San Mateo 7

1Aisati icantajeitiri Jesoshi: --Eiro picantimatiritsi pishaninca. Ariorica pincantimateri itsipapee, icantimpicari Tasorentsi: "Ainiro pantane avirori". 2Ariorica anquisaqueri itsipapee, ari inquisavaquee arori; aisati oquempetaca, ariorica ancavintsayeri itsipapee, incavintsayee arori. 3Otimirica pantayetiri avirori, te oncameetsateji pincanteri pishaninca avirori: "Ainiro pantane". Jero oca noshiacaventempiri: ariorica pitijaquitaca quimota avinti, ¿arimpa pineaquero itijaquiro pishaninca ovane quipatsi capichaji? 4¿Ocameetsatimpa pincanteri: "Jentsite, naajempiro pitijaquiro"? Eiro pineirotsi. 5Oshequi picantashitaca. Pijivate pojoquero inchatora jocaaquempirira avirori, impoiji pamenaje paantajeanariri itijaquiro pishaninca. Aisati pincoaquerica pincanteri pishaninca irojocajero yantayetiri, pijivate pojocajero caari cameetsatatsi pantayetiri avirori. 6Te pimpapiniteriji otsiti cameetsatasanotatsiri ivatsa. Aisati te pimpapiniteriji chancho marereatatsiri mapi iroyearo, eiro icoitsi iroyearo. Tempa ari iraticavaquerome, irovitsintavaquerome, impoiji inquisacotaquearo iroyeari, irantsiquimentaquempiro. Aisati oquempetaca, ocameetsati irineane Tasorentsi. Ocameetsati pinquenquetsatacayeri itsipapee ashaninca, iro cantaincha ariorica inquishimentempiro, incanteata. 7Aisati icantiri Jesoshi: --Ariorica pincanteri Tasorentsi, irimatempiro paitarica pincanteriri. Pincoayetajero paitarica, impoiji pineajero. Ariorica pareetea pancotsiqui, pincantapaaqueri savicatsiri: "Pashitareenaro", ari irashitareaquempiro. 8Aitaque ipapinijeitiri Tasorentsi maaroni coacotiriri. Aisati ariorica pincoayetanaque, iramenacayempiro. Ariorica pincanteri: "Pashitareenaro", ari irashitareaquempiro. 9Ariorica incantempi pitomi: "Apa, pimpena noyeari", ¿arimpa pimpaqueri mapi? 10Ariorica incantempi: "Pimpena shima noyea", ¿arimpa pimperi maranque iroyeari? 11Pineaquero, te pincameetsatasanojeiteji, iro cantaincha piojeiti picavintsaapinitiri pitomipee. Irinti Apa savicatsiri inquitequi icameetsatasanotaque, ioti irinti catsini icavintsaajeitaqueri maaroni quenquetsatacaajeitiriri. 12Aisati icantajeitiri: --Ariorica pincoaque incavintsaajeitempi pishanincapee, ari pincavintsaajeiteri avirori. Pincoaquericame iroashinoncaajeitempime, ari poashinoncaajeiterime avirori. Irootaque isanquenatiniri yora Moishishini aisati maaroni camantantatsiniri. 13Jero aisati ishiacantiniri Jesoshi: --Pincoaquerica pinqueapaaquero ivanco Tasorentsi, pinqueapaaquero orijani omoro. Ainiro pashini avotsi, antearo irointi, te ompomerentsiteaji anquenantearo, aisati anta ocaratapainta otimi omoro antearo. Iro cantaincha maaroni quenayetanaintsine anta irashinoncaajeitea anta Sharincaveniqui. Icarajeiti iriori oshequi. 14Iro cantaincha timatsi ora orijani avotsi, aisati orijani omoro. Oshequi opomerentsitaca irointi, itimi aparopee quenantarori. Iro cantaincha irareetea irinti Tasorentsiqui, incantaitatiyempani intime irioriqui. 