San Mateo 6

1Aisati icantajeitaqueri Jesoshi: --Eiro pishiacantanirotatsi piquemisanti, eiro piquemisantamempeatsi pamatavitantearirime atiripee. Ariorica irineaquempi Apa Tasorentsi pishiacantaca, eiro ineacameetsatimpitsi iriori. 2Ariorica pimpashiteari ashinoncaincari coiteimojeitacariri, eiro picamantajeitiritsi itsipapee. Irootaque yamenirojeitari yora shiacantavetachari iquemisanti. Ariorica ipiri ashinoncaincari paitarica, icamantajeitaqueri quemisantajeitatsiri, aisati savicajeitatsiri anta nampitsiqui. Icoanirojeitaque iriori irineacameetsajeiteri ishaninca. Ariorica irineacameetsaveteari ishaninca, iro cantaincha moncarataca: eiro ineacameetsatiritsi iriori Tasorentsi, tecatsi impinateri. 3Ariorica pincavintsayeri ashinoncaincari, pimanaquero: eiro piotacaajeitiritsi itsipapee. 4Ari iriotaque Tasorentsi irinti, impinatempi irinti. 5Aisati icantajeitaqueri: --Ariorica pinquenquetsatacayeri Tasorentsi, eiro piquempetaritsi shiacantavetachari: icoaque iriori incatiye anta yapatojeitanta atiripee, aisati anta nampitsiqui nianqui, irineantanirojeitavaqueariri ishanincapee. Queario oca noncamantempiri: moncarataca. Ariorica irineacameetsajeiteri ishaninca, iro cantaincha eiro ineacameetsatiritsi Tasorentsi. 6Ariorica pinquenquetsatacayeri, pijate apaniro pivancoqui, pashitacotanaquea tsompoina, impoiji pinquenquetsatacayeri Apa. Irineaquempi apaniro irinti, irineacameetsatempi, impinatempi. 7Ariorica pinquenquetsatacayeri, eiro pineanatashiveeta, vero, vero, vero. Aitaque yametaro caari iotiri Tasorentsi, ineaveetashita. Ijitashijeiveta ariorica irineanatashiveetea, ari inquemisantaqueri. 8Queariyea, piquempejeitaricari avirori. Iotasanotiro Tasorentsi maaroni coiteimojeitaquempiri. Tequerata pincanteri, iotitacaro coiteimotaquempiri. 9Ariorica pinquenquetsatacayeri Tasorentsi, ari pinquempetaquerori avirori oca: Apa, savicatsiri inquitequi, oshequi nopincatsatasanojeitaquempi. 10Pimpincatsariventajeitena narori. Nocoajeitaque aca quipatsiqui nomajeitempiro maaroni pincoacaajeitenari, nonquempeteari pinampirepee anta jenoqui: tempa imajeitaquempiro iriori maaroni picoacaajeitaqueriri. 11Pimpapinijeitena noyeari coiteimotaquenari. 12Ainiro nantajeitiri caari cameetsayetatsi, iro cantaincha eiro poasanquetimentanarotsi, irointi nocoajeitaque pincavintsaajeitena. Aisati narori noncavintsaajeiteri noshaninca antanajeitenaneri paitapeerica, eiro noquishiritsi iriori. 13Eiro pishinetiritsi yora camaari irineantajeitena, eiro pishinetiritsi irantacaajeitena caari cameetsatatsi. Pincantaitatiyempani pimpincatsariventajeitena. Pincantaitatiyempani pintasoncaventajeitena. Aisati narori, noncanteani nompincatsajeitempi, maaroni. Irootaque nocantaquempiri, ari. 14Aisati icantajeitiri: --Ariorica pincavintsayeri quisajeitaquempiri, incavintsaajeitempi avirori Apa savicatsiri inquitequi. 15Iro cantaincha eirorica picavintsairitsi pishanincapee, eiro icavintsaajeitimpitsi Apa. 16Aisati icantajeitiri: --Aisati, ariorica pintitea pinquenqueshiretanteariri Tasorentsi, eiro piotacaajeitiritsi itsipapee. Eiro piquempetaritsi yora shiacantachari iquemisanti: ariorica ititapinita, yoashirevorotashitaca iriojeitanteari ishaninca itita. Yatsipetashitacaro, te inquenqueshireteriji Tasorentsi, irointiquea icoaque incavintsaajeiteri ishaninca. Eiro ipinatiritsi Tasorentsi. 17Ariorica pintitimenteari Tasorentsi pinquenqueshiretanteariri, cameetsa pinquishitea, pinquivavorotea aisati, 18oncanteata eiro iotanta pishaninca pitita. Apaniro iriotempi irinti Piri jenoquiniri, impinatempi irinti. 