Filipenses 1:12

12Noncamantempi, noyemisantaririnte: yoiminqueetaquena, iro cantaincha te nantsipetashitearoji nosaviqui aca caravosoqui. Nocantani nocamantajeitiri atiripee jaoca incanteari iravisacojeitantajeari. Iquemajeitaquena maaroni soraropee: yora shentajeitirori ivanco pincatsari. Aisati pashinipee atiri, iquemajeitaquena. Iojeiti tecatsi nante, irointi yoiminqueashiyeetaquena; apatiro noquenquetsatacotiri Quirishito. Eirome notimime aca, eirome iojeitajime jaoca incanteari iravisacotantajeari.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More