San Marcos 10

1Ari yovaanaja Jesoshi, iquenanaji Joreaqui. Aisati ijataji intatiquero Joriraniqui. Yapatotimentajari aisati oshequi atiri, yoamejeitapaajiri. Tempa aitaque yametaro yoametantapiniti. 2Ipocashitapaaqueri variseo. Icoaveta incomitacayearime Jesoshi, irootaque isampijeitantapaacariri: --¿Oshinetantampa irojocajero shirampari ijina? 3Yacavaqueri: --¿Paitampa icantimpiniri Moishishi? 4Yacajeitanaqueri iriori: --Icantini Moishishi: "Pisanquenatajenero pijina, pincamantajero: 'Nojocajempi'. Impoijiquea oshinetantajea irosati pojocantajearori". 5Icantanaqueri Jesoshi: --Te incoaveteaji Tasorentsi pojocajero pijina, iro cantaincha te ontimeji piquenqueshireantari, irootaque isanquenatantimpironiri Moishishini oca. 6Peerani intantacarori yovetsicantaque Tasorentsi, yovetsicaqueri shirampari. Aisati iroori tsinane yovetsicaquero. 7Irootaque yojocantariri shirampari iriri, aisati iriniro, irantearori ijina. 8Ari icarati shirampari, aisati tsinane: apite inavetaca. Iro cantaincha, ariorica irayero ijina, inquempetaquea apaniro irinaque: quiso iroavacaya. 9Ari ineaqueri Tasorentsi apaniro inaque, meeca eiro pinijantareacaajiritsi. 10Ari itimapaaji anta pancotsiqui. Isampitajiri aisati iroamere: --¿Jaoca ocantari oca picantaqueriri? 11Icantiri: --Janicarica joquerone ijina, ariorica iraaje otsipa tsinane, tempa iraimentearo ijinasanori. 12Aisati oquempeta iroori tsinane, ariorica ojocajeri ojime, aajerica pashini shirampari, tempa aimenteari ojimesanori iroori. 13Ari yameetapaaqueneri jananequipee, icantapaaqueri Jesoshi: --Pincanteri Tasorentsi cameetsa irisavicacaajeiteri yoca jananequipee. Iro cantaincha icantavaqueri iroamerepee: --Eiro pamiritsi jananequipee, pashereiricari oametanari. 14Te onimoteriji Jesoshi yantiri iroamere. Icantiri: --Pishineteri impocashitenata jananequi. Eiro pitsaneanatsi. Pineaqueri yoca jananequi, ishirejeitaquena: ipincatsariventajeitiri Tasorentsi maaroni quempejeitariri iriori. 15Queariotaque oca nocamantasanotimpiri, irinti jananequi ipincatsatiri Tasorentsi. Irompa irinti yora caari shiiri jananequi, yora caari pincatsatiri Tasorentsi, eiro ijatitsi irinti anta ipincatsaritinta. 16Yavitsanojeitavaqueri jananequi, ipamitaqueri iitoqui. Icantajeitiri: --Cameetsa irineshinoncatempi Tasorentsi. 17Ari ijataji Jesoshi, iquenanaji avotsiqui. Ishiapaaca aparoni shirampari, itiyeroashitapaacari. Icantiri: --Oametantatsiri, cameetsari pini. ¿Paitampa nanteri naneantajeari, noncantaitatiyempani? 18Icantiri: --¿Paita picantantanari: "Cameetsari pini"? Tecatsi cameetsatatsine, irinti apaniro Tasorentsi icameetsati. 19Piovintsataquero oca icantacantiniri Moishishini: "Eiro poantitsi. Eiro paimentarotsi pijina. Eiro paimentaritsi pijime. Eiro picoshititsi. Eiro pitseeyacotaritsi atiri. Eiro pamatavitantitsi paitanteariri yashiyetari pishaninca. Pimpincatsateri piri, aisati piniro". 20Icantanaqueri iriori: --Pamene, ainironi nevancaritapaini, aitaque notsoteaquero maaroni ocapee, irosati meeca. 21Yora Jesoshi, yamenanaqueri, inintaqueri. Icantaqueri: --Ainiro apanivani caari pimati. Pijate meeca pimpimantayetero maaroni pashiyetari. Pimpashijeiteari caari ashitaarantachane, pashini paapaaje pivaararo inquitequi. Impoiji, tsame, poijatanaquena. 22Iquemavaitiiri icantaqueriri, yoashiretanaca. Iro yoashiretantanacari oshequi timimotiriri irovaararo. Icantavorotanaca, ijatanaji. 23Ari ipitsocashitanacari Jesoshi iroamere, icantiri: --Yora ashitaarantachari opomerentsitimotari irijate anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 24Iquemavaitiiri iroamere, yoajeitanaque cavaco. Yapiitajiniri aisati Jesoshi, icantiri: --Evancari, aitaque opomerentsitaca pijate anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 25Tempa opomerentsitaca inqueero cameyo omoroqui quitsapi. Iroquea irointi pomerentsitasanotachari irijate ashitaarantachari anta ipincatsaritinta Tasorentsi. 26Yoajeitanaqueri cavaco catsini iriori. Icantavacaanaca: --¿Janicampa meeca avisacotajantsine? Opomerentsitasanotaca. 27Yamenanaqueri Jesoshi, icanti: --Eiro imatashitarotsi atiri iroavisacotajea irisati, irintiquea Tasorentsi matacayerine iroavisacotajeri. Tecatsi pomerentsitimotearine irinti. 