San Lucas 20

1Ari pashini quitaiteri itimi Jesoshi anta ivancoqui Tasorentsi yoamejeitaqueri atiripee, icamantaqueri jaoca incantajeiteari iroavisacotantajeari. Ari ipocajeitaque yora jivatacaajeitiriri saserotepee, yora oametantirori sanquenarentsi, yora jivatacaajeitantatsiri, maaroni. 2Icantajeitapaaqueri: --Pincamantajeitena janica peaquempiri pincatsari: ¿janica tiancaquempiri pantayetantarori oca? 3Yacanaqueri: --Aisati narori, timatsi nosampijeitempiri. Pincamantajeitena: 4¿janicampa tiancaqueriri Joa ivaotisatanti? ¿Iriompa Tasorentsi tiancaqueriri? Terica, ¿iriompa tianquiriri atiri? 5Te irancajeiteriji, irointi icantavacaajeitanaca: --¿Paita ancanteriri? Ancanteririca: "Irio Tasorentsi tianquiriri", icantajeiteecari: "¿Paita caari piquemisantantari?" 6Irompa ancanteririca: "Irio atiri tiancaqueriri", tempa inquisajeitaquee atiripee. Ipitseecari. Icantajeitaque iriori itiancaqueri Tasorentsi Joa ivaotisatanti. 7Ari impoiji icantajeiti: --Te niojeiteji janicarica tiancaqueriri Joa. 8Irosati icantantari Jesoshi: --Aisati narori, eiro nocamantimpitsi janica tiancaquenari. 9Impoiji aisati iquenquetsatacaajeitiri Jesoshi atiri, jero oca ishiacantiniri: --Itimini panquitirori ova anta iipatsitequi. Impoiji icantaqueri iratirite: "Pamenenarorica, coajica ariorica oitsoquitanaque, paaqueyea avirori cashetani oitsoqui, cashetani pimpena narori". Icantajeiti: "Ari cameetsa". Impoiji ijatanaque pashiniqui quipatsi, peerani ipeaca. 10Impoiji omoncarataca irayetero oitsoqui. Yora ashitarori irovate itiancaque yora inampire: "Pijataite anta otiminta novate, picoacotaiteri yora amenanarori impaarantena cashetani". Ari ijavetaca, iro cantaincha iquisajeitavaqueri, ipasanatavaqueri, yoipiavajiri. Tecatsi impavaqueri. 11Impoiji itiancavetacari pashini inampire, iro cantaincha ishirontimentavacari, ipasanatavaqueri, yoipiavajiri. Tecatsi impavaqueri. 12Impoiji itiancavetacari pashini aisati, iro cantaincha ipasanayetavaqueri, tac, tac, oshequi irirajanive. Yojocanajiri aisati. 13Iotantacari yora ashitarori, icanti: "¿Paita nanteri meeca? Irioyeata nontianqueri notomi nonintasanotiri. Ariorica irineajeitavaqueri irinti, impincatsatavaqueri". Ari itiancavetacari iriori. 14Ineantajeitavacariri, icantavacaajeitanaca: "Pamenerite itomi ashitarori iipatsite. Ariorica incame iriri, iriotaque ashitajearoneri. Tsame avavaqueri, impoiji ashijeitajearo ainti quipatsi". 15Ari yaajeitavaqueri, shepi. Yaajeitanaqueri anta ocaratapaaque iipatsite, yoajeitaqueri, shemi. Irootaque iquenquetsatacaajeitaqueriri Jesoshi. Impoiji isampijeitiri: --Aamaaca, ¿jaoca incanteriri yora ashitarori iipatsite? 16Tempa irijate iriori, inquisasanojeitaqueri tsameevetanariri iipatsite, iroapaaqueri. Impoiji iramenaje pashini tsameetajenerine. Ari icantajeiti quemajeitaqueriri: --Te oncameetsateji irimajeitero oca, eiro ishinetiritsi Tasorentsi. 17Yamenajeitaqueri Jesoshi, icanti: --¿Pijivetacampa eiro imatirotsi? ¿Paitampa otimantacari oca sanquenarentsi? Tempa ocanti: "Itseencaquero yora vetsicavetarori pancotsi otincami, yojocajiro. Iro cantaincha ipeaquero Tasorentsi antearo otincami pancotsi". ¿Paita oshiacantiri? 18Incarajaque maaroni pariatsiri mapiqui, ariorica ontsinacapaaqueri atiri oca mapi, ompeaqueri ovane quipatsi, ontsoncaqueri. Narotaque shiaquerori mapi: nompoyereajeitaqueri maaroni quisajeitaquenari. 19Yora jivatacaajeitiriri saserotepee, aisati yora oametantirori Sanquenarentsi icoajeiveta irayerime meeca Jesoshi, tempa iojeitaque ishiacaventiri iriori. Irayerime, iro cantaincha itsaroacaajeitacari atiripee, icanti: "Eiro airitsi, iquisacoventaricari ashanincapee". 20Impoiji itiancaqueri saserote ishaninca: --Meeca pijate pamatavitaiteri yora Jesoshi. Pishiacantamempeapeempa picoaque pinquemisanteri, iro cantaincha, pincomitacayeari irineane. Ariorica incomitanaquearo incanteri, pishintsite pimpoque pincamantapeena. Impoiji ancamanteri pincatsari icantaqueri. 21Ari ijatashitaqueri Jesoshi, icantapaaqueri: --Oametanari, niojeitaque oqueariotasanotaque maaroni picantaquenari aisati maaroni poametaquenari. Te pamenashiteariji ashaninca piotanteari icameetsatirica, irointi piotasanotaqueri iquenqueshiretiri. Aisati cameetsa poamejeitaquenaro icoacaajeitaquenari Tasorentsi. 