Apocalipsis 9

1Ari itioti itsipa inampire Tasorentsi, yora apapacorotapaintsiri, tii, tii, tii. Irosati noneantacariri impoquiro, iponeaca inquitequi, ipariaque quipatsiqui. Ipeetaqueri iyavitantarori omoro jatatsiri tsompoina catsini, te aneeroji oncaratapee, 2irosati antoo. Ari iyavireapaaquero, itatareapaaquero, jero ocontejencatapaaque oshequi oyachaare. Ojataque jenoqui irosati otsitenitantanaca jenoqui, aisati iriori catsirincaiteri itsitenitanaque. 3Impoiji noneaqueri tsinari, iquenantapaacaro cachaa, itsoteapaaquero quipatsi, imatacaaqueri Tasorentsi yoantaque, iquempetacari quitoniro. 4Icantiri: --Poajeitearo ivanquirepee maaroni caari quemisantajeitana, yora caari satoncaajeitacha ivancainaqui. Eiro catsini poarotsi otsipayetari saveshi, tojari, inchatoshi, eiro catsini. 5Nocoaque pinquematsicatacayeari maaroni caari quemisantajeitana, incarataque 5 cashiri, iro cantaincha eiro poamaajeitiritsi. Ari yoajeitaqueri, oshequi icatsitaque, iquempetacari quitoniro. 6Ariorica omoncarataquea maaroni oca noneaqueri, ari incoajeivetanaquea atiripee incamajeite; iro cantaincha eiro imatirotsi incame. Incoajeivetanajea iroajeame irisati, iro cantaincha eiro imatirotsi. 7Ari namenasanotaqueri tsinari: iquempetacari cavayo, ipashicayetaca ashiro eiro aveantaritsi sataamentotsi aisati chacopi. Yamatseetacaro shiirori oro. Orari ivoropee oshiaquero avoropee arori. 8Iviti oquempetacaro oishi tsinane, oquishipeti. Iraji oquempetacaro iraji maniti, antearoquiaji. 9Inejitonqui oshiaquero ashiro, ariorica yaranaque, antearojenca yaranaque, ishiaquero itirei, tiriririri. 10Irishi oshiaquero irishi quitoniro, ainiro itseequi. Ariorica yoaqueri atiri, icatsitasanotaqueri, ocarataque apapacoroni cashiri icatsitaque. 11Ainiro ivincatsarite tsinaripee: iriotaque ivincatsarite maaroni camaari. Ipajita irineanequi jorio Avaroni; iro irineanequi quireshiasati ipajita Aporioni. Iro acantiri aneanequi arori: Poyereantatsiri. 12Aitaque icantari yora intacarori oashinoncaajeitiriri quipatsisati. Timatsiquera apite aisati. 13Impoiji itioti itsipa inampire Tasorentsi, yora seishitapaintsiri, tii, tii, tii; irosati noquemantacariri itsipa neanatatsiri. Ari oponeacari irineane ora itaapinitantaroriqui casancapatsari, vetsicachari oro. Otimi anta Tasorentsiqui, otiminta otseequi itsipasati. 14Icantiri tiotaintsiri: --Pijate poimisoquijajeri yora 4 camaari yoisotiri Tasorentsi anta antearojaqui eni: ora pajitachari Eojarateshi. 15Ari ijataque, yoimisoquijajiri camaaripee. Ari icantini Tasorentsi peerani: "Niotaquero jaoca oncarate impoyereaarantanteariri atiripee. Niotaquero jaoca oncarate omoncaratanteari osarintsi, cashiri, quitaiteri, aisati jaoca incarate catsirincaiteri". Meeca omoncarataca, irootaque yoimisoquijantajariri. 16Yora camaari ijivajeitaqueri oshequi catsini soraropee, icarajeiti 200,000,000. Niotaqueri, icantaquenari. 17Aisati noneajeitaqueri iyavayote. Ipashicanejitaro quijacotariri quiraatatsiri, oshiaquero paamari, ora morecasanotatsiri. Iito cavayopee oshiaquero iitopee maniti. Oponeaca ivantequi oshequi paamari, jero cachaajenca oshequi, jero morecasanotatsiri. 18Iroojeitaque poyereaarantajeitiriri atiripee: ora paamari, cachaajenca, jero morecasanotatsiri poneachari ivantequi cavayo. 19Irootaque yoantariri cavayo atiri: ivante aisati irishi. Iro irishi oshiaqueri maranque, ainiro oitotaca, yatsicantacariri atiri. 20Ari itimaarantaque aparopee atiri, iro cantaincha te inquenqueshirejeitempaji: te incoyeji catsini inquemisanteri Tasorentsi. Icantani yantapinitiro caari cameetsatatsi, ipincatsatapinijeitiri camaari, aisati ipincatsatashijeitaro yovetsicayetiri: oroyetatsiri, peratayetatsiri, otsipa ashiroyetatsiri, mapitatsiri, inchatoyetatsiri, maaroni. Ijitasorentsitashiyetaro, iro cantaincha tecatsi oncantea amene, onqueme, aisati aniite. 21Icantani yoayeriti, imatsitanti, yantiro caari yai, icoshiti. Te inquenqueshiretimateaji catsini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\