28Impoiji Petero icantanaqueri iriori: --Naroquea nainti, aitaque nojocayetaquero maaroni, paitarica nashijeiveitaniri, noijatanaquempi meeca avirori. 29Icanti Jesoshi: --Queariotaque oca noncantempiri. Ariorica pincoaque poijatanaquena, eiro patsipetashitarotsi pojocayetero pinampi, pirentipee, pitsiropee, piniro, piri, pijananequitepee, poanepee. Aisati ariorica pincoaque pinquemisantacayeri pishaninca, eiro patsipetashitarotsi. 30Queario, inquishimentempiro piquemisantaquena, ompomerentsivetea, iro cantaincha eiro patsipetashitarotsi. Ariorica pojocanaquero aparo, impajempi Tasorentsi 100: pivancopee, pirentipee, pitsiropee, piniropee, pijananequitepee, poanepee, maaroni. Aitaque coajica ontimimojeitempi oshequi anta paneasanojeitapaajenta, pincantaitatiyempani. 31Ainiro pincatsarivetachari meeca, iro cantaincha coajica eiro ipincatsaritajitsi; ainiro meeca yora caari pincatsariyetatsi, iro cantaincha coajica impincatsarite irinti. 32Ari iquenajeitanaque avotsiqui, irotaintsi irijajeite Jerosarequi, ijivatanaque Jesoshi. Yoajeitanaqueri cavaco oijajeitiriri, aisati itsaroajeitanaque. Ari yapatotiri aisati yora 12 iroamere, icantiri: --Pinquemena. Tempa noponeaca inquitequi, natiritapaaque. Meeca ajate Jerosarequi. Coajica iraacanteetena anta, iraavaquena jivatacaajeitiriri saserotepee, aisati oametantirori sanquenarentsi, iroacantaquena. Iraacantajena aisati, iraantenari pashinisati atiri. 34Irishirontimentajeitaquena, inquitiojena, impasanatena, iroyena. Omavatapaaque quitaiteri, irosati nontinaantanajeari. 35Ipoqui quempeji Santiaco, jeri Joa, yora itomipee Severeo. Icantiri: --Oametantatsiri. Nocoaque pishinetenaro paitarica noncoacotempiri. 36Icantavaqueri Jesoshi: --¿Paita picoiri noshinetempiri? 37Icantiri: --Coajica pimpincatsaritasanote, pishinetena nosaviquimotempi pacosanoriqui. Irio iyeca irisaviquimotempi pampatequi, nonquempejeitempi avirori pipincatsariti. 38Icantiri Jesoshi: --Te pioteji paitarica picantaquenari. Pamene, oshequi nonquematsicatearo narori, ¿arimpa pimatero oshequi pinquematsicatearo avirori? 39Icantanaque iroamere: --Je, ario nomataquero. Icantiri: --Je, aitaque ontime coajica pinquematsicateari. 40Iro cantaincha tecatsi noncantea noshinetempi pisavique nacosanoriqui, aisati nampatequi. Irintiquea cantatsineri Tasorentsi janicarica saviquimotenaneri: iotitacarini peerani yora saviquimotenaneri. 41Iquemajeitantacariri yora itsipapee iroamere, iquisanentanaqueri Santiaco aisati Joa. 42Icantajeitiri Jesoshi: --Caate, pimpocajeite. Pioti itimi ivincatsaritepee pashinipee atiri. Iperanayetacari ishaninca iriori. Aisati yora savicacaajeitiriri iriori, iperanajeitacari ishaninca. 43Eiro piquempejeitaritsi avirori. Aintiquea ariorica pincoaque pimpincatsariventajeiteri pishaninca, pintacojeiteari maaroni pitsipajeitari. 44Aisati ariorica pincoaque pisavicacante, ari pintacojeiteari maaroni pitsipajeitari. 45Noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque. Te iro nompocantea nonampiteari atiri, irointiquea nopocanta nintacojeiteari itsipapee. Aisati noncamimenteri oshequi atiri, noavisacotanteariri. 46Ari yareetaca Jesoshi anta nampitsiqui pajitachari Jerico. Yovaanaja aisati, itsipajeitanacari iroamerepee aisati oshequi apatojeitainchari. Ainiro isavicaiti avotsinampiqui shirampari pajitachari Timeojani, iriotaque itomi Timeo. Icamarajati Timeojani, icoacotapinitiri atiri impashiteari quirequi. 47Iquemacotavaqueri impoque Jesoshi, yora nasaretesati. Iroaquera iquemacotavaqueri, icajemavaqueri, icantiri: --Jesoshi, tempa aviro ishanincani Iravirini, pineshinoncatapaajena narori. 48Oshequi atiri ishintsitsajeitaqueri: --Pimajerete. Iro cantaincha aiquero catsini icajemasanotanaji aisati: --Aviro quempetajariri Iravirini. Pineshinoncatena narori. 49Icatiapaaca Jesoshi, icanti: --Pincajemeri. Icajemeetiri camarajari, icanteetiri: --Piveshireanaquea, pincatianaje. Icajemimpi yonta. 50Irosati yojocantanacaro yoicotari, icatianaca, cati. Ijatashitanaqueri Jesoshi. 51Icantavaqueri Jesoshi: --¿Paita picoacotanari? ¿Jaoca noncantajempiri? Yacanaqueri camarajari: --Apa, nocoaque namenaje. 52Icantiri Jesoshi: --Meeca pijataje. Pishiretaquena, irootaque pavisacotantajeari. Irosati yamenantanaja, yoijatanajiri avotsiqui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\