Apocalipsis 2:7

7Otimirica piquemantari, pinquemavaquero oca nocamantaquempiri. Peerani otimini Erequi inchato oaneantatsiri: arioricame iroyearome peeraniniri, incantaitatiyempanime iraneeme. Meeca ainiro quempevetarori anta ocameetsaitetinta, anta Tasorentsiqui. Ariorica cameetsa pisavicajeite aisati pimatapinitaquenaro nocoacaimpiri, onquempetaquea poaquearo inquitequi oaneasanojeitempineri: queario pincantaitatiyempani pisavicajeite anta inquitequi'". Irootaque isanquenatacaaquenari Jesoshi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More