San Marcos 2

1Pashini quitaiteri ipianaja Jesoshi Caperenaoqui. Iquemacojeitajiri areetaja ivancoqui. 2Yapatojeitaca oshequi atiri, ijaapaaca pancotsiqui. Tecatsi inquenapee pashini inquempejitantapeemparori omoro. Iquenquetsatacaajeitaqueri Jesoshi. 3Ari icompitacotapaaqueri choritatsiri. Icarati amiriri itsipasati. 4Tecatsi inquempejitantapeempariri Jesoshi, yojocaajeitavaqueri atiripee. Ari yataitacaanaqueri otataroqui pancotsi. Itatareapaaquero, itampaticataquero inaquenta Jesoshi. Imataquero omoro, ari yoaniitacotaqueri inareantariqui. 5Iotavaqueri Jesoshi ishirejeitacari, irootaque icantantacariri: --Noshaninca, ainiro pantayetiri, iro cantaincha eiro noasanquetimentimpirotsi, aitaque noavisacotajempi. 6Ainiro anta isavicaiti oametantirori sanquenarentsi. 7Icantashiretaque iriori: --¿Paita icantashinirotantarori oca? Ijitasorentsinirotacateemi. ¿Jaoca incanteriri iroavisacotanteariri? Tempa apaniro yoavisacotanti irinti Tasorentsi. 8Ioshiretashitaca Jesoshi icantashiretaqueri, icantiri: --¿Paita picantashiretantari? 9¿Paita pomerentsitasanotachari? ¿Pomerentsinimpa nocantiriri yoca choritatsiri: "Eiro noasanquetimpitsi, irointi noavisacotajempi"? Te ompomerentsiveteaji: eiro piojeititsi nomaterorica. Irointi pomerentsivetacha noncanteri yoca: "Pincatianaje, paajero pinariantavetari, paniitanaje". Tempa onconijatasanotanaque nomaterorica. 10Aca quipatsiquica nocavintsaajeitiri caari cameetsatatsi, aisati noavisacojeitaqueri. Nocoaque piojeite ainiro notasorenca noavisacotanteariri. Ari icantaqueri choritatsiri: 11--Nocantimpi, pincatianaje, paanajero pinariantaniri, pijataje pivancoqui. 12Irosati icatiantanaja, yaanajiro inariantaniri, isoquijanaji. Ineajeitavajiri ishaninca, yoajeitanaque cavaco. Icantajeitanaque: --Tempa icameetsatasanoti Tasorentsi, te aneapiniteroji peerani quempetarori oca. 13Ipianaja Jesoshi aisati otsapijaqui incajare. Yapatotashijeitapaajari aisati atiri, yoametavajiri. 14Impoiji yovaanaja aisati. Ineapaaqueri Irevi, yora itomi Arijeo, isavicaiti pancotsiqui yapatotapinitiri quirequi: yapatotapinijeitiniri oromasati. Icantapaaqueri: --Tsame, poijatanaquena. --Ja, tsamequeti. Ari icatianaca, yoijatanaqueri. 15Ari ijajeitanaque ivancoqui Irevi. Yoacaajeitapaacari oshequi oijajeitiriri Jesoshi, iroamere, apatotapinitiriri quirequi, maaroni. Jeri aisati yoacaacari caari cameetsayetatsi. Yareejeitapaaca oametantirori sanquenarentsi, variseo ini. Ineacotapaaqueri Jesoshi yoimojeitacari caari cameetsayetatsi. Isampitapaaqueri iroamere: --¿Paita itsipajeitantariri yocapee, yoajeita? Te incameetsajeiteji. 17Ari iquemavaqueri iriori Jesoshi, icantiri: --Yora caari mantsiatatsine te incoyeji aavinterineri, irintiquea mantsiatatsiri. Te iro nompocantea noncajemeri cameetsatatsiri, irintiquea caari cameetsatatsi. 18Ari itijeita iroamerepee Joa aisati iroamerepee variseo. Yora atiri ipocashitiri Jesoshi, icantapaaqueri: --Jeri meeca itijeita iroamerepee Joa, aisati iquempejeita iroamerepee variseo. ¿Paita caari ititanta poamerepee avirori? 19Ari icantavaqueri Jesoshi: --Oquempetaca ariorica iraye shirampari ijina, incajemajeiteri ishaninca inquimoshireventajeiteri. Ariorica irareejeitapeempa, ¿arimpa intijeitapeempa iriori? Eiro. Tempa iriveshireimentapeempari. Pineaquero, meeca nocarajeitiri noamerepee: ¿paita nontitacanteariri? 20Aisati, ariorica irojocajeitanajeri ishaninca aatsiri ijina, impoijiniquea intijeitanaquea. Aisati coajica, nojocanajeririca noamerepee, iroashiretacojeitanaquena, irosati intijeitantanaquea. 21Tempa ajacapinitiro quitsaarentsitsara, irootaque oshiricamaotantari. Impoiji, te oncameetsateji impataqueetero nianqui iroaquerari: tequera oshiricamaoteji irointi. Impataqueeterome, impoiji ariorica inquiveetajerome aisati, oshiricamaotanaqueme iroori iroaquerari, antsiviacaaquerome maatsarantsi. Impoiji ontsereacaaquero iroaquerari. 22Ariorica ampeantantajearime pearentsi iroaquerajari peesatitatsiri imeshina, tempa ari intapianaqueame, intoncanaqueme. Aitaque intsereanaqueme, aisati amparajatanaqueame iroaquerajari, chararara. Tempa apeantantapinitaro iroaquerajari imeshinaqui iroaquerari. Pineaquero: iroaquerari oca noamejeitimpiri, te oncameetsateji onconoyearo ora yoametapinijeitimpiniri intaroniri. 23Ari pashini saavaro iquenanaque Jesoshi panquirentsiqui, itsipajeitari iroamerepee. Ari nianqui yaviitapairo iroamere oitsoqui tirico, itaquireiro otaqui, yoajeitaro oitsoqui. 24Ari icantiri variseo: --Paitateemi yaviitantarori oitsoqui, itaquireitantacaro quitaiteri amaoreantari. Te oncameetsateji. ¿Paita yantantarori? 25Ari yacanaqueri Jesoshi: --¿Tempa pinquenqueshireeroji sanquenarentsi quenquetsatacotiriri peerani Iravirini? Te ontimeji iroyeari, aaqueri itashe, aisati itsipajeitari. 26Ainiro onaveitani tanta yovetsiqueetiniriri Tasorentsi: te irishineyeeteriji iroajeitearo atiri, apaniro yoaro saserote, irinti. Iro cantaincha aavetacari itashe Iravirini. Ijatashitiri Aviatara, yora ivincatsarite saserote, icantiri: "Notasheajeitaque. Tecatsi noajeiteari". Ari ipavaqueri tanta: "Jero oca, poyea". Ari yoacaro, aisati yoacaajeitacari itsipajeitari. Caari inajeiti saserote, iro cantaincha te irininteji Tasorentsi iroashinoncaajeiteri. 27Pamene, yovetsiquiniri Tasorentsi atiri quitaiteri imaoreajeitantari. Te iro irovetsicanteanari atiri irineapincatsatearo quitaiteri. 28Narotaque cantacaantaquerori quitaiteri amaoreantajeitari: tempa noponeaca narori inquitequi, natiritapaaque.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\