San Mateo 10:24

24Ariorica irimoncaraveteari iroamere oametiriri iriote, iro cantaincha eiro yanaacotiritsi. Aisati ariorica irimoncaraveteari nampirentsi yora nampitariri ipincatsariti, iro cantaincha eiro yanaacotiritsi. Ari meeca oshequi iquisajeitaquena ashaninca, ijitashijeitaquena naro ivincatsarite camaari. Piquemisantajeitaquena, tempa irootaque inquisajeitantempiri avirori,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More