Apocalipsis 13

1Impoiji nocatiaca impanequiqui, anta otsapijaqui antearoja incajare. Jeri noneavaqueri incajarequi icontetapaaque covencatatsiri, otimi itseequi 10, jero iito 7. Otimi itseequiqui amatseerentsi; aisati isatoncaataca iitopeequi: ocantimatiri sanquenarentsi Tasorentsi. 2Ari ishiapaaqueri maniti. Iiti oshiaquero iiti meeni; irointi ivante oshiaquero ivante maniti. Icantavaqueri maranque: --Meeca nocoaque nomatacayempi, pinquempetantenari: oshequi pimayetaque, oshequi pimpincatsaritanaque, oshequi pincantacantayete. 3Amashitasanotaca catsini iito aparoni, naamaaca irovetaincha oamayerime amashitaqueriri. Yoajeitanaqueri cavaco maaroni atiri, icantajeiti: --┬┐Paitaquea caari icamanta? Pamenerote iito, jooo, ┬┐paitaquea oaqueriri? 4Aisati ipincatsajeitaqueri maranque, icantajeiti: --Pineaqueri, oshequi imatacaaqueri covencatatsiri. Aisati ipincatsajeitaqueri covencatatsiri, icantajeiti: --Pineaqueri, oshequi ishintsica, tecatsi materine impiateari. 5Impoiji yora maranque icantiri covencatatsiri: --Meeca pinquisanaqueri Tasorentsi, incarate 42 cashiri pimpincatsaritasanotanaque. Ari oshequi ishemetsataque, oshequi icantimataqueri Tasorentsi. 6Ari icantimataqueri iriori, icantimataquero inampi, aisati icantimajeitaqueri savicajeitatsiri anta. 7Aisati icantaqueri maranque: --Pinquisajeiteri maaroni quemisantajeitiriri Tasorentsi, poashinoncaajeiteri. Aisati pimpincatsariventajeiteri savicajeitatsiri quipatsipeequi, pashiniyetirori irineanepee. 8Aitaque impincatsajeiteri maaroni atiripee. Apatiroquea irinti quemisantatsiri, eiro ipincatsatiritsi. Aitaque, tequerani irovetsiqueroni quipatsi, iotitacarini Tasorentsi maaroni quemisantajeiterineri. Aitaque isanquenataqueroni ivajiropee, ipajititayetacarini yora Ovisha camimentajeiterineri. 9Otimirica piquemantari, pinquenqueshiretero oca nosanquenataquempiri. 10Icanti Tasorentsi: "Noiminqueajeiteri coajica maaroni oiminqueajeivetaquempineri. Nompesajeiteri maaroni pesajeivetempineri". Meeca icoacaajeitaquee Tasorentsi ancantaitatiyempani anquemisantajeiteri, anquearioventero. 11Impoiji noneaqueri itsipa covencatatsiri, iponeaca irinti quipatsiqui tsompoina. Iquempevetacari ovisha, otimi itseequi apite; icovencati ineanati. 12Oshequi ipincatsaritaque, iquempetacari itsipa covencatatsiri, yora amashitachari iitoqui. Aisati icantajeitiri maaroni savicajeitatsiri: --Pimpincatsajeiteriyea yora amashitachari iitoqui. Ari ipincatsajeitavaqueri. 13Oshequi itasoncantayetaque yora apitetapaintsiri. Imayetaquero caari ineapinijeiti ashanincapee. Ineajeitaqueri atiri yoariaquero paamari: oponeaca inquitequi, irosati quipatsiqui. 14Oshequi imayetaque, irootaque yamatavijeitantacariri oshequi atiri, ijitasorentsijeivetacari. Ariorica itsipatacari yora jivatiriri, oshequi imayetaque. Aisati icantajeitaqueri atiri: --Jentsite, pishiacantajeiteri yoca jivataquenari, yoca ipesheevetacari. Pineaqueri, te incameji. 15Ari iquemisantajeitaqueri, yovetsicajeitaque ishiacantaro. Impoiji itasoncaquero, aneantacari, aisati oneanatantacari. Impoiji icantajeitaqueri atiri: --Pimpincatsajeitero oca avetsicajeitaqueri: irootaque atasorentsite. Ari ipincatsajeivetacaro. Irintiquea maaroni caari pincatsatiro, yoacantajeitaqueri. 16Aisati isatoncaatacantaqueri atiripee, maaroni. Isatoncaajeitaca iracosanoriqui, ariorica ivancainaqui, maaroni: pincatsarijeitatsiri, caari pincatsarijeitatsine, ashitaarantajeitachari, caari ashitaarantajeitachane; yora yamananteetiri aisati yora caari yamananteeti: isatoncaajeitaca maaroni. 17Iro isatoncaajeitaqueriri ivajiro covencatatsiri, yorari itsipapee isatoncaajeitaqueri inomerote. Icantajeitiri: --Eirorica isatoncaajeita atiripee, eiro noshinetiritsi iramanantayete aisati impimantayete. 18Ocameetsati meeca ontime piotanteari, pinquenqueshiretero inomerote covencatatsiri. Irootaque inomerote atiri, ocarataque 666: irootaque piotanteariri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\