19Aisati icantajeitiri Jesoshi: --Eiro pipiotirotsi pivaararo aca quipatsiquica: opatsaaranticari, aisati icoshiyeetimpicari. 20Aintiquea pimpiotero pivaararo anta inquitequi: eiro ainti opatsaitsi, aisati eiro ainti icoshiyeetajimpitsi. 21Ariorica ontime pivaararo aca quipatsiqui, pinquenqueshiretapinitero timajeitatsiri aca quipatsiqui; iro cantaincha ontimerica pivaararo inquitequi, pinquenqueshiretapiniteri Tasorentsi. 22Otimi poqui pamenantari, otimantari piotantari. Oshiaquero tsiomentotsi pitsiotapinitantari tsiteniriqui pineantari. Ariorica ocameetsataque, piojeitanaque, 23iro cantaincha eirorica ocameetsati, eiro pamenitsi, eiro piotitsi, pintime tsiteniriqui. Aisati oquempetaca, ariorica pinquenqueshiretapinitero caari cameetsatatsi, eiro piotiritsi Tasorentsi, ainti pintime tsiteniriqui. 24Pashini aisati icantiriri Jesoshi: --Tecatsi pincantea pintsameeteneri apite pivatorote, aisati oquempetaca: ariorica panteneri Tasorentsi icoacaaquempiri, irompa ariorica pantaveetanontea avisati paantearori pivaararo. Tecatsi pincantero apite. Pineaquero, ariorica pinintasanoteri Tasorentsi, eiro picoitsi pivionquero pivaararo. Aisati, ariorica pincoaque pivionquero pivaararo, eiro picoitsi pinquemisanteri Tasorentsi. 25Aisati icantajeitiri Jesoshi: --Meeca noncamantajeitempi: eiro piquenqueshiretapinitirotsi paitapeerica poayeteari, pirayeteri, pinquitsaatapiniteari, paitapeerica. ¿Irompa pitimantari poapinitearo poari? Te iro pintimantea, tempa iro pitimantari pinquenqueshireteri vetsicanaquempiri. ¿Irompa otimantari pivatsa pinquitsaatero, poaneenquero? Te iro ontimantea. Irointi pitimajeitanta piojeiteri Tasorentsi, aisati panteneri icoacaajeitaquempiri. 26Pamenajeiteri yora tsimeripee: te impanquitanonteaji, aisati te irantanonteaji ivanco irivioncantearori ivanquire. Iro cantaincha ipapinitiri Apa Tasorentsi yoari maaroni quitaiteriqui. Ari icavintsairi maaroni quitaiteriqui; tempa avinti icavintsaasanotaquempi, eiro yoashinoncaimpitsi. 27Ariorica pinquenqueshirete, ¿arimpa pimatero pishequiajero pisarintsite? Eiro. Patsipetashita piquenqueshiretashita. 28¿Paita piquenqueshiretantarori piitsaare, paitarica pinquitsaateari? Pamenajeitero oteapee tojari, te onquenqueshireteaji irointi: "¿Paita nonquitsaateari?" Te onquiriqueji, aisati te ontijeji, 29iro cantaincha, oshequi oaneencaca. Pamene, peerani oshequi yoaneencaveitani yora pincatsariveitachaniri Saromoni, iro cantaincha te inquempetasanotearoji oteaquipee: oshequi oaneencasanota irointi. 30Tempa irio Tasorentsi oaneenquirori oteaquipee tojari, iro cantaincha eiro osamanititsi ontime, impoiji tempa itaapiniyeetiro, pomei. Irompa avinti, pintimajeiteni peerani: tempa iroaneencasanotempi avinti. Pishireteari, eiro pitseenquiritsi. 31Eiro picantashiretitsi, eiro picantitsi: "¿Paita ayeari? ¿Paita ireri? ¿Paita anquitsaateari?" 32Icoajeitiro ocapee yora tseencajeitantatsiri. Iro cantaincha iojeitimpi Piri jenoquiniri, iojeitiro coiteimojeitaquempiri. 33Irioquea pijivate pimpincatsateri, aisati pincanteri iroameetsashiretempi, impoijiquea impapinijeitempiro coiteimojeitaquempiri. 34Ari eiro piquenqueshiretirotsi osaitequera, paitarica panteri. Irintacotempi osaitequera, aisati maaroni quitaiteriqui. Timatsi aquenqueshiretaqueri meeca quitaiteriqui, te oncameetsateji anquenqueshiretero aisati osaitequera.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\