Filipenses 1:7

7Tempa ocameetsataque noneacameetsajeitaquempi, aitaque oshequi nonintasanojeitaquempi. Ariorica nonapiniti caravosoqui, noquenquetsatacotiri Jesoquirishito, aisati ariorica yoisoquijana, aisati noquenquetsatacotiri. Nocamantapinitiri yora pincatsaripee paita noquenquetsatacotantariri Jesoquirishito; aisati nocamantiri oqueariotasanotaque irineane Tasorentsi. Iro cantaincha picantani avirori picavintsaasanojeitaquena, aisati ineshinoncajeitaquee Tasorentsi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More