15Aisati icantajeitiri Jesoshi: --Queariompia, yamatavijeitimpicari shiavetariri quenquetsatacotiriri Tasorentsi. Pishiacantiricari ovisha, pijiticari tecatsi incantempi; iro cantaincha noquempetacantaqueri nainti maniti: oshequi icovencati. 16Pamenasanoteri yantayetiri, piotanteariri icameetsatirica. ¿Otimantarompa tojari ova? Teve, te ontimantearoji. ¿Otimantarompa iyera? Aisati te omateroji. Aisati iquempejeita yora amatavitantatsiri: tecatsi incantero irimatero cameetsayetatsiri. 17Inchato cameetsari otimi oitsoqui cameetsari, ari avaquearo. Iro cantaincha terica oncameetsateji inchato, te ontimeji oitsoqui cameetsari. 18Ora inchato cameetsari, tecatsi oncantero ontimero oitsoqui caari cameetsatatsi. Aisati caari cameetsatatsi inchato, tecatsi oncantero ontimero cameetsatatsiri oitsoqui. 19Tempa achaquitapinitiro inchato caari oitsoquitatsi, ataapinitiro. 20Aisati piojeiteri maaroni coatsiri iroamejeitempi. Piotaque ocameetsatirica yantayetiri, ari cameetsa aisati yoametantiro irineane Tasorentsi. Irompa terica oncameetsateji yantayetiri, te oncameetsateji aisati yoametanti. 21Pashini aisati icantiriri Jesoshi: --Ainiro inaveta oshequi cantashitanari: "Aviro novincatsarite, oshequi nopincatsatimpi". Iro cantaincha eiro ijajeititsi iriori anta nompincatsaritenta. Irinti jatasanotatsineri anta inquitequi maaroni yora antasanotiniriri Apa icoacaajeitaqueriri. 22Ariorica nompincatsaritasanotanaque nampatojeiteri maaroni atiri noncantacoventajeitanteariri. Intime oshequi cantashitenaneri: "Novincatsarite, oshequi noquenquetsatacotaquempi. Nocantaqueri neiriri camaari: 'Paventeari Jesoshi pavisacotantajeari'. Aisati nocantaqueri noshaninca: 'Irio Jesoshi matacaanarori notasoncantayeti'". 23Iro cantaincha noncanteri narori: "Te niotempiji, te noshanincatempiji. Tsame pijate arejiqui, oshequi pantayetiro caari cameetsatatsi". 24Pamene, ariorica pinquenqueshiretero maaroni nocantaquempiri, aisati ariorica pantenaro maaroni nocoacaaquempiri, ocameetsati. Ontime piotanteari, pinquempeteari vetsiquirori ivanco mapiqui. 25Opariaque incani, ooncanaca. Aisati otimi antearo tampea otatsincavetanacaro, iro cantaincha te aaveeroji. Iro caari aaveantaro, yovetsiquiro mapiqui, oquisotasanotaque. 26Aisati oquempetaca avirori, eirorica piquenqueshiretiro maaroni nocantaquempiri, aisati eirorica pantanaro maaroni nocoacaavetimpiri, te oncameetsateji. Eiro otimitsi piotanteari. Pinquempeteari vetsiquirori ivanco anta impanequiqui. 27Opariaque incani, ooncanaca. Aisati otimi antearo tampea, otatsincanaquero. Ojaraaquero, jaran; otsoncanaquero, aanaquero, poyere. Tempa yatsipetashitacaro yora vetsicavetarori. Eiro patsipetashitarotsi avirorijei piquemajeitaquena, irointi pantasanotero nocoacaajeitaquempiri. 28Irootaque icantajeitaqueriri apatotimentajeitariri anta toncaariqui, ari yoajeitanaqueri cavaco maaroni. Icantajeiti: 29--Oshequi ioti irinti, oshequi ipincatsariti, cameetsa yoamejeitaquee; te inquempeteariji yora oametantavetarori Sanquenarentsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\