Filipenses 2

1Tempa ocameetsati piveshireimentajeiteari Quirishito. Inintajeitaquempi, irootaque ocameetsatantari piveshireimenteari. Tempa quiso oajeitaquempi Ishire Tasorentsi. Tempa piojeiti picavintsanti. Tempa piojeiti pineshinoncatanti. 2Ari meeca nocoaque cameetsa pisavicajeite, paacameetsatavacaajeitea, pinintavacaajeitea. Cameetsa omoncaratavacaajeitea paitapeerica pincoajeiteri aisati paitapeerica pinquenqueshirejeiteri. Ariorica pantajeitero oca, ari nonquimoshiretanaque. 3Paitapeerica pantajeiteri, eiro piquisavacaajeitatsi, eiro pishemejeititsi. Eiro pijijeititsi picameetsatasanoti, eiro pijijeititsi panaacojeitaqueri itsipapee, irointi pinquenqueshirejeite: "Icameetsatasanojeiti itsipapee, yanaacojeitaquena icameetsati". 4Ocameetsaveta pincavintsayea avisati, iro cantaincha ocameetsatasanoti aisati pincavintsaajeiteri itsipapee. 5Pinquempejeiteari Jesoquirishito: te incavintsayeaji irisati, irointi icavintsaajeitaquee arori. 6Iriovetaca Tasorentsisanori inaveta, iro cantaincha icantiri iriri: "Apa, nioti aquempetavacaajeitaca, Tasorentsi anajeiti, 7iro cantaincha nocoaque nompeapeempa atiri, nantempiro maaroni picoacaaquenari". Ari yojocanaquero ipincatsaritantaniri, itasorentsitantaniri. Ari itimantapaacari peerani quipatsiqui, yatiritasanotapaaque: 8iquempejeitapaaquee arori. Te impincatsarivetapeempaji, irointi ipincatsataqueri iriri. Irisati coaintsi ipajacoyeetaqueri coroshiqui, icamimentajeitaquee arori. Irootaque inintacaaqueriri iriri. 9Iro cantaincha impoiji yaajiri jenoqui, cameetsa isavicacaajiri catsini. Ipeavajiri aisati pincatsarisanori, yanaacojeitapaaqueri maaroni timajeitatsiri. 10Icoaque Tasorentsi ampincatsajeiteri Jesoshi, catsini: yora jenoquiniri, arori quipatsiquiniri, yora ishaavijiniri, maaroni. Aiquero ajatatiye, ampincatsatasanojeiteri catsini. 11Aisati ancantasanojeite: "Iriotaque Jesoquirishito Pincatsarisanori", impoiji aacameetsatasanojeitanteariri catsini yora Apa Tasorentsi. 12Ari, noshaninca, picantani piquemisantapinijeitaquenani. Notsipatantimpiniri piquemisantajeitaquenani. Meeca te nontsipajeitempiji, iro cantaincha nocoaque pinquemisantasanojeitena aisati. Tempa yoavisacojeitaquempi Tasorentsi: meeca pimpincatsatasanojeiteri, panteneri maaroni icoacaajeitaquempiri. 13Tempa itasoncacoventapinitaquempi, picoajeitantacari pimayetaquero cameetsayetatsiri. Tempa ocameetsataque maaroni icoacaajeitaquempiri, aitaque yamitacotapinijeitaquempi pimataquero. 14Pimatasanojeitero maaroni icoacaaquempiri: eiro pishemarotsi, eiro pipiatsataritsi iriori. 15Ariorica panteneri Tasorentsi maaroni icoacaaquempiri, eiro otimitsi pantane, irointi pincameetsashiretanaque. Tempa itomintajeitaquempi, ishintojeitaquempi. Yoameetsatasanojeitaquempi. Ara pinampiqui picarajeitaqueri oshequi tseencantatsiri: te incameetsateji, te irioteriji Tasorentsi. Oquempetaca tsiomentotsi otsiotaca amenantari, ari cameetsa pisavicajeite piotacaajeitanteariri yora tseencantatsiri. 