Apocalipsis 20:10

10Impoiji irayeeteri camaari, yora amatavijeitiriri atiri, irosati irojocanteeteariri anta antearoqui paamari. Anta incarajeiteri yora covencatatsiri aisati yora amatavitantatsiri, cantavetachari: "Noquenquetsatacotiri Tasorentsi". Ari oshequi inquemaatsicajeitearo: quitaiteriqui, aisati tsiteniriqui; incantaitatiyempani.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More