantaquerori Maria chapinqui inampire Tasorentsi. 22Ari peerani isanquenatacaaqueri Avincatsarite Moishishini: "Ariorica ontimeri tsinane otomi, onquempoyeempaya ovancoqui oncarate 40 quitaiteri: eiro ojatitsi ampatojeiteari quemisantatsiri. Ariorica omoncarataquea 40 quitaiteri, ocameetsati ojate ivancoqui Tasorentsi onquemisantantajeari aisati. Aanajeneri Tasorentsi apite sampaquiti, ariorica apite paroma. Ompapaaqueri saserote, iroyeri, impoiji intayeneri Tasorentsi. Impoiji onquempetajea aisati peerani, cameetsa ojatapinitaje aisati, onquemisantapinitaje". Timatsi pashini isanquenatiniri aisati: "Iriorica shirampari yora jivatatsiri otimiri tsinane, icoaque Avincatsarite inquemisantasanoteri, iranaacoteri impoiterineri intime. Ocameetsati iraanajeri ashitariri ivancoqui Tasorentsi, incanteri Tasorentsi: 'Jerica notomi, jivatatsiri itimi. Paitarica pincoacaaqueriri, nocoaque irantasanotempiro'". Ari ocarataque 40 quitaiteri itimantacari Jesoshi, irosati ijajeitantanaja Jerosarequi: Jose, Maria, jeri Jesoshi. Imoncarajeitaquero maaroni isanquenatiniri Moishishi ojatapinitantajeari Maria onquemisante. Aisati ocamantaqueri Tasorentsi: --Jerica notomi, nocoaque irantasanotempiro paitarica picoacaaqueriri. 25Ari itimi anta Jerosarequi shirampari pajitachari Shimeo. Quemisantasanotatsiri ini, cameetsa isaviqui, iquemisantasanotaquero Ishire Tasorentsi. Aisati yaamaari Quirishito: yora veshireacaajeitearineri maaroni joriopee. 26Ocamantaqueri Ishire Tasorentsi: "Eirotsitarica picami, pineavaqueri Quirishito: yora intianqueri Avincatsarite". 27Irosati otiancantacari Shimeo anta ivancoqui Tasorentsi; impoitapaaqueri Jose, Maria, jeri Jesoshi. 28Ineavaqueri Jesoshi, ijatashitaqueri, yatsomaavaqueri; icantiri Tasorentsi: --Novincatsarite, tempa picameetsati, 29noneaqueri oavisacotenaneri, yora picantaquenari. Meeca moncarataca, tecatsi noncoyeri aisati. Noquimoshiretaque, vetsicaquena noncame. 31Queario, pitiancaqueri iroavisacojeiteri maaroni atiri: 32irio iotacaajeiterine pashinipee atiri, iriveshireimentajeiteari maaroni joriopee quemisantajeitimpiri. 33Irosati yamenantanaca Jose, jero Maria, yoanaqueri cavaco; iquenqueshiretasanotiro icantaqueri Shimeo. 34Aisati icantajeitaqueri: --Nocoaque irineshinoncajeitempi Tasorentsi. Aisati icantiro iriniro: --Pamene, coajica oshequi piraacoteari pitomi: ipocaque ayojeitanteari avavisacojeitajea, iro cantaincha incarate oshequi ashaninca tseencajeiterineri: iroashinoncaajeitea iriori. Irintiquea pashini ashanincapee, iroveshireimentasanojeiteari pitomi. Aparo intseencajeiteri, pashini iroveshireimenteari, onconijatanteari iquenqueshirejeitiri. Irootaque icantaquerori Shimeo. 36Ari otimi aisati ivancoqui Tasorentsi tsinane pajitachari Aana: oshequi ocamantapinitiri oshaninca irineane Tasorentsi. Ipajitani irini Janoeri: iriotaque ishanincani Asere. Anteashipatasanotaque Aana: ocarataque osarintsite 84. Camajimentaaro oni, ocarataque 7 osarintsi irosati icamantacari ojimeni. Meeca osavicaque ivancoqui Tasorentsi. Ocantani: quitaiteriqui, tsiteniriqui oquenquetsatacaapinitiri Tasorentsi; oshequi opincatsataqueri. Te onquenqueshiretasanoteroji oayetari. 38Ari ojatashitaqueri Jesoshi iroori. Ocantaqueri Tasorentsi: --Ariove, noneaqueri narori. Aisati ocantajeitiri oshaninca: --Jerica yoca, iriotaque oavisacojeiterineri ashanincapee: maaroni aamaajeitariri. 39Ari imataquero Jose aisati Maria maaroni isanquenataqueri Moishishi: tempa isanquenatacairi Avincatsarite. Impoiji ipiajeitanaja Nasaretequi: timatsiri Carireaqui. 40Ari iqueveanaque Jesoshi, aisati ishintsitanaque, aiquero ijatanaque iotasanotanaque, yanaacotiri ijananequiririnte. Oshequi ineshinoncataqueri Tasorentsi. 41Ari ijatapiniti anta Jerosarequi, itsipajeitari Jose aisati Maria. Aitaque ijatapinitiri maaroni osarintsi ariorica omoncaratapaaca quitaiteri Yavisantaniri. 42Ari ocarataque irosarintsite Jesoshi 12, ijajeitanaji aisati, 43iquimoshireventaqueri Tasorentsi. Pashini quitaiteri ipiajeivetanaja maaroni ishaninca, iro cantaincha isavicanaque Jesoshi Jerosarequi apaniro. Te irioveteari ishaninca, 44yaamaashivetacari itsipajeitanajari ishanincapee pashini. Ari ishaaviniji icoacoayevetacari ishanincaqui, 45iro cantaincha te irineajeriji. Irosati ipiantanaja Jerosarequi, icoacoayevetajari, 46ocarataque mava quitaiteri. Impoiji ineapaajiri ivancoqui Tasorentsi: icarajeitiri oametantayetatsiri. Iquemisantayetiri yoametantayetiri, aisati isampijeitiri paitapeerica. 47Yoajeitanaqueri cavaco atiripee, icanti: --Pamenerite evancarica: oshequi iotantari, cameetsa yacanaqueri yora oametantatsiri, te incomitearoji. 48Aisati yoapaaqueri cavaco Jose, jero Maria. Ocantiri iriniro: --Notiomi, ┬┐paitaquea pimanapitsatantanari? Pamene, nocaratiri piritsori nocoacoayevetaquempi. Oshequi nocoiteaquempi. 49Yacanaquero: --┬┐Paita picoacoayetantanari? Tempa piote nocoasanotaque nosavique ivancoqui Apa. 50Iro cantaincha te inquemajeitavaqueriji icantavetacariri. 51Impoiji yoijajeitanajiri, ipiajeitanaja Nasaretequi. Icantani iquemisantaqueri, tecatsi incantea impiatsateari. Irointi Maria oshequi oquenqueshiretaquero maaroni oca oneayetaqueri. 52ijatatii iotasanotanaque Jesoshi, yantearitanaque. Yora Tasorentsi inintaqueri itomi; aisati ishanincapee iriori, inintajeitaqueri Jesoshi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\