Apocalipsis 10

1Impoiji noneaqueri itsipa inampire Tasorentsi, shintsitasanotatsiri. Iponeaca inquitequi, oshoncacari mencori, itimaque savirentsi iitoqui jenioquiji. Ivoro oshiaqueri catsirincaiteri, ivori oshiaquero paamari. 2Yajiriquiro sanquenarentsi, pinaicareachari. Iitisanori aaticajatapairori incajare, irointi irampate aaticapairori quipatsi. 3Antearojenca icajemapaaque, iquempetacari maniti icajemi, jan, jan. Impoiji itireanaque, icarataque 7, tiiriririri. 4Noquemantacariri itireanaque, irotaintsi nosanquenateme, iro cantaincha noquemaqueri icantaquena inquitesati: --Eiro pisanquenatirotsi icantiri tireatsiri, pimanero. 5Ari noneajiri aisati inampire Tasorentsi, yora aatiquirori incajare aisati quipatsi: yovanquiro iracosanori inquitequi, 6icanti: --Timatsi Tasorentsi aneasanotatsiri, icantani yanei, eiro icamitsi catsini. Yovetsicaquero inquite aisati maaroni timantajeitarori; yovetsicaquero quipatsi aisati maaroni timantajeitarori; yovetsicaquero incajare aisati maaroni timantajeitarori. Ioti iriori te nontseeyaji, irotaintsi meeca omoncaratea. 7Impoiji intiote yora inampire Tasorentsi, yora sietetapaintsiri. Ari onconijatapaaque manavetachari peerani: oca yoametiriri Tasorentsi quemisantajeitiriri peerani, yora quenquetsatacojeitiriniri. 8Impoiji noquemajiri aisati jenoquisati quenquetsatacaaquenari incaranqui. Icantana: --Pijate, paavaquero sanquenarentsi yajiriquiri nampirentsi aatiquirori incajare aisati quipatsi. 9Irosati nojatashitantacariri, nocantapairi: --Pimpenaro sanquenarentsi. Icantavaquena: --Jero, payero, poyearo; ariorica poaquearo, pineaquero opochati, oquempetaca ija pitsi. Iro cantaincha impoiji ompianeentaquempi. 10Ari naavaquero, noacaro. Opochavetaca, iro cantaincha impoiji opianeentaquena. 11Impoiji icantaquena: --Meeca pinquenquetsatacoteri aisati jaoca incantajeiteari coajica pashinipee atiri: nashiyetarori irineanepee, pincatsaripee, maaroni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\