16Oquempetaca pitsiotacaro tsiomentotsi pamenantari tsiteniriqui, aisati poamejeiteri pishaninca irineane Tasorentsi irineantapaajearori iriori inquite, incantaitatiyempani iraneapaaje anta. Ari pimamajeitero oca; impoiji, impocajerica Quirishito, nonquimoshireimentajeitaquempi. Niotanaque te nantsipetashitearoji noamejeitaquempi. 17Meeca piquemisantajeitaque. Tempa narotaque quemisantacaajeitaquempiri, irootaque icoanteetacari iroyeetena. Arioricampa iroyeetena meeca, iro cantaincha niotaque aiquero pijatatiye pimpincatsatasanotanaqueri Tasorentsi. Irootaque noquimoshiretantacari, aisati nocoaque pinquimoshireventena avirori. 18Queario, ocameetsati pinquimoshirejeitanaque, anquempetavacaajeitanteari, anquimoshiretasanojeitanteari, maaroni. 19Ariorica incoacayena Avincatsarite Jesoshi, nocoaque intsipaite nontianquempiri Timoteo. Ariorica impiaje aisati aca, incamantapaajena jaoca picantajeitari, nonquimoshiretanteari. 20Te noncarateriji itsipa quempetearine iriori: oshequi icoaque incavintsaajeitempi cameetsa pisavicajeitanteari. 21Ainiro pashinipee: iquenqueshirejeitaquero paitapeerica icoayetiri iriori, te inquenqueshiretapiniteroji icoaqueri Jesoquirishito. 22Iro cantaincha piojeitaque icameetsataque Timoteo, iquearioventiro yamitacotaquena noquenquetsatacaaqueri atiri: nocamantajeitiri jaoca incanteari iravisacotanteari. Oshequi yamitacotaquena, iquempetacantaquena narorica iriri. 23Irootaque nocoantacari nontianquempiri. Ariorica niotasanotaque iroyeetena, irompa eirorica, ari intsipaite nontianqueri Timoteo incamantapeempi. 24Aisati naamaaca irishinetena Avincatsarite nojatashijeitempi. Eiro osamanititsi, ari nareetapaajempi. 25Chapinqui pitiancaquenari ayemisantaririnte Epajororito, oshequi intacotaquena. Icarataquena, nantaveejeitiniri Avincatsarite. Oquempetaca soraropee iquearioventiniri iyapitanote paitapeerica yantiniriri, nocarataqueri Epajororito noquearioventiniri Avincatsarite maaroni nantiniriri; te nomperaventearoji icoacaaquenari. 26Oshequi icoiteajeitaquempi. Piquemacojeivetacari yojoquiitaca, oshequi poashiretacovetacari. Meeca iquenqueshiretaquempi, te incoyeji poashiretacoteari. 27Queario, yojoquiitasanovetaca, irovetaincha incameme, iro cantaincha ineshinoncatajiri Tasorentsi, yoavisacotajiri. Aisati narori, ineshinoncatajana, te incoacayenaji incamimotena. Ioti nashinoncaavetaca, te incoacayenaji noashiretacoteari. 28Meeca nocoasanotaque nontiancajempiri. Ariorica pineajeitavajeri, pinquimoshireventajeitavajeri, impoiji eiro noashiretacotimpitsi. 29Paacameetsatavajeri, pinquimoshireventavajeri; tempa irio quemisantiriri Avincatsarite. Pimpincatsatavaqueri, aisati pimpincatsajeiteri iriori maaroni quempejeitacariri. 30Tempa yantaveetiniri Quirishito, irootaque yojoquiitantacari, irovetaincha incameme. Oshequi intacotapinitaquena: iquempetaquempi pintacotapinijeitename, pintimeme aca. Te incavintsayeaji irisati, irootaque incamanteameri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\