San Marcos 1

1Meeca noncamantempiro cameetsatatsiri. Noncamantempi yoavisacotanti Jesoquirishito. Tempa iriotaque itomi Tasorentsi. 2Peerani isanquenatini camantantatsiniri pajiveitachaniri Isayashi. Jero oca isanquenatiniri: "Icantiri Tasorentsi itomi: 'Pinquemena, notiomi. Nontianqueri quenquetsatacotempineri, irijivatanaquempi. Incantajeiteri atiri: Paamaajeiteari Quirishito, pincameetsashirejeitanaque. 3Inquenquetsatacaajeiteri ishaninca caaraiteriqui. Incantajeiteri: Pincameetsashirejeitanaque oncanteata ariorica impoque Avincatsarite, irineacameetsajeitantapeempiri'". 4Ari moncaratapaaca icantiniri peerani Isayashini. Yareetapaaca caaraiteriqui Joa, yora vaotisatantatsiri. Icantajeitaqueri ishaninca: --Pinquenqueshireempa, eiro piquempetajatsi peerani. Ariorica pojocasanojeitajero pantajeiveitaniri, ari novaotisajeitaquempi, impoiji iriojeitanaque atiri icavintsaajeitaquempi Tasorentsi, eiro iquenqueshireacotajimpirotsi pantaveitaniri. 5Ari ijatashijeitaqueri maaroni joreasati, aisati maaroni jerosaresati, icamantajeitapairi: --Ainiro nantayetiri caari cameetsatatsi. Nocoaque navisacotaje. Ari ivaotisajeitavaqueri Joa Joriraniqui. 6Irio iquitsaatari tijachari iviti cameyo. Ishiticatsaquitari meshinantsitsa. Yoapinitari quentori aisati ija pitsi. 7Ari icamantapinitiri ishaninca: --Coraque impoitapeenaneri, yanaacotaquena, ipincatsaritasanoti irinti. Nopincatsatasanotaqueri catsini, narori notseencaja narosati. 8Novaotisajeitaquempi nijaqui, iro cantaincha intianquempiro irinti Ishire, ontsipajeitantempiri. 9Ari pashini quitaiteri yareetapaaca Jesoshi. Iponeaca Nasaretequi, timatsiri Carireaqui. Ivaotisatavaqueri Joa Joriraniqui, 10impoiji yaatanaji. Yamenanaque jenoqui, irosati ineantavacaro Ishire Tasorentsi. Omapocapaaca aniireashitapaaqueri, oshiaqueri sampaquiti. 11Iquematiiri Tasorentsi icantiri: --Avirotaque notomi nonintasanotiri. Oshequi noquimoshireventasanotaquempi. 12Impoiji aanaqueri Ishire Tasorentsi caaraiteriqui. 13Itimaiti anta ocarataque 40 quitaiteri. Yora Satanashi ineantavetacari, irantacayerime caari cameetsatatsi. Aisati tecatsi ishaninca intsipateari, irinti timatsi covencayetatsiri, iro cantaincha intacojeitacari inampirepee Tasorentsi. 14Ari pashini quitaiteri yashitacoyeetaqueri Joa caravosoqui. Impoiji ijatanaji Jesoshi Carireaqui. Icamantajeitaqueri ishaninca jaoca icanta Tasorentsi yoavisacotanti. 15Icantajeitaqueri: --Irotaintsi impincatsariventajeitajee Tasorentsi. Pinquenqueshireempa, eiro piquempetajatsi peerani: te pincameetsaveiteani. Pinquemisantajeite pavisacotantajeari. 16Ari pashini quitaiteri ishiteatanacaro Jesoshi incajare timatsiri Carireaqui. Ineapaaqueri Shimo, aisati irirenti, Antirishi. Iquitsati incajarequi: aitaque icantapinita, iquitsatapinitiri shima. 17Icantapaaqueri Jesoshi: --Poijatanaquena, nocoaque pinquemisantacaapiniteri atiri. 18Irosati yojocantanacaro iitsarite, yoijatanaqueri. 19Capichaji yovaavetanaca aisati, ineapaaqueri Santiaco, Joa, apite: iriotaque itomipee Severeo. Isavicajeiti ivitoqui, ishiticayetiro iitsarite. 20Icajemapaaqueri, yoijajeitanaqueri. Yojocanaqueri iriri, isavicaque irinti pitotsiqui, icarajeitaqueri amitacojeitiriri. 21Impoiji yareetapaaja Jesoshi Caperenaoqui, icarajeitiri iroamerepee. Irootaque saavaro, imaoreajeitantari, iqueajeitapaaque pancotsiqui yapatojeitantari. Yoametantapaaque. 