Apocalipsis 21

1Impoiji noneaquero pashini inquite aisati pashini quipatsi, iroaqueratajantsiri. Aitaque opeasanotanaca ora intacaroniri, aisati opeaca incajareni. 2Aisati noneaquero ora Jerosare iroaqueratajantsiri, ora cameetsatasanotatsiri, inampi Tasorentsi; oponeanaca inquitequi, aniireapaaque quipatsiqui. Oshequi oaneencayetaca, oquempetacaro tsinane, irotaintsirica aye ojime, oaneencaca. 3Noquemaqueri jenoquisati, timatsiri quempeji ivincatsarimentoqui Tasorentsi. Antearojenca icanti: --Pamenajeite: ijataque Tasorentsi irisaviquimojeiteri atiri. Quiso iroajeiteri, irishanincajeitanteariri. Eiro yojocajeitajiritsi. 4Iriveshireacaajeiteari, eiro ishinetiritsi atiri iriraajeitajea aisati; eiro icamajeitajitsi. Eiro iraacotajaritsi aisati camajantsineri, eiro ishencatajatsi, eiro iquematsicatajarotsi paitapeerica. Aitaque ontsonqueari maaroni ocapee. 5Impoiji icanti Tasorentsi: --Pamene, noaqueratacaajeitero maaroni. Aisati icantaquena: --Pisanquenatero oca: queario nocantaquempiri, te namatavitempiji. 6Aisati icantaquena: --Moncarataca, nomataquero. Narotaque intacantarori maaroni, aisati narotaque vecarayeroneri maaroni. Intimerica miretatsineri, nompashiteari irireri; eiro nocoacotiritsi: aitaque nompajeiteri maaroni coiteimojeitacariri. 7Ariorica irantajeitenaro maaroni nocoacaajeitiriri, nompasanojeiteri maaroni coiteimojeitacariri. Nontasoncacoventapinijeiteri, aisati nontomintasanojeiteari. 8Irintiquea yora tsaroshenti, tseencantatsiri, antayetirori caari cameetsayetatsi, oantatsiri, antirori caari yai, matsitantatsiri, pincatsatashiyetarori yovetsicayetiri atiri, aisati maaroni amatavitantatsiri, nojocajeiteri antearoqui paamari. Irootaque noshiacantantacariri irampiitajea incamajeitaje. 9Impoiji ipocashitaquena aparoni inampire, yora icarajeitiri incaranqui 7 ajiriquirori itsotane jaavetachari oja oashinoncaajeitiriri atiri. Icantaquena: --Caate, nonijayempiro iroaquera aatsiri ojime: irootaque ijina Ovisha. 10Itentashiretanaquena anta antearoqui otishi catsini, inijaapaaquenaro Jerosare: ora cameetsatasanotatsiri nampitsi. Oponeanaca Tasorentsiqui anta inquitequi, aniireapaaque. 11Ishipaquireacaaquero Tasorentsi, oquempetaca shipaquireasanotatsiri mapi caari aneapiniti, osaancanatasanotaque catsini. 12Otimi nampitsiqui tantorentsi shoncarori, jatatsiri jenoqui. Otimi otantorequi 12 omoropee, yareetapinitantarori nampitsi; itimi anta 12 inampire Tasorentsi shentajeitirori. Osanquenataca omoropeequi ivajiropee yora 12 itomini Ishirairini. 13Otimi mava omoropee anta iquenapai catsirincaiteri, otimi aisati mava omoropee anta iqueanajinta, aisati otimi omoropee omerequipeequi aisati: jero mava acaqueroca, jero mava antaqueronta. 14Otimi ishaaviji antearo mapi caratatsiri 12, yoanquetantarori oshanincapee mapi. Osanquenataca antearoqui mapi ivajiropee yora 12 itiancanepee Ovisha. 15Ari yajiricaquero nampirentsi imoncaratantarori nampitsi, yovetsiqueetiro oro. Ari imoncarataquero nampitsi aisati tantorentsi, aisati omoro iroori, iqueapinijeitantari. 16Ainiro omerequi tantorentsi ocarati otsipasati, omoncaratavacaaca maaroni. Imoncarataquero, ocarataque omerequi 2,200 quirometero. Aisati oquempetaca ojenoquitaque tantorentsi. 17Imoncarataquero otontapatsati, ocarataque 64 metero. Ari nosanquenataquempiro icantaquenari yora nampirentsi. 18Iro yovetsicantarori tantorentsi mapi marereayetatsiri, camaranirori. Irointi nampitsi, iro yovetsiqueeyetiri oro, iro cantaincha osaancanataque, maaroni. 19Ara tantorentsiqui ainiro antearo mapi ishaavijiniri nocamantacotaqueri incaranqui. Oaneencayetacaro marereayetatsiri mapi, pinatasanoyetachari: otimi camaranirori, quisaari, quitamaronirori, quenashiri, 20potsonanirori, quitioncanirori, camarari, cavoreanirori, quiterinirori, quenashinirori, potsonanirori, jero quiraanirori. Ocarataque onashiyeta mapipee 12. 21Ora ashitacorontsi anta iqueapinitantaroriquinta tantorentsi yovetsiqueeyetiro mapi quitamaronirori. Iro yovetsiqueetiri ashitacorontsi aparo mapi. Aisati maaroni avotsi anta nampitsiqui yovetsiqueetiro oro, iotaca oro, tecatsi onconoyeari; aisati osaancanatasanotaque. 22Te noneeroji nampitsiqui ivanco Tasorentsi inquemisantajeitanteari savicajeitatsiri. Aitaque itsoteaquero Tasorentsi aisati Ovisha nampitsi, iquemisantajeitaqueri savicajeitatsiri jaocapeerica. Tempa iriotaque Avincatsarite mayetirori maaroni. 23Te intimeji catsirincaiteri irooreantearori nampitsi, aisati te intemeji cashiri quitasanteterone: tecatsi incoajeitanteariri. Tempa itimi Tasorentsi, oshequi ishipaquirei oquitaitetantari nampitsi. Aisati iquempeta Ovisha, itsioyetaquero. 24Itsiojeitiri maaroni atiripee; aisati ivincatsaritepee, ipocajeitapaaque, ipincatsajeitapaaqueri, icantajeiti: "Tempa icameetsatasanotaque Tasorentsi". 25Ametapinijeitaca ashitapinitiro anampi tsiteniriqui, iro cantaincha anta te irashitapiniteroji: tempa ocantani oquitaiteti, te ontsitenitimateji. 26Queario, ipocajeitaque maaroni atiripee ipincatsajeitaqueri Tasorentsi, icantajeiti: "Tempa icameetsataque Tasorentsi". 27Iro cantaincha eiro otimitsi anta caari cameetsayetatsi, paitapeerica. Aisati eiro yareetatsi antayetirori caari cameetsayetatsi, jaocarica ocantayetari; aisati eiro yareetatsi amatavitantatsiri. Irintiquea areejeitachane sanquenatacojeitachari anta isanquenarentsitequi Ovisha. Iriojeitaque savicatsineri Tasorentsiqui, incantaitatiyempani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\