Apocalipsis 14

1Impoiji namenanaji aisati, jeri noneaqueri yora Ovishatatsiri, icatiaca toncaariqui pajitachari Sio: otimi Sio Jerosarequi. Icarajeitaqueri maaroni quemisantajeitatsiri, satoncaajeitachari ivancainaqui ivajiro Ovisha aisati iriri. Icarajeitaque 144,000. 2Impoiji noquemajeitiri aisati inquitesati, antearojenca irineane; iquempetacaro antearoja ovarijare, aisati antearo itirei. Iriojeitaque javioquijeitirori shiirori ijavioqui. 3Itimajeiti anta Tasorentsiqui, anta itiminta savicacantayetatsiri aisati yora itsipasati virantsi. Ari ipampoyeajeitiro pampoyeantsi iroaquerari; ocameetsajencataque, iro cantaincha tecatsi materone iriotero: apaniro irinti 144,000 atiri oavisacojeitainchari. 4Te irantajeitajeroji caari cameetsatatsi iriori, icameetsajeitaque: aisati icantani yoijajeitaqueri ovisha, jaocarica ijayetaqueri. Iriojeitaque quemisantajeitiriri Tasorentsi aisati Ovisha. 5Te intseeyajeiteaji, aisati icameetsajeitaque, te irantajeitajeroji caari cameetsatatsi. 6Impoiji noneaqueri itsipa inampire Tasorentsi, yarayetanaque inquitequi nianqui. Iquenquetsatacaajeitaqueri maaroni savicajeitatsiri quipatsiqui, jaocarica otimayetiri inampipee, aisati jaocarica ocantayetari irineanepee. Icamantajeitaqueri jaoca incanteari iroavisacojeitantajeari. Irootaque icantapinijeitiriri Tasorentsi maaroni atiri peerani, te impashiniteroji. 7Antearojenca icanti: --Pimpincatsajeiteri Tasorentsi, pincantajeiteri pishaninca: "Icameetsataque Tasorentsi". Pamene, moncarataca meeca iroasanquejeiteri maaroni caari quemisantajeitiri. Pimpincatsatasanojeiteri: tempa iriotaque vetsiquirori inquite aisati quipatsi, incajarepee aisati nijatenipee, maaroni. 8Yoijatanaqueri itsipa nampirentsi, icanti iriori: --Peerani yora savicaveitachaniri Vavironiaqui yantacaapinijeitaquerini itsipapee atiri caari cameetsatatsi, iro cantaincha meeca ipoyereajeitaqueri Tasorentsi vavironiasati. Eiro imatacaajeitajiritsi aisati paitapeerica. 9Impoiji yoijatajiri itsipa nampirentsi aisati: yora mavatapaintsiri. Antearojenca icantapaaque iriori: --Queariompia, pipincatsatiricari yora covencatatsiri, aisati ora ishiacantaro. Aisati pishinetaricari irisatoncaatempi pivancainaqui, ariorica pacoqui. 10Ariorica pimpincatsateri covencatatsiri aisati pishinetearirica irisatoncaatempi, ari inquisaquempi Tasorentsi; inquisasanotempi, eiro icavintsaimatimpitsi. Pinquematsicatasanotaquearo paamari, irineajeitempi maaroni inampire Tasorentsi aisati yora Ovisha. 11Pincantaitatiyempani pinquematsicatearo paamari; eiro otsivacanetitsi, oncantaqueani: quitaiteriqui, tsiteniriqui, peerani catsini. Aitaque inquematsicajeitearo maaroni pincatsatiriri covencatatsiri aisati ishiacantaro, aisati maaroni satoncaajeitarori ivajiro. 12Pamene, ariorica pantapinitiro maaroni icoacaimpiri Tasorentsi, aisati ariorica piquemisantasanotaqueri Jesoquirishito, eiro pishemarotsi; ariorica pinquematsicatimentearo, iro cantaincha eiro patsipetashitarotsi. 13Impoiji noquemaquero aisati Ishire Tasorentsi anta inquitequi, ocantaquena: --Jero oca pisanquenateri: "Inquimoshiretacayeari Tasorentsi maaroni camajeitatsiri, iquemisantirinirica Ivincatsarite. Queario, inquimoshiretacaasanoteari Tasorentsi, tempa iotiro maaroni yantajeitaqueniri quipatsiqui; irisavicacaajeitaqueri cameetsa, irimaoreacaasanojeitajeri". 14Impoiniji namenanaji aisati, jero noneaquero mencori, oquitamarotasanotaque. Aisati noneaqueri shiaqueriri Atiritapaintsiri, isavicaque mencoriqui. Yamatseetacaro iramatseere, vetsicachari oro. Aisati yajiricaquero shiavetarori saviri, otsampitasanotaque. 15Impoiniji noneaqueri itsipa nampirentsi, iponeaca ivancoqui Tasorentsi. Antearojenca icajemacotaqueri yora savicatsiri mencoriqui: --Moncarataca meeca pimpesacotero panquirentsi, sampataque meeca maaroni quipatsiquiniri. Pijate meeca pimpesacotero. 16Ari ipesacojeitaquero savicatsiri mencoriqui, peti, peti; yaajeitaquero maaroni panquirentsi quipatsiquiniri. 17Impoiji iponeaca ivancoqui Tasorentsi anta jenoqui itsipa nampirentsi. Aisati yamaque iriori shiavetarori saviri. 18Jeri ipocaque pashini aisati, iponeaca anta itaapinitironta casancapatsari. Iriotaque taarantirori paitapeerica. Antearojenca icajemacotaqueri ishaninca ajiriquirori isavirite: --Iracaque ovapee: pimpesajeitero maaroni timajeitatsiri quipatsiqui, paayetajero maaroni, pampatotero. 19Irosati ipesantarori maaroni ovapee anta quipatsiqui, yaayetajiro, yoajiro anta intsinacaitantearori Tasorentsi: ishiacantaquero inquisasanojeiteri coajicani Tasorentsi maaroni tseencajeitiriri. 20Ari oniri itsinacaitantarori anta oantsiqui, te ari one nampitsiqui. Ari oponeanaca itsinacaitantaroriqui oshequi catsini irajantsi, ooncanaca quipatsiqui; oquimojatanaque, areetacaro ivantequi cavayo. Otsoteanaquero irajantsi 320 quirometero: ojatanaque antoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\