22Meeca pincamantena: ¿ocameetsatimpa ampajeiteri yora ivincatsarite oromasati airequite icoacotaqueeri? ¿Eirompa apiritsi? 23Ari iotaqueri Jesoshi icoajeiveta iramataviterime. Icantiri: --¿Paitaquea picoantari pincomitacayenaro noneane? 24Poniajayenari iitsoqui piirequite. ¿Janica ishiavorotaqueri aca quirequiqui? ¿Janica ashitarori ivajiro isanquenataqueri? Yacanaqueri: --Iro ivoro ivincatsarite oromasati, aisati osanquenataca ivajiro: yora Sesari. 25Ari icantiri Jesoshi: --Ocameetsataque pimpincatsateri yora Sesari, iro cantaincha ocameetsataque aisati pimpincatsatasanoteri Tasorentsi. 26Tecatsi icantajeitea incomitacayeari irineane Jesoshi, cameetsa yoametantasanotaque. Yoajeitanaqueri cavaco yora amataviterinemeri, irootaque imajerejeitantacari. Tecatsi incantajeri aisati. 27Impoiji ijatashitaqueri saroseo Jesoshi. Icantaque iriori saroseo eiro itinaajeitajatsi camayetatsiri, eiro ijajeititsi inquitequi. Ari icantapaaqueri: 28--Oametanari, peerani isanquenataqueroni Moishishi. Icanti ariorica iraavetearo shirampari ijina, impoiji incamaque. Eirorica itimacairo ijananequite, cameetsataque iraajero irirentini. Impoiji intimerica otomi irishiacantajeri itomini irirentini. 29Ariorica itimi shirampari irirenti 6. Yaavetaro ijina, impoiji icamaque. Te intimeji itomi. 30Impoiji yaavetajaro iriori irirentini. Aisati te intimacayeroji ijina itomi, impoiji icamaque iriori, toren. 31Aisati iquempetaca pashini irirentini. Yaavetajaro tsinane, impoiji aisati icamaque. Aisati iquempejeitaca maaroni irirentini. Tecatsi timacayerone otomi. 32Ari impoitanaque iroori tsinane, ocamaque. 33Meeca pincamantena: queariorica intinaajeitanaje maaroni camajeivetainchari, ¿janica jinantajearone oca tsinane? Tempa icarajeiveta aayevetaroniri 7. 34Ari yacanaqueri Jesoshi: --Queario, aca quipatsiqui yamejeitacaro shirampari yairo ijina. Aisati tsinanepee aajeiti ojime. 35Ari irointinaajeitajeri Tasorentsi maaroni atiri ineacameetsatiri, iro cantaincha anta inquitequi eiro yaajitsi ijina. Aisati tsinane, eiro aajitsi ojime. 36Aisati eiro anta icamajitsi aisati, inquempejeiteari maaroni inampirepee Tasorentsi, saviquimojeitiriri: te incamajeiteji iriori. Icantani yaneajeiti. Aisati intomintasanojeiteari maaroni atiri yora irointinaajeitajeri. 37Peerani iotitani Moishishini intinaajeitanaje camayetatsiri. Iquenquetsatacotantarori totseequi otaavetaca, iquenquetsatacotiri aisati Avincatsarite. Icantini: "Iquemisantiri Avarama Tasorentsi. Aisati Isaca iquemisantaqueri, jeri aisati Jacovo". 38Pineaquero, te incanteji: "Iquemisantaveitarini Avaramani". Yaneanaji Avarama aisati itsipapee, irootaque icantantacari: "Iquemisantiri". 39Impoiji icantayetiri aparopee oametantirori sanquenarentsi: --Oametanari, cameetsa oca picantaqueriri. 40Ari itsaroacaajeitacari irisampitajerime aisati. 41Pashini aisati icantaqueri Jesoshi: --¿Paita picantajeitantari: "Iriotaque Quirishito ishanincani Iravirini"? 42Tempa peerani ipampoyeaventirini Iravirini Tasorentsi, isanquenataquero oca: "Yora Tasorentsi, icantaqueri novincatsarite: 'Notomi, pisavique aca nacosanoriqui, pincaratena ampicatsarijeite, 43irosati impincatsajeitantempiri maaroni quisajeivetaquempiri'". 44¿Iriompa Quirishito ishanincani Iravirini? Iriorica ishanincani, ¿paita icantantariri peerani: "Novincatsarite"? Te pamejeivetearoji pimpincatsajeiteri impoitatsiri itimi. 45Impoiji iquemajeitaqueri atiri Jesoshi, yoamejeitaqueri iroamerepee, icantaqueri: 46--Paamayeariyea yora oametantajeitirori sanquenarentsi. Oshequi icoaque inquenaquenatsantsanayete. Icoaque aisati cameetsa iraacameetsajeitavaqueri ishaninca anta nampitsiqui. Aisati anta pancotsiqui apatojeitantapinitari, icoaque irisaviquimotapiniteri pincatsaripee. Aisati ariorica yampatojeita atiri yoajeita, icoaque quiso iroapiniteri pincatsaripee. 47Oshequi ishiacantanirota. Osamani iquenquetsatacaamempeacari Tasorentsi. Icoaque irijitashijeitanteariri ishaninca iquemisantasanoti. Iro cantaincha yamatavitapinitiro camajimentaaro, icoshitantarori timimojeivetarori. Queariotaque oca noncamantempiri: iroasanquetaasanojeitaqueri Tasorentsi, catsini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\