Filipenses 1:27

27Jero oca pinquenqueshiretasanoteri: piquemisantaqueri Quirishito pavisacotantajari, meeca icoaque cameetsa pisavicajeite, pantapinijeitero maaroni icoacaaquempiri. Ariorica nojatashijeitempi nocoaque noneajeitapeempi piquearioventajeitaquero piquemisantajeiti maaroni. Eiroricampa nojatashijeitimpitsi, iro cantaincha nocoaque nonquemacojeitempi pincaratavacaajeitea, pimpomerentsiventearo pincamantajeiteri atiri: "Ariorica pinquemisanteri Quirishito, iroavisacotempi".

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More