San Mateo 15

1Impoiji ipocashijeitiri Jesoshi variseopee aisati oametantirori Sanquenarentsi. Iponeajeitaca iriorijei Jerosarequi. Isampitapaaqueri: 2--Tempa arojeitaque jorio. Amejeivetacaro tequeratsitarica avajeitea, ajivati aquivacotasanota. Irootaque yoamejeitaqueeri yora peeraniniri. ¿Paita caari iquempejeitanta poamerepee? Yoashinirotaca, te inquivacoteaji. 3Yacanaqueri: --Oshequi pimoncaratashiyetacaro icantashiyetacaniri peeraniniri, irootaque caari pimatantaro yoamejeivetimpiri Tasorentsi. 4Tempa icanti irinti: "Pimpincatsateri piri aisati piniro". Aisati icanti: "Incameta yora cantimatiriri iriri aisati iriniro". 5Iro cantaincha aviroripee, picantajeitiri pishaninca: "Pincanteri ashitimpiri 'Nompempime quirequi, noncavintsayempime, iro cantaincha nojivataque nocantaqueri Tasorentsi nomperiri iriori'". Poamenirojeitiri eiro icavintsairitsi ashitariri, eiro ipincatsatiritsi. 6Pineaquero, poametashinirojeitacari icantashiyetacari pishaninca, te poamejeiteriji irineane Tasorentsi. 7Pishiacantavetaca piquemisantiri Tasorentsi, iro cantaincha te pinquemisanteriji. Queario oca iquenquetsatacotimpiri peerani Isayashini: 8"Icanti Tasorentsi: 'Icantashijeitaca ipincatsataquena, iro cantaincha te irishirejeitenaji. 9Yatsipetashitacaro yapatotimentashitana, te iroametanteroji noneane, irointi yoametantiro irineane iriori'". 10Impoiji icajemajeitiri yora apatotimentajeitariri, icantajeitiri: --Pinquemajeitena, piojeitavaquero oca noncamantempiri: 11ora ayeari, tecatsi oncantero ashire ompeacayearo. Irointiquea oca aneaveetashiyetari, irootaque matirori ashire ompeacayearo. 12Impoiji nojatashitiri Jesoshi, nocarajeitiri itsipapee iroamerepee, nocantajeitiri: --¿Tempa piote iquishimentajeitimpiro variseopee oca picantiriri? 13Yacanaquena: --Coajica intsocajero Apa jenoquiniri maaroni caari ipanquiti iriori. 14Ari inaji yora variseopee: te irioteji, iquempejeitacari caari amenatsi. Oquempetaca icoaque irijate jaocarica, icoaque irancatsatanajeri itsipapee caari amenajeitatsi iriori. Aitaque impariajeitaque omoroqui maaroni, terocn. 15Icantiri Petero: --Te nonquemempiji, poametenaro oca pishiacantiri. 16Icantiri: --¿Tequerampa ontime piotantari? 17¿Tempa piote paitarica ayeari ojataque asheitoqui, impoiji ashitajero? Tecatsi oncantero ashire. 18Iro cantaincha pineanatantaro paitarica piquenqueshiretiri: terica oncameetsateji, eiro picameetsashiretitsi. 19Tempa piojeitiro piquenqueshiretiro caari cameetsatatsi, poanti, paimentaro pijina, pantiro caari pai, picoshiti, pitseeya, picantimatiri pishaninca. 20Irootaque caari picameetsajeitanta. Iro cantaincha terica pinquivacoteaji, tecatsi oncantero pishire. 21Irosati ijatantanacari Jesoshi Tiroqui aisati Shiroqui. Itentajeitanaquena maaroni iroamerepee. 22Ojatashitaqueri cananasato, caari oni jorio. Ocantiri: --Novincatsarite, tempa aviro ishanincani pincatsari Iravirini. Nocoaque pincavintsayena, aisati noshinto. Yataanaquero iroori camaari, catsiqueti yoanaquero. 23Iro cantaincha imajeretanaque, te iranqueroji. Nocantajeivetari narori: --Pincantajero ojatajeta, oshequi ashereajeitaquee. 24Icantiro: --Itiancaquena Apa noncavintsayeri joriopee. 25Iro cantaincha opocashitiri, otiyeroashitacari, aiquero ocantatiiri: --Novincatsarite, pincavintsayena. 26Icantiro: --Te oncameetsateji aapitsateri atomi yoari ampanteariri otsiti. Te aviro jorio, ¿paita noncavintsaantempiri? 27Acanaqueri: --Queario, novincatsarite, oca picantiri. Iro cantaincha, tempa yoaro otsiti iroaritsopequi yora ashitariri. 28Yacanaquero: --Tsinane, cameetsa pishiretaquena. Aitaque nomataquempiro oca picoacotaquenarica. Irosati avisacotantanaja oshinto. 29Ari yovaanaja aisati Jesoshi, iquenanaque otsapijaqui incajare anta Carireaqui. Impoiji itoncaanaque toncaariqui, isavicapaaque. Noijajeitanaqueri narori, aisati iriori maaroni iroamerepee. 30Ijatashijeitaqueri oshequi atiripee, yaajeitanaqueneri oshequi mantsiayetatsiri: choritatsiri, caari shevatacha, caari amenatsi, caari neanatatsi, maaroni. Ari yoavisacojeitiri. 31Ari yoajeitanaqueri cavaco maaroni neajeitaqueriri. Ineajeitajiri ineanataji caari neanaveitachani, ishevajeitanaja caari shevaveitachani, yaniiyetanaji caari aniiveitachani, yamenanaji caari amenaveitachani. Icantajeiti: --Tempa icameetsataque Tasorentsi, yora pincatsariventajeitiriri maaroni joriopee. 32Impoiji icajemajeitaquena Jesoshi, aisati iriori maaroni iroamerepee. Icantajeitaquena: --Oshequi nocavintsaajeitaqueri maaroni yora apatotimentajeitanari. Ocarataque meeca mava quitaiteri icarajeitaquee: tecatsi meeca iroajeiteari. Oshequi aajeitaqueri itashe meeca. Ariorica nontiancavetajeari meeca, aitaque ajaajeitanaqueri itashe, eiro yaaveajatsi irareejeitajea ivancoqui. 33Nocantajeitaqueri: --Pamene, caaraiteitaque aca. ¿Jaoca ayerori tanta avacaajeiteariri? Oshequi icarajeiti catsini. 34Isampitaquena: --¿Jaoca ocaratiri tanta timatsiri? Nacanaqueri: --Ocarataque 7, aisati timatsi shivajaniqui aparopee. 35Ari icantajeitiri apatojeitainchari: --Pisavicajeite quipatsiqui. 36Irosati yaantacaro tanta aisati shivajaniqui. Icantiri iriri: --Ariove apa, pipaquena noyeari. Impoiji icarajaquero, ipajeitaquenaro. Naajeitavaquero, impoiji novaajeitaqueneri iriori apatojeitainchari. 37Yoajeitanaca, iquemajeitanaca. Impoiji napatojeitajiro timaarantapaajantsiri, nojaajiro cantiriqui ocarataji 7. 38Icarajeiti oajeitainchari 4,000 shirampari. Aisati oajeitainchari oshequi tsinane aisati jananequipee. 39Impoiji itiancajeitajiri Jesoshi: --Meeca pijajeitanaje pivancopeequi. Irosati notejeitantanaja pitotsiqui, nomonteanaja anta Macataraqui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\