Apocalipsis 19

1Impoiji noquemajeitaqueri oshequi catsini inquitesati, antearojenca ipampoyeajeiti: Irove, icameetsatasanotaque Tasorentsi: iriotaque oavisacojeiteeri. Tsame ampincatsatasanojeiteri, tempa itasorentsitasanotaque. 2Ocameetsataque yoasanquetaquero antapinitiriri caari ai, iotaquero yantayetiri, tecatsi incomitea. Oshequi oamejeitaqueri itsipapee atiri yantiro caari yai, irootaque yoasanquetantacarori; tempa oneashiitetacarove. Aisati oshequi oashinoncaajeitaqueri quemisantajeitiriri, irootaque ipiatacoventantacariri. 3Impoiji yapiijeitajiro: --Icameetsataque Tasorentsi. Otaasanotaca, oncantaitatiyempani oncatiajencatanaque cachaa, eiro opeatsi. 4Ari isavicaque Tasorentsi anta ivincatsarimentoqui. Itiyeroashijeitacari yora 24 savicacaantatsiri aisati yora apitesati virantsi, oshequi ipincatsajeitaqueri. Icantajeiti: --Aitaque ancantajeiteari ampincatsajeiteri Tasorentsi, tempa icameetsataque. 5Impoiji itimi pashini inquitesati, itimi quempeji Tasorentsi, icanti iriori: Pineacameetsajeiteri Atasorentsite, maaroni antaveejeitiniriri, aisati maaroni pincatsajeitiriri. Pincatsaripee, pineacameetsajeiteri; caari pincatsarivetacha, pineacameetsajeiteri avirori. 6Impoiji noquemajeitaqueri oshequi catsini jenoquisati, antearojenca ineanajeiti, iquempejeitacaro oshequi ovarijare antearojatatsiri aisati iquempejeitacaro antearo itirei. Icantajeiti: Icameetsataque Tasorentsi: ipincatsariventajeitaquee Avincatsarite, oshequi ishintsinca. 7Tsame aveshireimentajeiteari, anquimoshireimentajeiteari maaroni. Tsame ampincatsajeiteri maaroni. Meeca omoncarataca irayero Ovisha ijina; vetsicaca ijinatsori. 8Ishinetaquero oquitsaataro quiripemaori, cameetsatasanotatsiri, quitamarotasanotatsiri; te ompitsitimateji. Ora quiripemaori oshiacantaquero cameetsayetatsiri yantajeitaqueri quemisantajeitatsiri. 9Impoiji icantaquena nampirentsi: --Jero oca pisanquenateri: "Irotaintsi iraye Ovisha ijina, aisati inquimoshireventearo, aisati icajemajeitiri oshequi atiri iroimojeiteari. Inquimoshiretasanojeitaque maaroni icajemajeitiri". Impoiji icantaquena: --Oca nocamantaquempiri, irootaque icantasanotaquenari Tasorentsi. 10Ari notiyeroashivetacari nampirentsi, nompincatsaterime, iro cantaincha icantaquena: --Eiro pipincatsatanatsi. Tempa aquempetavacaajeitaca: narori, aisati avirori, jeri maaroni piyemisantaririnte quenquetsatacotapinitiriri Jesoshi. Aitaque aquempetavacaajeitaca antajeitiniri icoacaajeitaqueeri. Eiro pipincatsatanatsi, irintiquea Tasorentsi pimpincatsate. Yora quenquetsatacotiriri Tasorentsi, iriojeitaque quenquetsatacotiriri aisati Jesoshi. 11Impoiji noneaquero inquite tsompoina, jeri noneaqueri cavayo quitamarotasanotatsiri. Ainiro quijacotacariri, ipajiyeetiri: Caari Amatavitantatsi; aisati ipajiyeetiri: Tampaticatatsiri. Icameetsataque: te iroasanquetashiteariji atiri, te iroashiteariji. Ioti paitarica yantiri, te inquisashiteariji. 12Iroqui oquempetacaro paamari amorequi, yamatseetacaro oshequi amatseerentsi. Isatoncaataca ivancainaqui ivajiro, iro cantaincha tecatsi ioterone; apaniro iotiro irinti. 13Iquitsaatacaro ajacachari irajantsi; aisati ipajiyeetiri: Ashitarori Irineane Tasorentsi. 14Impoijeitapaaqueri oshequi soraro jenoquiniri, iquijacojeitacari cavayo; iquitsaajeitaro quiripemaori, oquitamarotasanotaque, te ompitsiteji. 15Otimi ivantequi jivajeitiriri ivesamento, tsaampitasanotatsiri impesajeitanteariri caari pincatsajeitiri. Impincatsariventasanojeiteri, eiro catsini icavintsaimatiritsi. Yora vetsiquirori ovaja yaaticasanotaquero ova yaajatantacarori oja. Aitaque inquempetaqueriri iriori, iraaticasanojeitaqueri atiri, iriojeitanteari iriori iquisasanojeitaqueri Tasorentsi, yora Shintsitasanotatsiri. 16Osanquenataca iitsaarequi jivajeitiriri, aisati ivoriqui, ocanti: "Irio pincatsariventajeitiriri maaroni pincatsaripee, anaacojeitiriri maaroni savicacantajeitatsiri". 17Impoiji noneaqueri aparoni inampire Tasorentsi catiainchari catsirincaiteriqui. Antearojenca icajemajeitaqueri maaroni tisonipee: --Caate, poajeitea. Poajeiteari ivatsa impajeitempiri Tasorentsi; timatsi oshequi poajeiteari. 18Poyeari ivatsa pincatsari, ivatsa capitanotatsiri, ivatsa savicacaantatsiri, ivatsa cavayo aisati yora quijacovetariri. Poyeari ivatsa maaroni atiri: pimantaari aisati amanantavetajariri, pincatsaritatsiri aisati caari pincatsaritatsi. 19Aisati noneajeitaqueri yora covencatatsiri aisati maaroni yora pincatsaripee, yapatojeitaqueri isorarotepee, maaroni. Aisati yoijataqueri covencatatsiri yora atiri, cantavetachari: "Noncamantempi jaoca icantari Tasorentsi". Oshequi itasoncantayevetaca, yamatavijeitantacariri caari quemisantajeitiri Tasorentsi. Isatoncaajeitaca ivancainaqui yora caari quemisantatsi. Ari ijatashijeivetacari irimanajeiterime yora quijacotacariri iyavayote aisati soraropee iriori. Iro cantaincha yaavaqueri apite: yora covencatatsiri aisati yora amatavitantatsiri, tapi. Aneatsiquera, yojocaqueri anta antearoqui paamari. 21Irinti itsipapee, ipesajeitaqueri yora quijacotachari, ipesajeitaqueri maaroni, peti, peti, peti. Iro ipesantacariri ivesamento ivantequiniri. Ari yoajeitacaro tisoni ivatsani, iquemasanotacaro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\