22Yora atiripee, yoajeitanaque cavaco, icantajeiti: --Pineaqueri, cameetsa yoametantasanotaque, iotasanoti irinti. Te inquempeteariji yora oametapinijeiveteerori sanquenarentsi: te iriotasanoteji irinti. 23Aisati itimi anta pancotsiqui aparoni shirampari neiriri camaari. 24Icajemacotavaqueri Jesoshi, icantavaqueri: --Niotaquempi: aviro nasaretesati, aisati aviro itomi cameetsari Tasorentsi. ¿Paita pipocashitantanari? ¿Arimpa pintsoncajeitapaaquena? 25Icantiri Jesoshi camaari: --Pimajereiteteve. Pinijantareanajeri noshaninca. 26Ari yampitsiitacaanacari ashaninca, antearojenca icajemanaque, irosati inijantareantanajari camaari. 27Aisati yoajeitanaque cavaco ishaninca, maaroni. isampitavacaanaca: --¿Pineaquerompa imataqueri? Iroaquera aquemaquero oca yoametaqueeri. Aisati imataqueri camaari, itiancaqueri: itsaroacaitacariteemi. 28Irosati iquenquetsatacotantajeitacari maaroni carireasati. 29Ari iponeajeitajari pancotsiqui yapatojeitantari, ijajeitanaque ivancoqui Shimo, jeri Antirishi. Yoijajeitanaqueri Santiaco aisati Joa. 30Icamantiri Jesoshi: --Ojoquiitaca irairo Shimo, aaquero catsiirentsi. Jero onta nariainchari. 31Ari ijatashitanaquero, yacatsavacotapaaquero, yoisavicapaajiro. Irosati opeantanaja ovatsiire, irosati opajeitantacari iroyeari. 32Iqueanaji catsirincaiteri, irotanaintsi ontsitenijencaiteanaje, yamayetaqueneri Jesoshi maaroni mantsiayetatsiri, aisati maaroni yatajeaoncayetiri camaari. 33Maaroni nampitsiquiniri yapatojeitapaaca omoroqui pancotsi. 34Isavicajeitapaaque maaroni mantsiayetatsiri, onashiyetaca imantsiarepee. Yoavisacojeitajiri. Aisati icantaqueri camaari: --Pinijantareajeitanajeri yora patajeaonquiri, aisati pimajerejeite. Yora camaari, iojeitaqueri Tasorentsi ini Jesoshi, irootaque caari icoanta Jesoshi incamanteri atiri. 35Oquitaitetanaque, tsiteniquera itinaamanaja Jesoshi. Ijatamanaque anta tecatsi timatsine, iquenquetsatacairi iriri. 36Icoacoayetajiri Shimo aisati itsipajeitari. 37Ineantapaajariri, icantapaaqueri: --Icoacoajeitaquempi maaroni ashaninca. 38Ari icantavaqueri iriori: --Ari inajini. Tsame avaanajea otsipapeequi nampitsi. Aitaque anta nonquenquetsatacaajeiteri itsipapee atiri, irootaque nopocantacari quipatsiquica. 39Iquenaquenayetanaque, itsoteajeitaquero nampitsipee anta Carireaqui. Iquenquetsatacaapinitaqueri ishaninca anta yapatotapinijeitanta, yoavisacojeitaqueri maaroni neiriri camaari. 40Pashini quitaiteri ijatashitaqueri patsaatsiri, icantapaaqueri: --Tempa aviro pincatsari, pincavintsayena. Ainiro pitasorenca: pinintirica poavisacotajena, ari pimataquero. 41Oshequi icavintsaasanotavaqueri. Ari yacotashitavaqueri, ipamitavaqueri. Icantavaqueri: --Je, noninti: aitaque pavisacotaje. 42Irosati opeantanaja ivatsaaro, yavisacotanaji. 43Itiancajiri, icantasanotiri: 44--Noncantempi: eiro picamantayetiritsi itsipapee, irinti pijatashiteri saserote. Pinijaapaajeri pavisacotaji. Pimoncaratero icantiniri Moishishini: poyeneri Tasorentsi pivira iriotanteari pishaninca pavisacotaji. 45Ari ijatanaque, iro cantaincha icamantacoyetaquero, yovaraaquero. Iotacojeitaqueri Jesoshi, irootaque caari ijatanta nampitsiqui. Itimaiti anta ocaraiteti. Ijatashijeitaqueri atiri poneayetachari otsipapeequi nampitsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\